افزایش کارایی سلول‌های دندریتیک اجزای پروتئینی در مقایسه با عصاره تام لیستریامونوسایتوژنز در ایمونوتراپی مدل تجربی تومور

نویسندگان

1 گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

چکیده

مقدمه و هدف: استفاده از سلول­های دندریتیک بارگذاری شده با آنتی­ژن­های توموری در جایگاه یک اقدام درمانی برای مقابله با تومورها پیشنهادشده­است. به­منظور افزایش کارایی سلول­های دندریتیک از عواملی گوناگون، نظیر لیگاند مولکول­های TLR و فراورده­های باکتریایی استفاده­می­شود. در این مطالعه از عصاره تام و اجزای پروتئینی باکتری لیستریا مونوسایتوژنز برای القای بلوغ سلول­های دندریتیک استفاده­شده­است. مواد و روش‌ها: سلول­های مغز استخوان موش Balb/c به مدت 5 روز در حضور  IL-4 وGM-CSF کشت­داده­شدند. در روز پنجم به سلول­های دندریتیک نابالغ، لیزات توموری و سپس اجزای پروتئینی یا عصاره تام باکتری لیستریا مونوسیایتوژنز اضافه شد. به­منظور بررسی میزان بلوغ، بیان مولکول­های CD80، CD86 و MHC-II ، روی سلول­ها در روز هفتم بررسی­شد؛ پس از القای تومور در موش ها با استفاده از رده سلولی WEHI-164، 106 سلول دندریتیک بالغ به صورت زیر جلدی به آنها تزریق­شد. رشد تومور، میزان بقاء و قدرت کشندگی سلول­های طحالی در گروه­های مورد مطالعه بررسی گردید.  نتایج: در موش­های واکسینه­شده با سلول­های دندریتیکی که با اجزای پروتئینی بالغ شده­بودند، تأخیر در رشد تومور و بقای بیشتر مشاهده­شد؛ همچنین در این موش­ها فعالیت کشندگی سلول­های طحالی در مقایسه با مابقی گروه ها بالاتر بود. در تمامی گروه­های دریافت­کننده سلول­های دندریتیک بالغ­شده با عصاره تام و اجزای پروتئینی نسبت­به گروه  کنترل، افزایش فعالیت سیتوتوکسیسیتی و تأخیر در رشد تومور مشاهده­شد.  نتیجه­گیری: اجزای پروتئینی باکتری لیستریا در مقایسه با عصاره تام، توانایی بالاتری برای افزایش کارایی سلول­های دندریتیک در ایمونو تراپی مدل موشی تومور دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Increased efficacy of dendritic cells by protein components compared to total extract of Listeria monocytogenes in experimental tumor immunotherapy

نویسندگان [English]

  • Samaneh Arab 1
  • Masoumeh Motamedi 2
  • Masoumeh Khamisabadi 1
  • Zahra Gheflati 1
  • Reza Mirzaei 1
  • Jamshid Hajati 1
چکیده [English]

Background and Objective: Using dendritic cells (DCs) loaded with tumor antigens as a therapeutic strategy against tumors has been proposed. In order to increase the efficacy of DCs, a variety of factors such as TLR ligand molecules and bacterial products are used. In this study, the protein components of the bacteria Listeria monocytogeneses (LM) for induction of dendritic cell maturation were used.  Materials and Methods:  Bone marrow cells of Balb/c mice in the presence of IL-4 and GM-CSF were cultured for 5 days. On day 5, tumor lysate and then protein components or total extract of LM was added to immature DCs. In order to survey the maturation status of DCs, on day 7, the expression of CD80, CD86 AND MHC-II on the cell surface was evaluated. After induction of tumors in mice using WEHI-164 cell line, 106 mature dendritic cells subcutaneously injected. Tumor growth rate, survival rate and cytotoxic activity of spleen cells were evaluated in the studied groups. Results: In mice vaccinated with protein components matured-DCs, delayed tumor growth rate and increased survival were seen. In addition, in these mice, the cytotoxic activity of spleen cells was higher compared to other groups. In all groups receiving protein components or total extract mature-DCs, increased cytotoxic activity and decreased tumor growth rate were seen compared to controls. Conclusion: Listeria monocytogenes protein components compared to total extract have higher ability to increase the efficacy of DCs for tumor immunotherapy in mouse model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Immunotherapy
  • Dendritic cell
  • Tumor
  • Listeria monocytogenes