تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی فرا نظری بر ماندگاری رفتار ترک سیگار

نویسندگان

1 گروه پرستاری، دانشکده پرستایی و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک

2 گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک

چکیده

 مقدمه و هدف: ترک سیگار می‌تواند  باعث پیشگیری از 4 میلیون مرگ سالانه در جهان
گردد ولی میزان موفقیت در ترک سیگار زیاد نیست. هدف این مطالعه بررسی تاثیر مداخله آموزشی براساس الگوی فرا نظری بر
ماندگاری رفتار ترک سیگار می باشد.    مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی و بر روی 110 نفر
سیگاری که بطور تصادفی به  دو گروه درمان و
مقایسه تقسیم بندی شدند و در شهرستان خمین شهر اراک در سال 1391صورت پذیرفته است.
ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد براساس سازه‌های الگوی بین نظریه‌ای و
آزمون فاگرشتروم بود.  برای گروه درمان 5
جلسه مشاوره فردی، درمان جایگزین با برچسب نیکوتین یا آدامس نیکوتین و مطالب
آموزشی داده شد و پس از 3و 6 ماه از مداخله میزان ترک سیگاری سنجیده و با استفاده
از آزمونهای کای‌دو، تی مستقل و تی زوجی تجزیه تحلیل شده است.    نتایج: میانگین سنی افراد گروه درمان و مقایسه به
ترتیب برابر با 12/9 ±16/39 و 14/9 ±12/38 سال بود که تفاوت معنی‌داری نداشتند(322/0=P < /span>). در قبل از
مداخله میانگین وابستگی به نیکوتین براساس آزمون فاگرشتروم در گروه مقایسه و درمان
به ترتیب 12/2± 12/5 و 76/2± 49/5 بود
که بعد از مداخله آموزشی و فرایند پیگیری 6 ماهه به صورت معنی‌داری در گروه درمان
کاهش یافت (02/0=P < /span>).
   نتیجه‌گیری: انجام مداخلات با استفاده
همزمان از مشاوره فردی، درمان جایگزین با نیکوتین، و پایش و پیگیری فعال در افراد
آماده ترک سیگار سودمند است و در برنامه های ترک سیگار می‌باید مدنظر قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Education Program on Smoking Cessation Consistence Based on Trans theoretical Model (TTM)

نویسندگان [English]

  • Davood Hekmatpoue 1
  • Mohammad Ali Ouroji 2
  • Mohsen Shamsi 2
چکیده [English]

 Background
and Objective: Smoking
cessetation can prevent four million people death aroud the world but its
succeeding is low. The aim of this study was to determine to effectiveness of
educational program on smoking cessation consistence based on transtheoritical
model (TTM).  
Materials and Methods: In the randomized
clinical trial study, 110 smoker who were allocation controll and treatment
group in Khomein in Arak city 2012. Data collection with standard measure based
on TTM construct and fagernstrom test (FNDT). Treatment group received five
sessions in person counceling, nicutin replacement thrapy (NRT)
with nocitine chewing gum, line follow up and self help mannual. After 3 and 6
month assess smoking cessation and finally data with statistical Chi-square,
T-test and T-paired test analyzed.    Results: The
mean age of participant in treatment and controll group was 39.16± 9.12 and 38.12± 9.14 years respectively and don’t significant (P=0.32). Befor of intervention the mean of dependent
nicotin in control and tratment groups was 5.12±2.12 and 5.49±2.76 respectively based on FNDT and after of 6 month followup in
treatment group was decreased significantly (p=0.02).   Conclusion: Performing
simioltaneosly intervention including in person counceling, NRT and line
followup are very beneficcial in people who are in preparation stage and should
be considered in cessetion programs. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nicotin Replacement Thrapy
  • Counceling
  • Smoking Cessetioan
  • Transtheoritical Model