بررسی اثر وارنیش معمولی و وارنیش نانو سیلور بر میزان ریز نشت ترمیم های آمالگام

نویسندگان

1 گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه شاهد

2 مرکز پلیمر ایران

3 گروه دندان‌پزشکی ترمیمی، دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه شاهد

4 دندان‌پزشک

چکیده

 مقدمه و هدف: یکی از دغدغه‌های دندانپزشکی میکرولیکیج ترمیم های دندانی
می‌باشد .معمولاً برای کاهش میکرولیکیج از وارنیش‌ها استفاده می‌شود. با  نانوتکنولوژی مواد دارای زیبایی، چسبندگی و
ویژگی‌های مکانیکی بهتر تهیه می شود. هدف از این مطالعه مقایسه میکرولیکیج ترمیم‌های
دندانی با  وارنیش
نانوسیلور و وارنیش معمول بود.   مواد و روش‌ها: در این مطالعه که به روش آزمایشگاهی انجام شد، ابتدا وارنیش  نانوسیلوربا غلظت های مختلف آماده گردید.  30 دندان پرمولرکشیده شده به طورتصادفی در 2 دوره
های زمانی  تقسیم شده و در هر دوره زمانی
گروه: وارنیش حاوی نانوسیلور، وارنیش معمولی، بدون وارنیش در نظر گرفته شد. بر روی
هر کدام از نمونه‌ها، 2 حفره کلاس 5  تهیه شد. حفرات ترمیمی به جز گروه شاهد، به
وارنیش‌های مناسب آغشته شده و با آمالگام مناسب پر شدند.
سپس نمونه‌ها در آب ریخته شده ، به مدت 3 روز ،1 ماه نگهداری
شدند و پس از طی زمان مناسب ، ترمو سایکل شده و در محلول فوشین 2% قرار گرفتند. سپس دندانها  به 2 نیم تقسیم شده و میزان نفوذ رنگ به وسیله
استریومیکروسکوپ بررسی شد. داده‌ها با آزمون Two-Way
ANOVA و مقایسه‌های چندگانه توکی
آنالیز گردید.   نتایج: میزان میکرولیکیج در گروه 1 ماه به طور معنی‌داری کمتر از
3 روز بود(p-value=0.000).
همچنین میزان میکرولیکیج  در 3 ماده  نیز تفاوت معنی‌داری داشت (p-value=0.009).  آنالیز مقایسه‌های چندگانه توکی نشان داد میزان میکرولیکیج
در گروه نانو سیلور تفاوت معنی‌داری با دو گروه دیگر دارد : با بدون وارنیش(p-value=0.005)،  با وارنیش معمولی (p-value=0.019) اما تفاوت گروه
بدون وارنیش و وارنیش معمولی معنی‌داری نبود(p-value=0.78).   نتیجه‌گیری: براساس نتایج این مطالعه کاربرد نانو ذرات نقره در وارنیش از
میکرولیکیج ترمیم‌های آمالگام می کاهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of conventional varnish and nano-silver containing varnish on microleakage of amalgam restoration

نویسندگان [English]

  • Roza Haghgoo 1
  • Mohammad Ataie 2
  • Mohammad Bagher Rezvani 3
  • Akram Labibzadeh 4
چکیده [English]

 Background
and Objective: Microleakage is one of the most important problems in
dentistry. Varnish is commonly used to reduce microleakage. Nanotechnology has
recently produced cosmetic dental materials with better mechanical properties.
The aim of this study was to compare the microleakage of dental restorations
using traditional varnish and varnish containing nano-silver.  Materials
and Methods: In this research study, for preparing a nano-silver varnish,
nano- silver powders was added to soluble varnish with a certain weight
standard. Then, 30 teeth were divided into three groups for each time period (3
days and 1 month): nano silver-containing varnish, varnish, and without varnish
(control group). For each sample, two class 5 cavities were prepared (one side
of the buccal and lingual) with appropriate dimensions and optimum turbine and
in each cavity (except to control) suitable varnish was applied and the
cavities was filled with amalgam. Then, the teeth immersed in water for 3 days
and 1 month depending on related groups. After the appropriate time has
elapsed, the teeth were thermo-cycled. The teeth were placed in 2% Fushin. The
teeth were divided into two halves from the middle of class 5 cavity. The
sections were evaluated by stereomicroscope and dye penetration was measured.
The data were analyzed by Two-Way ANOVA and Tukey multiple comparison test.  Results:
Tukey multiple comparison analysis showed that there was a significant
difference between nano-silver containing varnish group and two other groups.

Conclusion: Based on the results of this study, applying of
nano-silver to varnish reduces microleakage in amalgam restoration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nano-silver
  • Microleakage
  • Amalgam restoration