بررسی رابطه وضعیت التهابی زبان جغرافیایی و پدیده‌‌های آلرژیک

نویسندگان

1 گروه بیماری‌های دهان دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

2 گروه اطفال دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

3 -

چکیده

مقدمه: زبان جغرافیایی یک نقص التهابی مزمن، بدون علامت با اتیولوژی ناشناخته است که اپی تلیوم زبان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بیمارانی با یک سابقه آلرژی مانند اشخاصی با یک تاریخچه فامیلی آسم، اگزما، تب یونجه و بالا رفتن سطح ایمنوگلبولین E سرم به احتمال زیادتری زبان جغرافیایی دارند. هدف: هدف از این تحقیق تعیین رابطه بین زبان جغرافیایی و پدیده‌‌های آلرژیک در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان است.روش بررسی: در این تحقیق 837 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1384 مورد بررسی قرار گرفتند. بعد از تکمیل فرم مربوطه و معاینات دهانی، داده‌‌ها با استفاده از برنامه آماری SPSS، آزمون مجذور کای و تی‌تست (t- test) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج: از مجموع 837 فرد (505 زن و 332 مرد) معاینه شده 104 نفر (44/12 درصد) دارای زبان جغرافیایی بودند. 68 نفر از افراد دارای زبان جغرافیایی سابقه آلرژی را ذکر کردند و رابطه بین زبان جغرافیایی و سابقه آلرژی فردی معنادار گزارش گردید. شیوع آسم و رینیت آلرژیک در بستگان درجه یک دانشجویانی با زبان جغرافیایی به طور مشخص بالاتر از افراد بدون زبان جغرافیایی بود. همچنین یک رابطه مشخص بین زبان جغرافیایی و بعضی از غذاها مانند بادمجان، گردو و گوجه فرنگی گزارش گردید. نتیجه‌‌گیری: در تحقیق فوق تقریباً بیش از نیمی از افراد دارای جغرافیایی وقوع پدیده‌‌های آلرژی را ذکر کرده‌‌اند و این مسأله با توجه به مطالعات قبلی که وقوع پدیده آلرژی را در ایجاد این ضایعه دخیل دانسته‌‌اند قابل‌‌‌تأمل بوده و تأییدی بر ارتباط بین پدیده‌‌های آلرژیک و این ضایعه زبانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Relations between Inflammatory Condition of Geographic Tongue and Allergy

نویسندگان [English]

  • maryamalsadat Hashemi Pour 1
  • mohammadreza Zarei 1
  • elham Farokh Giso 2
  • adel Dastbus 3
چکیده [English]

  Background: Geographic tongue is usually an asymptomatic inflammatory disorder of unknown etiology that affects the epithelium of the tongue. The cause of the disease remains obscure. Patients with an allergic background such as a personal of family history of asthma, eczema, and hay fever, of an elevated total serum immunoglobulin E level may be more likely to have a geographic tongue. The purpose of this work is to determine the relations between geographic tongue and allergy in students at Kerman University of Medical Sciences in 2005.   Materials & Methods : In this research, 837 students in Medical Sciences University of Kerman were examined. Data collection were obtained by completing the related forms after oral examination and these data were analyzed by statistical program SPSS 13.5, t- test and χ ² test.   Results: From 837 persons (505 Female and 332 male), 104 cases (12.44%) had geographic tongue. From these 104 cases, 68 cases mentioned the allergy history such that the relation between allergy and geographic tongue was significant. The prevalence of asthma and allergic rhinitis in first degree relatives of geographic tongue patients was significantly higher than those of without geographic tongue. There was significant association between geographic tongue and some food, especially eggplant, walnut and tomato.   Conclusion: In this study, the allergic factors were mentioned by greater than 50% of all persons with geographic tongue, which confirms the relation between this lesion and allergic phenomena.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geographic tongue
  • Allergy
  • Students