مقایسه رادیوگرافیک بایومتریال

نویسنده

چکیده

  مقدمه و هدف: یکی از نگرانی های مهم پزشک و بیمار ترمیم استخوان از دست رفته در اثر عوامل گوناگون است. در این راستا موادی که دارای خاصیت القا و هدایت استخوان سازی هستنداز جایگاه ویژه ای برخوردارند. هدف از این پژوهش، مطالعه و بررسی رادیوگرافیک روند ترمیم ضایعات ایجادشده در استخوان انسان پس از کاشت داربست ژلاتینه استخوان انسانی ( HECBMG ) و داربست استخوانی فاقد مواد معدنی ( DBM ) ساخت شرکت همانندساز بافت کیش در محل ضایعه ناشی از کشیدن دندان و مقایسه میزان استخوان ساخته شده با این بایومتریال ها است.     مواد و روش کار:. جامعه آماری شامل تمام دندان‌های کشیده شده از یک گروه بوده و نمونه ها به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. در گروه اصلی، 2 میلی گرم ( HECBMG ) جای‌گذاری شد. در گروه کنترل مثبت نیز 2 میلی‌گرم ( DBM ) در محل ضایعه قرار داده شد. در گروه سوم که گروه کنترل منفی بود، هیچ ماده ای قرار داده نشد. میزان تشکیل استخوان در ماه اول و دوم و چهارم تعیین و با نرم افزار spss و آزمون فریدمن ارزیابی شد.     نتایج: اختلاف معنا داری درکوتاه مدت در میزان ترمیم استخوان در مقایسه با یکدیگر دیده نشد. در نمونه های کاشت HECBMG با نمونه های گروه کنترل منفی P < 0.05 و نمونه های DBM با این گروه P < 0.03 بود.     نتیجه گیری : در نمونه های گروه مورد استخوان ساخته شده توسط HECBMG از کیفیت بالایی برخوردار است و چگالی استخوان تشکیل شده مشابه استخوان سالم اطراف است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The radiographic comparison of biomaterials HECBMG and DBM in healing of human alveolar bone defects

نویسنده [English]

  • hossein shahoon
چکیده [English]

Background and Objective: One of the major concerns of surgeons and patients is repairing of bone loss due to various factors. Many materials have been made to improve the quantity and quality of bone loss repair. The aim of this research was radiographic evaluation of healing process of human bone loss created after implantation of HECBMG (Human Endochondral Bone Matrix Gelatin) and DBM (Demineralized Bone Matrix) placed in tooth extraction defects. Materials and Methods: Statistical society of this study was all teeth extracted from one group and its remaining bone socket that their owners agreed to work via a constant sheet. Samples were randomly divided into three groups. At the main group, 2 milligrams “HECBMG” was placed into bone defect. The defects of positive control group were filled by 2 milligrams of “DBM” and the defects of the third group that was negative control group were left empty. Results: Statistical test(fridman)showed  Significant difference in radiographic results between main group and negative control group at the 4th month of post-operative (p < 0.05) “HECBMG” group was superior to negative control group at the 4th post-operative month (p < 0.03) and “DBM” group was superior to negative control group at the 4th post-operative month (p < 0.02) too.  Conclusion: The findings of this study indicate that satisfactory healing occurred in human bone loss defect by use of HECBMG more than DBM.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human endochondral bone matrix gelatin
  • Demineralized bone matrix
  • Bone defect