کارآزمایی بالینی تأثیر مدروکسی پروژسترون استات بر میزان خون‌ریزی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به منوراژی

نویسندگان

1 گروه مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه بهداشت خانواده، مرکز تحقیقات بهداشت مادر و کودک پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی

3 گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهد

چکیده

مقدمه و هدف: خون­ریزی زیاد قاعدگی، یکی از علل عمدۀ کاهش کیفیت زندگی و نیز کم­خونی فقر آهن در زنان، طی سنین باروری محسوب می­شود. مطالعۀ حاضر به­منظور بررسی اثر درمانی داروی مدروکسی پروژسترون استات  (MPA) 21 روزه بر منوراژی صورت­گرفته­است.  مواد و روش­ها: در یک کارآزمایی بالینی پیش و پس، 44 نفر از زنان با توجه به معیارهای ورود به مطالعه انتخاب­شدند و تحت درمان با MPA (mg5 هر دوازده ساعت از روز پنج تا بیست­و­ششم قاعدگی)، برای سه سیکل متوالی قرار­گرفتند. حجم خون­ریزی قاعدگی (چارت PBAC)، طول مدت پریود، کیفیت زندگی (پرسش­نامه SF-36 و MQ) و مقادیر هموگلوبین و فریتین خون قبل و بعد­از مداخله، جمع‌آوری و مقایسه شدند.  نتایج:  MPA میانگین امتیازPBAC را از (99/74) 15/220در سیکل کنترل به (98/74) 81/108در سومین سیکل کاهش­داد (0001/0P < ). میزان هموگلوبین از (89/0)24/12 به (88/0)21/13 و مقادیر فریتین از (81/6)38/13 به  (51/8)85/30 افزایش­یافت (0001/0P < ). طول مدت قاعدگی از(47/1) 4/8 به (53/1)06/8 کاهش­یافت (017/0P=)؛ همچنین امتیاز  MQ از(82/13) 46/66 به (98/7) 13/14 کاهش­یافت و افزایش معنادار در برخی امتیازهای کیفیت زندگی مشاهده­شد (0001/0P < ).  نتیجه‌گیری: MPA تجویز­شده در 21 روز از سیکل ماهیانه، بهبود کیفیت زندگی زنان مبتلا به منوراژی را سبب­می­شود (05/0P < ) و علاوه­بر­آن در مقایسه با نتایج تجویز لوتئال فاز MPA، کاهش بیشتری را در میزان خون­ریزی زنان موجب می­شود در­حالی­که میزان بروز عوارض ناشی از مصرف آن تفاوت چندانی ندارد و به­نظر­می­رسد MPA در مدیریت اولیه منوراژی ایدیوپاتیک ، روش دارویی موثر و کارآمدی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clinical trial of medroxyprogestrone acetate on menstureal blood Loss and qualityof life in women with menorrhagia

نویسندگان [English]

  • Somayeh Moukhah 1
  • Azita Goshtasebi 2
  • Sakineh Moayed Mohseni 3
چکیده [English]

Background and Objective: Severe menstrual bleeding is a leading cause of poor quality of life and iron deficiency anemia in reproductive aged women. The aim of this study was to investigate the efficacy and acceptability of long-term use of medroxyprogestrone acetate in menorrhagia management.  Materials and Methods: In a pre-post trial, 44 eligible women were allocated to long term medroxyprogestrone acetate treatment (for 3 consecutive cycles). Changes in duration and amount of bleeding, quality of life and also hemoglobin and ferritin values were checked out and compared before and after treatment. Results: Medroxyprogestrone acetate reduced mean PBLAC score from 220.15(±74.99) in control cycle to 108.81(±74.98) in third cycle (p < 0.0001). Hemoglobin increased from 12.24(±0.89) to 13.21(±0.88) g/dl and ferritin increased from 13.38(±6.81) to 30.85(±8.51) ng/dl (p < 0/0001). Duration of menstrual bleeding decreased from 8.4(±1.47) days to 8.06(±1.53) days (p=0.001). Medroxyprogestrone acetate reduced mean MQ score from 66.46(±13.82) to 14.13(±7.98) (p < 0.0001). SF-36 quality of life scores increased in all aspects (except for bodily pain) (p < 0.0001). Conclusion: Our results showed that long term use of MPA is an effective treatment for idiopathic menorrhagia in terms of menstrual blood loss, hematologic indices and quality of life (p < 0.05) and observed complications are not significant. This makes long-term MPA a favored drug choice in idiopathic menorrhagia management in premenopausal women.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medroxyprogestrone acetet
  • Mmenorrhagia
  • Quality of Life
  • Higham chart