اثر تمرین استقامتی با و بدون مصرف عصاره مگنولیا بر سطوح استراحتی نسفاتین-1، گلیکوژن و TAC کبدی در موش‌های صحرایی نر

نویسندگان

1 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران

2 دانشکده شیمی، دانشگاه مازندران

چکیده

مقدمه و هدف: نسفاتین-1، پپتیدی 82 اسید آمینه­ای است که به­تازگی در مغز کشف­شده، از پروتئین نوکلئوبایندین-2 (NUCB2) که به­وفور در پستانداران وجوددارد، مشتق می­شود. هدف از این پژوهش، بررسی اثر یک دوره تمرین استقامتی با و بدون مصرف عصاره مگنولیا بر سطوح نسفاتین-1، گلیکوژن و ظرفیت اکسایشی تام (TAC) کبدی موش­های صحرایی است. مواد و روش­ها: 28 سر، موش صحرایی نر (6-8 هفته­ای و 128-154 گرم) به­طور تصادفی به چهار گروه کنترل سالین، کنترل مگنولیا، تمرین سالین و تمرین مگنولیا تقسیم­شدند. گروه­های تمرینی به مدت 6 هفته (5 روز در هفته، به مدت 60 دقیقه و سرعت 25 متر در دقیقه ) به تمرین پرداختند. عصاره مگنولیا به مدت 4 هفته از طریق گاواژ به آزمودنی­ها خورانده­شد. 72 ساعت پس­از آخرین جلسه تمرینی و پس­از 4 ساعت ناشتایی، موش­ها بیهوش­شده، بافت­برداری انجام­شد.نتایج: مقدار نسفاتین-1 کبدی گروه تمرین-مگنولیا نسبت­به تمرین-سالین بالاتر بود که البته با افزایش معنی­دار گلیکوژن کبدی گروه تمرین-مگنولیا در مقایسه با گروه­های کنترل–مگنولیا و  تمرین-سالین همراه بود؛ غلظت TAC کبدی نیز در گروه مگنولیا-تمرین نسبت­به سایر گروه­ها بالاتر بود.نتیجه­گیری: همبستگی مثبت و معنی­دار میان  گلیکوژن و نسفاتین-1 کبدی  از تأثیر احتمالی تغییرهای گلیکوژن کبدی بر غلظت نسفاتین-1 کبدی و نقش احتمالی آن در هموستاز انرژی حکایت­دارد. مکمل­سازی عصاره مگنولیا همراه با تمرین استقامتی می­تواند ظرفیت آنتی­اکسیدانی را بهبودبخشد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of endurance training with and without Magnolia officinalis extract on resting level of liver nesfatin-1, glycogen and TAC in male rats

نویسندگان [English]

  • Abbas Ghanbari-Niaki 1
  • Masoumeh Baghersalimi 1
  • Rosita Fathi 1
  • Bahareh Tejenjari 1
  • Zahra Raoof 1
  • Valiollah Taghipur 2
چکیده [English]

Background and Objective: Nesfatin-1 is a 82-amino acid peptide recently discovered in the brain which is derived from nucleobindin2 (NUCB), a protein that is highly conserved across mammalian species. The purpose of the present study was to investigate the effect of endurance training with and without Magnolia officinalis extract on resting level of liver nesfatin-1, glycogen and TAC in male rats. Materials and Methods: Twenty eight adult male Wistar rats (6–8 weeks old, 128–154 g) were used for this study. Animals were randomly divided into four groups including: saline-control, magnolia-control, saline-training and magnolia-training. The training group was exercised for 6 weeks (at 25 m/min, 0% grade, for 60 min/day, 5 days/week). The extract was orally administered for 4 weeks. Rats were sacrificed 72 h after the last session of exercise under a 4-h fasting. Results: Liver nesfatin-1 concentration was significantly higher in magnolia-training group when compared with the saline-training group and this increase was accompanied by a significantly higher liver of glycogen content in magnolia-training group when compared with magnolia-control and saline-training groups. Liver TAC concentration in the magnolia-training group was also significantly higher than the other groups.  Conclusion: There was a significant and positive correlation between liver glycogen and nesfatin-1, indicating an effect of liver glycogen changes on liver nesfatin-1 concentration and a possible role of nesfatin-1 in energy homeostasis and Magnolia officinalis extract supplementation with endurance training can improve liver antioxidant capacity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nesfatin-1
  • Energy balance
  • Endurance training
  • Magnolia officinalis Extract