بررسی فعالیت و بیان ژن لیپوپروتئین لیپاز به دنبال یک جلسه تمرین استقامتی در عضله و پلاسمای موش صحرایی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تربیت معلم سبزوار

2 دانشگاه تربیت معلم سبزوار

3 گروه بیوتکنولوژی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مقدمه و هدف: لیپوپروتئین لیپاز(LPL) یکی از آنزیم­های کلیدی در متابولیسم چربی­ها و حفظ تعادل انرژی است. پاسخ حاد و تاخیری آن به یک جلسه تمرین در موش­های صحرایی به­خوبی مورد مطالعه قرار­نگرفته­است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر یک جلسه دویدن طولانی­مدت روی تردمیل بر بیان ژن و فعالیت LPL در عضله اسکلتی و همچنین پلاسمای موش های نر صحرایی بود. مواد و روش­ها: تعداد 24 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن 31 ±388 گرم به­طور تصادفی در دو گروه کنترل(دوازده سر) و تجربی(ذوازده سر) قرار­گرفتند. گروه تجربی، یک جلسه تمرین به مدت 120 دقیقه و با شدت 18 متر بر دقیقه را روی تردمیل انجام­دادند. بی­درنگ، 2 و 24 ساعت پس­از تمرین، موش­ها بیهوش و نمونه­گیری خون و بافت عضله سولئوس انجام­شد. بیان ژن LPL به روش RT-PCR مورد بررسی قرار­گرفت. داده­ها با استفاده از آزمون ANOVA با اندازه­گیری مکرر تجزیه­و­تحلیل شدند. نتایج: نتایج تحقیق نشان­داد که بیان ژن LPL عضله در 2 و 24 ساعت پس­از تمرین به­طور معنی­داری در مقایسه با گروه کنترل افزایش­داشت (به ترتیب P=0.02 و P=0.004)؛ همین­طور، فعالیت LPL عضله در 2 و 24 ساعت پس­از تمرین به­طور معنی­داری در مقایسه با گروه کنترل افزایش­یافت (به ترتیب P=0.03 و P=0.007)؛ غلظت LPL پلاسمایی نیز در 24 ساعت پس­از تمرین افزایش معنی­دار نشان­داد (P=0.04). نتیجه­گیری: این مطالعه نشان­داد که یک جلسه تمرین طولانی­مدت با افزایش بیان LPL در سطح عضله می­تواند به افزایش هیدرولیز تری­گلیسریدها منجر­شود؛ بنابراین قابلیت عضلات برای اکسیداسیون تری­گلیسریدها پلاسما افزایش­یافته،  متابولیسم چربی­ها بهبود­می­یابد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of lipoprotein lipase gene expression and activity following a session of endurance exercise in muscle tissue and plasma of rat

نویسندگان [English]

 • Seyed Ali Reza Hosseini-Kakhk 1
 • Mitra Khademosharie 2
 • Manije Shiargar 2
 • Mohammad Reza Hamedinia 1
 • Amir Hosseini Haghighi 1
 • Fatemeh Rahbarizadeh 3
چکیده [English]

Background and Objective:  Lipoprotein lipase (LPL) is a key enzyme in lipid metabolism and maintenance of energy homeostasis. Acute and delayed response of LPL to one session of exercise has not been well studied. The purpose of the present study was to examine the effect of one session of prolonged treadmill running on soleus muscle LPL mRNA and activity and plasma LPL activity in male Wistar rats. Materials and Methods: Twenty four male Wisatr rats (weight: 388 ± 31 g) were randomly divided into two groups: control group (n=12) and trained group (n=12). The exercised rats ran on treadmill for 120 minutes (18 m/min, 0 º incline). Rats were anesthetized, sacrificed, and blood and soleus muscle sample were taken 0, 2, and 24 h after exercise. Semi-quantitative RT-PCR was used to measure LPL mRNA level in soleus muscle. Data were analyzed using repeated measures ANOVA.  Results: The results showed that muscle LPL mRNA significantly increases 2 and 24 hours after exercise (p =0.002 and p =0.004 respectively). Also, muscle LPL activity significantly increased 2 and 24 hours after exercise (p=0.03 and p=0.007 respectively). Plasma LPL activity also significantly increased 24 hours after exercise (p =0.004). Conclusion: The study showed that single session of prolonged exercise via increasing muscle LPL gene expression can promote triglyceride hydrolysis. Therefore, the ability of muscle for FFA oxidation increases and lipid metabolism improves.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Exercise
 • LPL
 • Rats
 • Muscle
 • Plasma