مقایسه اثربخشی مداخله رفتاری- تغذیه‌ای با مداخله شناختی بک در ترکیب با تجویز رژیم غذایی– فعالیت بدنی درکاهش اضافه وزن و بهبود نیمرخ چربی زنان

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی و مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه پیام‌نور سمنان

2 گروه روان‌شناسی دانشکده علوم انسانی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، اصفهان

4 گروه روان‌شناسی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور تهران

5 گروه روان‌پزشکی دانشکده پزشکی، دانشگاه تهران

6 دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

7 دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

 مقدمه و هدف: یکی از پیامدهای اضافه وزن و چاقی؛ بدکارکردی چربی­های
خون است که امروزه متخصصین سلامت برای اصلاح آنها روی رویکردهای چند وجهی (زیستی-
روانی- اجتماعی) متمرکز شده­اند. از این رو، این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی
مداخله رفتاری- تغذیه­ای و مداخله شناختی بک در کنار تجویز رژیم غذایی- فعالیت
بدنی برای کاهش اضافه وزن و بهبود نیمرخ چربی زنان دارای اضافه وزن و چاقی انجام
شد.   مواد و روش‌ها: با استفاده از طرح نیمه آزمایشی و روش نمونه­گیری در
دسترس 32 زن با 25≥  BMI که واجد معیارهای ورود-
خروج بودند در دو گروه آزمایش (گروه مداخله رفتاری – تغدیه­ای و
گروه مداخله شناختی بک) به طور تصادفی (هر گروه شامل 16 نفر) جایگزین شدند. وزن، قد و نیمرخ چربی کلیه
آزمودنی­ها قبل، بعد و سه ماه پس از پایان
مداخله­ها اندازه­گیری شدند   نتایج: تحلیل داده­ها با نسخه شانزدهم SPSS و با روش تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر نشان داد هر دو
مداخله باعث کاهش معنادار وزن، TG و TC
شدند (05/0p < ).
همچنین، HDL
در هر دو گروه افزایش معنادار داشت (05/0p < ). اما میان دو مداخله در تغییر این مؤلفه­ها به جز LDL تفاوت
معناداری وجود نداشت (05/0p >).   نتیجه­گیری: به نظر می­رسد انواع مداخله­های روان­شناختی در کنار مداخله­های تغذیه­ای
و فعالیت بدنی، با استفاده از روش­های خاص خود به واسطه کنترل به راه اندازنده­های
پرخوری و اصلاح رفتارها و باورهای مخرب غذاخوردن به یک اندازه باعث بهبود نیمرخ
چربی و کاهش وزن آزمودنی­ها می­شوند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison between behavior-nutritional, and

نویسندگان [English]

 • Mojgan Agah Heris 1
 • Masoud Janbozorgi 2
 • Avisa Najimi 3
 • Ahmad Alipour 4
 • AhmadAli Noorbala 5
 • Shahnaz Noohi 6
 • Neda Golchin 7
چکیده [English]

 Background and Objective: One of the consequences of
overweight and obesity is dyslipidemia. Hence, this research is conducted to
compare the effectiveness of behavior-nutritional and Beck cognitive therapy
combing to dietary-physical activity prescriptions on declining overweight, and
modifying lipid profile among overweight and obese females.    Materials and Methods: Applying semi experimental design and using convenient sampling method, 32 volunteer females
with BMI≥25 eligible to exclude- include criteria were selected and randomly
assigned into two experimental groups (each groups includes 16 subjects). Prior
to, after, and 3 months later than each intervention, all participants' weight,
height, and lipid profile were measured.   Results: Data analysis with 16th version of SPSS and
applying with repeated measures analysis of variances method revealed that both
interventions could significantly decrease the weight, TG and TC (P < 0.05), and HDL
were increased significantly (P < 0.05), too. But, there were no significant
differences between two interventions (0.05

کلیدواژه‌ها [English]

 • Behavior-nutritional intervention
 • Cognitive
 • Overweight
 • Obesity
 • Lipid profile