ارزشیابی مداخله آموزشی مبتنی‌بر مدل پرسید پروسید به‌منظور ارتقای سبک زندگی نوجوانان

نویسندگان

1 گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)

2 گروه آموزش و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت و انستیتیو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت و انستیتیو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

4 گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

چکیده

 مقدمه و هدف: نوجوانی دوره­ای سرنوشت­ساز است که زمینه­ساز سبک زندگی
در دوران­های بعدی زندگی است. هدف از این مطالعه، ارزیابی تأثیر مداخله آموزشی
مبتنی­بر مدل پرسید پروسید روی سبک زندگی در میان نمونه­ای از نوجوانان است.   مواد و روش­ها : یک کارآزمایی شاهد دار گروهی تصادفی برای بررسی تأثیر
مداخله آموزشی بر سبک زندگی روی تعداد 365
نوجوان (192 دختر و 173 پسر) تهرانی طراحی شد. از پرسش­نامه سبک زندگی نوجوان (ALQ) و پرسش­نامه دموگرافیک برای
جمع­آوری اطلاعات استفاده­شد. داده­ها در دو مرحله پیش آزمون و دو هفته پس از
مداخله با توجه به مدل پرسید پروسید جمع­آوری­شد. آزمون­های آماری نظیر کای
اسکوئر، تی مستقل و تی زوج در قالب نرم­افزار SPSS نسخه 17 برای آنالیز اطلاعات به­کار­رفتند.   نتایج : به­طور­کلی، میانگین سنی نوجوانان 74/0 ±
77/15 بود. در فاصله میان پیش­آزمون و پس­آزمون،
افزایش معنی­داری در نمره سبک زندگی شرکت­کنندگان در مداخله حاصل شد (P < 0.01).  میانگین نمره استاندارد­شده فعالیت فیزیکی در
پسران بیشتر از دختران و میانگین نمره استاندارد­شده حمایت اجتماعی در دختران بیشتر از پسران مشاهده­شد.   نتیجه­گیری : یافته­های مطالعه نشان­می­دهند که مداخله آموزشی مبتنی­بر
مدل پرسید پروسید تأثیری معنی­دار در افزایش بهبود سبک رندگی نوجوانان در­پی­دارد.
با توجه به نتایج به­دست­آمده، لزوم آموزش شیوه زندگی سالم در جهت بهبود سبک زندگی
سالم در میان نوجوانان با توجه به جنسیت می­بایست در دستور کار قرار­گیرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of an educational intervention based on PRECEDE PROCEED model toward lifestyle improvement among adolescents

نویسندگان [English]

  • Mohsen Saffari 1
  • Najmemolok Amini 2
  • Hasan Eftekhar Ardebili 2
  • Mahmoud Mahmoudi 3
  • Hormoz Sanaeinasab 4
چکیده [English]

 Background and Objective: Adolescence is a critical period
that underlies lifestyle in later periods of life. The aim of this study was
evaluation of the impact of a model based intervention on lifestyle among
adolescents.   Materials and Methods: A group randomized clinical trial
for assessing the effect of educational intervention on 365 adolescents (192
females and 173 males) was designed. Adolescent life style questionnaire (ALQ)
and a demographic scale were used for data collection. Data were collected
before and two weeks after the intervention with regard to PRECEDE PROCEED
model. Statistical tests such as Chi 2, independent and paired t-test were used
by SPSS software version 17 for data analysis.   Results: The mean age of adolescents was 15.77 years (SD =
0.74) years. A significant increment in lifestyle score was obtained between
before and after intervention among intervention groups (p < 0.01). The
standard mean of physical activity among males and the standard mean of social
support among females were higher than the other gender.    Conclusion: The findings suggest that an educational
intervention based on PRECEDE PROCEED model may be effective for lifestyle
improvement among adolescents. In light of these findings, necessity of
gender-based healthy life style education among adolescents should be
considered further.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lifestyle
  • Adolescents
  • PRECEDE PROCEED model