بررسی رابطه بین فاکتورهای ترومبوفیلی و عوارض دوران بارداری در زنان PCOS

نویسندگان

چکیده

  مقدمه و هدف: تغییرات مرتبط با بارداری در زمینه انعقاد و پروتئین‌های فیبرینولایتیک باعث افزایش انعقادپذیری و افزایش خطر حوادث ترومبوآمبولیسم وریدی ( VTE ) می‌شود. سندرم تخمدان پلی‌کیستیک ( PCOS ) با افزایش سطح مهارکننده عامل فعال کننده پلاسمینوژن-1 ( PAI-1 ) دارای بیشترین قابلیت مهار فیبرینولایزیس است.‌هایپوفیبرینولایزیس احتمالا به دلیل اثرات پروترومبوتیک ترومبوفیلی، موجب عوارض بارداری در بیماران PCOS می‌شود. هدف این مطالعه، بررسی فاکتورهای ترومبوفیلی و بررسی ارتباط آن‌ها با عوارض بارداری در زنان PCOS است.     مواد و روش‌ها: این مطالعه تحلیلی هم گروهی روی 123 زن PCOS مراجعه کننده به کلینیک ناباروری به عنوان گروه مورد و 73 زن بدون PCOS به عنوان گروه کنترل انجام شد. برای اندازه‌گیری فاکتورهای ترومبوفیلی پروتئین C ، آنتی‌ترومبین III ، APC-R و پارامترهای متابولیکی و آندوکرینی نمونه خون ناشتا در روز سوم سیکل دریافت و بررسی شد. علاوه بر این، سابقه عوارضی مانند سقط، IUGR ، دکلمان، مرده‌زایی و پره‌اکلامپسی در دو گروه بررسی و ارتباط احتمالی این عوارض با فاکتورهای ترومبوفیلی ارزیابی شد. آزمون‌های آماری تست تی مستقل، کای دو و فیشر دقیق برای بررسی داده‌های تحقیق استفاده شد.     نتایج: میانگین پروتئین C ، آنتی‌ترومبین III و APC-R بین دو گروه از نظر آماری تفاوت معناداری نداشت. (به ترتیب با 602/0 P= ، 756/0P = و 603/0 P =). عوارض سقط و IUGR در زنان PCOS از نظر آماری از زنان بدون PCOS به طور معناداری بالاتر بود. (026/0 p =) اما بین این عوارض و فاکتورهای ترومبوفیلی از نظر آماری ارتباط معناداری وجود نداشت (549/0 P =).     نتیجه‌گیری: بین گروه PCOS و گروه بدون PCOS از نظر سوابق عوارض بارداری اختلاف آماری معناداری وجود داشت اما از نظر فاکتورهای ترومبوفیلی و ارتباط میان این فاکتورها با سوابق عوارض بارداری اختلاف آماری معناداری بین دو گروه مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the relationship between thrombophilic factors and pregnancy complications in women with polycystic ovarian syndrome

نویسندگان [English]

  • fariba sarafioon
  • ashraf moeini
  • saeede ziaei
  • soghrat faghihzade
چکیده [English]

Background and Objective: Pregnancy-associated changes in hemostatic and fibrinolytic proteins establish a hypercoagulable state and significant risk venous thromboembolism (VTE) events. Polycystic ovarian syndrome (PCOS) is associated with insulin-induced plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) elevation, the most potent inhibitor of fibrinolysis. In addition to hypofibrinolysis due to increased PAI-1 levels, miscarriage and complications in pregnancy are probably a result of prothrombotic effects of thrombophilia in PCOS patients. The aim of this study was evaluation of thrombophilia tests and relationship between them and abortion in PCOS patients. Materials and Methods: This analytic cohort study was performed on 123 women with PCOS as the case group, and 73 women with no PCOS as the control group. The two groups had referred to the Infertility Clinic for treatment. Thrombophilia factors including protein C, antithrombin III and APC-R were measured for both groups. A study was also done on the history of some complications such as abortion, IUGR, placenta abruption, still-birth and preeclampsia in two groups and their relationship with thrombophilia factors. Data were analyzed using independent t-test, chi-square and fisher exact tests. Results: There was no statistically significant difference in protein C, antithrombinIII and .APC-R between the two groups (p=0.602, p=0.756 and p=0.603 respectively). Although abortion and IUGR rates in women with PCOS were significantly higher than healthy women )p=0.026), but there was no statistically significant difference between abortion and IUGR with thrombophilic factors (0.549). Conclusion: There was statistically a significant difference of history of pregnancy complications between PCOS and non-PCOS groups, but there was no statistically significance difference in thrombophilic factors and these factors with pregnancy complications between two groups.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thrombophilia
  • Polycystic Ovarian Syndrome
  • APC-R
  • Protein C
  • Abortion