مقایسه‌ ماتریس‌های همبستگی عملی تحت مدل‌هایچندمتغیره همبسته با اندازه‌های تکراری: کاربردی روی M‏RIT2* قلب و کبد بیماران تالاسمی

نویسندگان

1 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، مرکز تحقیقات عوامل محیطی مؤثر بر سلامت

2 دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی

3 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت

4 دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مرکز آموزشی پژوهشی درمانی بیماران هموفیلی -تالاسمی (کلینیک سرور)

چکیده

مقدمه و هدف: استفاده از معادلات برآوردگر تعمیم‌یافته در کار با داده‌های همبسته و به‏ویژه مطالعات طولی، بسیار متداول و پرطرف‏دار شده‏است. گرچه به‏رغم انتخاب غلط ساختار همبستگی میان اندازه‌های تکراری متغیر پاسخ، برآورد ضرایب رگرسیونی همچنان سازگار و مجانباً نرمال خواهدبود، بااین‏حال به دلایل مختلف ازجمله افزایش کارایی و کاهش میزان اریبی برآوردها، انتخاب ساختار همبستگی عملی مناسب، همواره مورد توجه محققان است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه کوشیده‏ایم ضمن معرفی ساختارهای همبستگی عملی مختلف، عملکرد هریک از آنها را در قالب نمونه‏ای کاربردی روی MRIT2* قلب و کبد بیماران تالاسمی بررسی‏کنیم. انتخاب یک ساختار صحیح به ملاک‌های سنجشی نیازدارد که بتواند با برآورد شبه‏درست‏نمایی، هماهنگ باشد. در سال‌های اخیر ملاک‌هایی مختلف برای انتخاب ساختار مناسب پیشنهادشده‏اند؛ در این مطالعه، همچنین کارایی این ملاک‌ها را در انتخاب ساختار همبستگی صحیح ارزیابی‏می‌کنیم. نتایج: در این مطالعه، نوع ساختار همبستگی میان اضافه‌بار آهن قلب و کبد در دو نوبت اندازه‌گیری تحت ملاک‌های QIC، CIC، RJ1 و RJ2 به‏ترتیب به‏صورت تبادل، بی‏ساختار و 2- همبستگی معرفی شد. نتیجه‏گیری:ملاک‌های ارزیابی مدل‌های GEE را می‌بایست با توجه به ماهیت مطالعات و مشاهدات انتخاب‏کرد.

عنوان مقاله [English]

Comparison of working correlation matrices in correlated multivariate models with repeated measures: Application to MRIT2* of the cardiac and liver of thalassemic patients

چکیده [English]

Background and Objective: Generalized estimating equations are very common and popular in application correlated data and especially in longitudinal studies. However, despite the misspecification correlation structure between repeated measures of response variable, the estimation of the regression coefficients compatible will be asymptotic normal and consistent, however, for various reasons, such as increasing efficiency and reducing bias estimates, the selection of the appropriate correlation structure is very important for researchers.

Materials and Methods: In this study, we introduced the working correlation structure and we try to showing the performance of each of them in a practical example on MRIT2* in patients with thalassemia. Choosing the true correlation structure needs measurement criteria that be coordinated in order to the quasi-likelihood. In recent years, several criteria have been proposed for the selection of appropriate structure. In this study, we also introduce the efficacy of these criteria in the selection of the true correlation structure.

Results: In this study, the appropriate correlation between cardiac and liver iron overload in two time points according to the QIC, CIC, RJ1 and RJ2 are respectively the exchangeable, unstructured and 2-dependent.

Conclusion: In the GEE models, the evaluation criteria should be selected according to the nature of the studies and observations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Generalized estimating equations
  • Working correlation matrix
  • Evaluation criteria
  • Quasi-likelihood
  • Thalassemia