مقایسه فاکتورهای خطر بیماری ایسکمیک قلبی در کارگران «شیفت‌کار» صنایع خودروسازی در ایران

نویسندگان

1 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران

2 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد

چکیده

  هدف: مقایسه فاکتورهای خطر بیماری ایسکمیک قلبی در کارگران «شیفت‌کار» صنایع خودروسازی در ایران.   روش کار: در قالب یک مطالعه همگروهی تاریخی، با استفاده از پرونده‌های مرکز ایمنی و بهداشت کارگران، اطلاعات راجع به فاکتورهای خطر بیماری‌های قلبی ـ‌ عروقی و اطلاعات دموگرافیک جمع‌آوری شد و با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سطح معنا‌دار ‌‌بودن 05/0 p < در نظر گرفته شد.          نتایج: میانگین کلسترول HDL در کارگران با یک شیفت‌کاری ثابت (صبح) mg/dl 63/47؛ در کارگران با دو شیفت چرخشی (عصر و صبح) mg/dl 69/40 و در کارگران با سه شیفت چرخشی (شب، عصر، صبح) mg/dl 26/37 محاسبه گردید که این‌ تفاوت از نظر آماری با 000/0= p معنا‌دار شد. همچنین تعداد افراد با کلسترول HDL کم‌تر از mg/dl 45 در گروه با یک شیفت‌کاری ثابت (صبح) 63 نفر و در گروه با دو شیفت چرخشی (عصر و صبح) 128 نفر و در گروه با سه شیفت چرخشی (شب، عصر، صبح) 154 نفر با 005/0= p اختلاف معنا‌داری به دست آمد.   نتیجه‌گیری: بین میانگین کلسترول HDL و تعداد افراد با کلسترول HDL کم‌تر از mg/dl 45 و کار در دو و سه شیفت چرخشی ارتباط وجود دارد و از آن‌جا که سطح پایین کلسترول HDL از فاکتورهای خطر مهم برای ایجاد بیماری ایسکمیک قلبی محسوب می‌شود، اصلاح شرایط شیفت‌کاری و به خصوص شیفت شب کار لازم به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Ischemic Heart Disease’s (IHD) Risk Factors between Shift Workers in Automobile Industries of Iran

نویسندگان [English]

  • sayed akbar Sharifian 1
  • omid aminian 1
  • seyede negar Assadi 2
چکیده [English]

  Aim: The aim of this research was comparison of IHD’S risk factors between shift workers in automobile industries in Iran.   Materials & Methods : Knowledge of IHD risk factors and demographic data have gathered by using hygienistic files of workers, data had been analyzed with SPSS 11.5 and significance’s level (p value) was less than 0.05.   Results: The mean of HDL cholesterol in one-shift workers was 47.63mg/dl, in two-shift rotation workers was 40.69 mg/dl and in three – shift rotation workers was 37.26mg/dl with p=0.000. Also frequency of workers with HDL cholesterol less than 45mg/dl in one-shift workers were 63 persons, in two – shift rotation were 128 persons and in three – shift rotation workers were 154 persons, with p < 0.005.   Conclusion: There is relationship between the mean of HDL cholesterol, frequency of workers with HDL cholesterol less than 45mg/dL and work in two and three shift rotation. Since the low HDL levels are risk factors of ischemic heart disease, improvement of shift work is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ischemic Heart Disease
  • Risk factors
  • Shift workers