مقایسه‌ آزمایشگاهی میزان ریزنشت اپیکالی روشSectional warm Gutta-percha با روش تراکم لترالی به‌منظور پرکردن کانال دندان‌های با آپکس باز

نویسندگان

1 گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌ شاپور اهواز

2 دانشکده‌ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی ‌شاپور اهواز

3 دانشکده‌ دندان‌پزشکی،کمیته‌ تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

4 دندان‌پزشک

چکیده

 مقدمه و هدف: درمان ریشه دندان­های با اپکس باز، همواره به دلیل نبودن نقطه
اتکا برای فشرده­کردن گوتاپرکا در اپکس با مشکل روبرو بوده­است. تاکنون روش­ها‌یی متعدد
در این خصوص ارائه­شده­اند؛ Apexification با مواد مختلف، جراحی وretrograde filling  ، استفاده ازcustomized-cone و قرار­دادن Apical plug ازجمله این روش‌هاست. در تحقیق حاضر، روشی ارائه­شده­است که
درآن از خود ماده گوتاپرکا استفاده‌ای مشابه
Apical plug می‌شود و هدف بررسی، میزان ریزنشت این روش و مقایسه آن با روش تراکم لترالی
در دندان­های اپکس بسته است.   مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، تعداد27 کانال دندان با اپکس
باز و27 کانال دندان با اپکس بسته به­کارگرفته­شدند. دندان‌ها به دو گروه23 عددی تقسیم­شدند
و در هر گروه، 2عدد به­عنوان کنترل مثبت و2 عدد به­عنوان کنترل منفی به­کاررفتند. کانال
دندان‌های با اپکس باز به روش سکشنال پروکانال دندان‌های با اپکس بسته به روش لترالی
پر ‌شدند. بررسی نفوذ رنگ با استفاده از استریو میکروسکوپ انجام­شد و نتایج با استفاده
از آزمونt-test تجزیه­وتحلیل­شدند.   نتایج: میانگین نفوذ رنگ در دندان‌هایی که به روش سکشنال پر شده­بودند
04205/0 و در دندان‌هایی که به روش لترالی پر شدند02717/0 است. طبق آنالیز آماری مشخص
شد که میانگین نفوذ رنگ میان روش سکشنال در دندان‌های با اپکس باز، تفاوتی معنی‌دار
با روش لترالی در دندان‌های با اپکس بسته نداشت.   نتیجه‌گیری: روش سکشنال یک روش بسیار مناسب غیرجراحی و جایگزینی برای روش پرهزینه و
طولانی اپکسیفیکاسیون در پرکردن کانال ریشه دندان‌های اپکس باز است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

In vitro comparison of apical microleakage following canal obturation with lateral and sectional warm Gutta-percha compaction techniques in open apex teeth

نویسندگان [English]

  • Behrooz Eftekhar 1
  • Mansour Jafarzadeh 2
  • Ebrahim Eini 3
  • Azita Mahjoobi 4
چکیده [English]

 Background and
Objective: The
endodontic management of immature teeth with wide open apices has always posed
particular problems. A number of canal preparation and filling techniques have
been described such as apexification, surgery and retrograde filling, customized-cone,
and apical plug. The purpose of this study was to compare the sectional
technique microleakage in open apices with lateral compaction technique.   Materials and
Methods:
Twenty seven open apex canals and twenty seven close apex canals were used in
this study. Teeth were divided into two groups. In addition to 23 experimental
teeth in each group, there were 4 positive controls and 4 negative controls.
Group1 was filled with sectional warm gutta percha and group 2 was filled with
lateral condensation technique. The extent of dye penetration was determined
with stereomicroscope and by two independent observers. The data were obtained
and then statistically analyzed with t test.    Results: The mean microleakage )intra-canal dye penetration(
in group 1 (sectional)(penetration was 0.042) was not significantly different
versus group 2 (lateral) (penetration was 0.027).    Conclusion: This study suggests that sectional technique
is a suitable and non-surgical method for filling gutta-percha in open apex
teeth.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microleakage
  • Sectional compaction
  • Lateral compaction
  • Apexification