کلونینگ مولکولی ساب‏یونیت‌های آلفا و بتای هورمون لوتئینیزه با استفاده از توالیIRES در شاتل وکتورPEGFP-N1 و تطابق آن با بانک ژنی

نویسندگان

1 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

3 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام

چکیده

مقدمه و هدف:هورمون‌های گلیکوپروتئینی ترشح‏شده از هیپوفیز قدامی از دو زیرواحد آلفا و بتا با اتصال غیرکوالان تشکیل‏شده‏است، زیرواحد الفا در هورمون‌های این خانواده یکسان است و تفاوت در فعالیت بیولوژیک این دسته ازهورمون‌ها به زیرواحد بتای آنها ارتباط‏دارد. با توجه به عدم دسترسی مناسب به هورمون و امکان ایجاد آلودگی، در این تحقیق تلاش‏شد تا با استفاده از توالیIRES زیرواحدهای آلفا و بتای این ژن به‏منظور استفاده درمانی، در پلاسمید بیانی pEGFP-N1کلون شود. مواد و روش‌ها:تحقیق با طراحی تجربی انجام‏گرفت،به‏منظور کلونینگ زیرواحدهای آلفا و بتای هورمون LH، ابتدا توالی نوکلوتیدی طراحی‏شده در پلاسمید حاملpGEM-BIسنتز شد. توالی مورد نظر در سایت SmaI پلاسمیدبیانی pEGFP-N1،ساب‏کلون شد. پلاسمید حاصل باانجام هضم آنزیمی و PCR،مورد تأیید قرارگرفت. نتایج:آنالیزآنزیمیو PCRنشان‏داد که پلاسمید-α-IRES-β pEGFP-Nl، حاوی توالی صحیحی بوده، با توالی ژن مورد نظر در بانک ژن تطابق‏دارد. نتیجه‏گیری:اینپلاسمیدبهدلیلساختارصحیحبرایانتقالبهسیستمیوکاریوتیوارزیابیبیان،مناسب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular cloning and blast by gene bank of alpha and beta subunit in LH hormone into mammalian shuttle vectorPEGFP-N1 using IRES

چکیده [English]

Background and Objective: The glycoprotein hormone secreted from anterior pituitary gland are heterodimeric, non- covalently consisting of a common α subunit and a hormone-specific β subunit. Due to the lack of adequate access to hormones and the possibility of contamination, this study attempted to clone two subunits of LH hormone by using IRES sequence in eukaryotic expression vector pEGFP-NI for clinical purposes.

Materials and Methods: To clone the LH hormone, we designed the subunits alpha and beta sequences, then synthesized the plasmid vector pGEM-BI. The designed sequence was subcloned in the SmaI site of expression plasmid pEGFP-N1. The resulting plasmid was confirmed by restriction enzyme digestion and PCR.

Results: PCR and restriction enzyme analysis showed that the plasmid pEGFP-Nl-α-IRES-β contains the correct sequence of the target gene sequences in the gene bank.

Conclusion: Since the plasmid has a proper structure, it can be used to transfer into eukaryotic systems and is also appropriate for the evaluation of expression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sub cloning
  • LH hormone
  • Expression vector