اثر تجویز نخاعی مسدودکننده اتصال‌های منفذدار به همراه آگونیست و آنتاگونیست گابا A بر پاسخ‌های رفتاری به درد شیمیایی در موش صحرایی نر

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

 مقدمه و هدف: اینترنورون­های گاباارژیک در ارتباط با احساس درد در سطح
نخاع توزیع­شده­اند؛ همچنین موسیمول و بیکوکولین (آگونیست و آنتاگونیست GABAA) به­ترتیب
باعث کاهش و افزایش درد می­شوند. اتصال­های منفذدار (Gj)، اتصال­های غشایی برای
مبادله عوامل سیگنالینگ و متابولیت­های کوچک هستند. این پژوهش با تجویز نخاعی (i.t) کربنوکسالون
(مسدودکننده Gj)
به بررسی نقش اتصال­های منفذدار و سیستم گاباارژیک نخاعی بر احساس درد شیمیایی
پرداخته­­است.    مواد و روش­ها: موش­های صحرایی نر نژاد ویستار (g250-200) در 8
گروه هفت­تایی دسته­بندی شدند. داروها به حجم lμ10، به
مقادیر کربنوکسالون (nM1)،
موسیمول (gμ3/0) و
بیکوکولین (gμ6/0 و gμ3/0) به­صورت نخاعی، در حالت انفرادی یا هم درمانی تجویزشدند.
از تزریق کف­پایی ml
05/0 فرمالین 5/2 درصد استفاده و رفتار درد به­مدت 1 ساعت بررسی­شد.   نتایج: کربنوکسالون و موسیمول هریک به­تنهایی باعث کاهش درد (p < 0.01 وp < 0.05) و بیکوکولین
موجب افزایش درد (p < 0.01) ناشی از فرمالین شدند. تجویز کربنوکسالون به همراه موسیمول کاهش
درد را بیشتر کرد (p < 0.05) و همچنین تجویز کربنوکسالون آثار پردردی بیکوکولین را کاهش­داد (p < 0.05).   نتیجه­گیری: تقویت اثر ضددردی ناشی از موسیمول و تخفیف اثر افزایش درد ناشی از
بیکوکولین به­دنبال انسداد Gjها، با درنظرگرفتن Gj بین اینترنورون­های مهاری اولیه مؤثر بر اینترنورون­های ثانویه
مهارکننده نورون­های انتقال­دهنده علائم درد در نخاع، می­تواند قابل­توجیه
شود.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of intrathecal administration of gap junction blocker and GABAA agonist and/or antagonist on chemical pain behavioral responses in male rat

نویسندگان [English]

  • Simin Afshar-Kargar 1
  • Naser Mahdavi-Shahri 2
چکیده [English]

 Background
and Objective: GABAergic inhibitory interneurons are distributed in spinal cord
for pain sensation, so that muscimol and bicuculline (GABAA agonist
and antagonist) reduces and enhances pain, respectively. Gap junctions (Gj) are
membrane contacts for exchanging the signaling agents and small metabolites.
Using spinal administration (i.t) of carbenoxolone (Gj blockers), this study
tried to understand the Gj and spinal GABAergic system roles on chemical pain
sensation.   Materials
ad Methods: Male Wistar rats (200-250 g) were divided into 8 groups (n=7). The drugs were
injected at 10 μl volume intrathecally including carbenoxolone (1nM), muscimol
(0.3 μg) and bicuculline (0.3 and 0.6 μg) individually or as a form of
co-treatment. Sub-plantar injection of 0.05 ml of 2.5% formalin was used and pain
related behaviors were recorded for 1 hour.   Results: Carbenoxolone and muscimol reduced pain (p < 0.01 and p < 0.05,
respectively), and bicuculline elevated
pain (p < 0.01) induced by formalin. Carbenoxolone co-treatment with muscimol reduced
pain more than each one (p < 0.05). Administration of carbenoxolone
reduced hyperalgesia induced by bicuculline (p < 0.05).    Conclusion: Muscimol
analgesic effect elevation and bicuculline hyperalgesic effect alleviation
followed by Gjs blockade might be explained when the existence of Gj is
considered between a primary inhibitory interneuron effective on a secondary
interneuron which inhibits spinal pain projection neurons. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pain
  • Intrathecal injection
  • Gap junctions
  • Carbenoxolone
  • GABAA