بررسی تأثیر تجویز ویتامین E بر پیشگیری از میگرن قاعدگی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه مامایی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

  مقدمه و هدف: در تحقیق حاضر با توجه به این‌که یکی از علتهای بروز میگرن قاعدگی افزایش ساخت و ترشح پروستاگلندین‌ها در حول و حوش زمان قاعدگی است، و ویتامین E به دلیل خاصیت آنتی‌‌اکسیدان خود قادر به جلوگیری از ترشح پروستاگلندین‌ها می‌‌شود و با توجه به بی‌خطر‌‌بودن ویتاین E در دوزهای توصیه شده استفاده از آن به عنوان پیشگیری از بروز میگرن قاعدگی مورد بررسی قرار گرفت.          مواد و روش‌ کار: پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی، دوسوکور، کراس آور است. ابتدا از دانشجویان دختر ساکن خوابگاه‌ها در شهر تهران، 300 دانشجوی مجرد مبتلا به میگرن مرتبط با قاعدگی انتخاب شدند و به مدت 2 سیکل قاعدگی مورد ارزیابی قرار گرفتند، 84 نفر که مبتلا به میگرن قاعدگی براساس تعریف مک گرگور که بروز سردردهای میگرنی در روز شروع قاعدگی ± 2 روز بودند، جدا شده و به‌طور تصادفی به دو گروه 42 نفره تقسیم شدند. به گروه اول طی 2 سیکل قاعدگی اول ویتامین E به میزان روزانه 1 عدد کپسول ژلاتینی (PEARL) 400 واحدی در روزهای شروع خونریزی قاعدگی ± 2 روز داده شد. بعد از یک دوره فاصله (Wash-out) به مدت یک سیکل قاعدگی، طی 2 سیکل قاعدگی بعدی، ویتامین E به همان میزان ذکر شده داده شد. و متغیرهای میانگین شدت سردرد، طول مدت سردرد، مقدار مصرف مسکن هنگام بروز سردرد، شدت فتوفوبی و فونوفوبی و تهوع همراه با سردرد و میزان انجام فعالیت‌های روزانه هنگام بروز سردرد میگرن قاعدگی مورد ارزیابی قرار گرفت.   نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که در کل دو گروه، صرف نظر از این‌که ویتامین E و یا پلاسبو در 2 سیکل اول قاعدگی یا 2 سیکل دوم قاعدگی در مدت زمان مطالعه مصرف شود، ویتامین E و پلاسبو باعث کاهش در میانگین شدت سردردهای میگرن قاعدگی و بهبود فاکتورهای همراه با سردردهای میگرن قاعدگی می‌‌شوند. اما تأثیر ویتامین E بیش‌تر از پلاسبو بوده‌‌است (05/0 p < ). همچنین مقایسه میزان فعالیت‌های روزانه هنگام بروز سردردهای میگرن قاعدگی بین مرحله مصرف ویتامین E و مرحله مصرف پلاسبو، نشان داد که ویتامین E باعث بهبود انجام فعالیت‌های روزانه هنگام بروز سردردهای میگرن قاعدگی می‌‌شود (05/0 p < ).   نتیجه‌گیری: بنابراین با توجه به عدم وجود عوارض جانبی ناشی از مصرف ویتامین E در دوزهای توصیه شده، ویتامین E می‌تواند جایگزین مناسب و یا مکمل مناسبی برای درمان‌های پیشگیری‌کننده از میگرن قاعدگی باشد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Vitamin E on Prevention of Menstrual Migraine

نویسندگان [English]

  • akram Sedighi 1
  • saeedeh Ziaei 2
چکیده [English]

  Background : The concern of the present research was to study vitamin E and its antioxidant medical quality, which is going to prove very useful to prevent prostaglandins formation. This study is done with regard to this scientific observation that one of the causes of menstrual migraine is the increase in the secretion of prostaglandins around the time of menstrual period and the proper doses of vitamin E which are very useful for preventing menstrual migraine.   Materials & Methods : This research was done via clinical trial ‚ random ‚ double blind and cross over study. In the first step 300 university students who were all living in the dormitory were chosen. They were all affected by menstrual migraine and among them 84 people who were afflicted by the real menstrual migraine ‚ were separated and they were randomly divided to two groups. The first group ‚ in the first two menstrual cycles ‚ was given vitamin E and after wash out cycle ‚ during the next two menstrual cycles ‚ they were given placebo. The procedure was reversed for the second group. During the first two cycles the students in the second group were given placebo ad after wash out cycle ‚ during the next two menstrual cycles ‚ they were given vitamin E. Meanwhile the fluctuating average of severe headaches and their duration ‚ the amount of medicine (sedation) used ‚ the intensity of photophobia and phonophobia ‚ nausea along with their headaches and finally the degree and rate of their daily activity when they had headache were all evaluated. Eventually 67 people of both groups entered the final stage of analysis.   Results: The research indicated that in both groups ‚ both vitamin E and placebo were very effective on the reduction the average intensity of headache ‚ photophobia and phonophobia ‚ nausea along with headaches and the amount of medicine used ‚ but it is observed that the effect of vitamin E was more than placebo (p < 0.05).   Conclusion: From considering and comparing the activity of people that have used vitamin E in a period of time and whose that used placebo showed that vitamin E is much more effective in preventing menstrual migraine and alleviating the pain. In addition, since vitamin E did not have any side effect ‚ it could considered as a proper alternative for menstrual migraine prevention treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vitamin E
  • Prostaglandin
  • Menstrual migraine