مقایسه روش‌‌های کشت و واکنش زنجیره‌‌ای پلی‌مراز (PCR) با آزمایش رایت در تشخیص بروسلوز

نویسندگان

1 دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

2 دانشگاه علوم پزشکی ایران

3 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

4 گروه بهداشت، دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

چکیده

  مقدمه و هدف: بروسلوز هنوز به‌عنوان یک مشکل عمده بهداشتی در انسان محسوب می‌گردد. پاتوژن از طریق شیر نجوشیده یا پنیر تازه به راحتی به بدن انسان منتقل می‌شود. اهمیت بهداشتی و اقتصادی بروسلوز کاربرد روش‌‌های تشخیصی سریع و حساس را الزام‌آور می‌‌کند.            مواد و روش‌‌ کار: در این تحقیق 106 نمونه شیر و106 نمونه سرم خون از دام‌های شیری ارجاع شده به کشتارگاه‌های شهرستان ری جمع‌‌آوری گردید. نمونه‌‌های شیر در محیط اصلاح شده فارل کشت داده شد. همچنین از نمونه‌‌های شیر DNA مطابق روش رومرو استخراج و با استفاده از پرایمرهای JPR و JPF آزمایش PCR روی آن‌ها صورت گرفت. روی نمونه‌‌های سرم خون نیز آزمایش استاندارد رایت انجام گردید.   نتایج: در مقایسه بین نتایج کشت و PCR با آزمایش رایت مشخص گردید که در حالی که روش کشت 6/31 درصد حساسیت و 48 درصد هم خوانی با نتایج آزمایش رایت دارد، PCR 58 درصد حساسیت و 65 درصد هم‌خوانی با نتایج آزمایش رایت را نشان می‌دهد.   نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان می‌دهد PCR می‌تواند به عنوان یک روش سریع و مناسب در تشخیص بروسلا مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Culture and PCR Methods Wrights Test for Diagnosis of Brucellosis

نویسندگان [English]

  • mohammad hossein Ghosian Moghadam 1
  • hossein Kivani Amine 2
  • taghi Zahrayi Salehi 3
  • parvaneh Khazraiinia 3
  • nader Fallah 4
چکیده [English]

  Background: Brucellosis is still known as a main hygienic problem in human. Pathogen is easily transmitted into human body by raw milk and fresh cheese. The use of rapid and sensitive diagnostic methods is essential because of the hygienic and economic importance of brucellosis.   Materials & Methods : In this research, we collected 106 samples of milk and blood serum from dairy cattle that had been referred to Rey slaughterhouse. Milk samples were cultured in modified Farrell ' s medium . In addition, according to Romero method, DNA was extracted from milk samples and PCR was done using JPR and JPF primers . Wright test was also done on serum samples.   Results: Comparison of PCR and culture with Wright test results showed that in culture method sensitivity is 31.6 percent and accuracy is 48 percent but in PCR, sensitivity is 58 percent and accuracy is 65 percent.   Conclusion: Results of our study showed that PCR can be attended as a suitable and rapid method to diagnose brucellosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Raw milk
  • Brucella
  • polymerase chain reaction
  • Culture
  • Wright test