بررسی میزان آمادگی مقابله با حوادث غیر‌مترقبه در بیمارستان‌های تابعه دانشگاه‌های علوم پزشکی

نویسندگان

1 دانشکده پرستاری دانشگاه علوم‌پزشکی جهرم

2 دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌‌الله

3 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌‌الله

چکیده

       مقدمه : دن ی ا ی ما هر روز تحت تأث ی ر حوادث طبیعی و غیرطبیعی است که عموماً به بحران تبد ی ل شده ، به نقطه عطفی جهت ایجاد تغییرات کوچک و بزرگ در زندگی بشر تبدیل می‌گردند. کشور ما به علت وسعت، موقعیت جغرافیایی و تنوع اقلیمی جزء یکی از ده کشور بلاخیز جهان محسوب می‌گردد. شهر تهران نیز از بدو ت أ سیس تاکنون ، حوادث غیرمترقبه زیادی را پشت سر گذاشته ‌‌است. اصولاً بخش بهداشت و درمان یک قسمت فعال در مدیریت فاجعه و یک بخش جدایی ‌‌ ناپذیر از برنامه سلامت ملی است. بیمارستان‌‌ها ن ی ز به عنوان اساسی‌‌ترین و مهم‌ترین مؤسسات درمانی باید قبل از وقوع حوادث از آمادگی لازم و کافی برخودار ب اشند تا بتوانند در هنگام رویارویی با بحران ، پاسخگویی صحیح و سریع به حادثه را تضمین کن ند. به همین منظور ، مطالعه حاضر با هدف «تعیین میزان آمادگی مقابله با حوادث غیرمترقبه در بیمارستان‌‌های تابع دانشگاه‌‌های علوم پزشکی شهر تهران» طراحی و انجام شده‌‌است .   مواد و روش کار: این مطالعه یک پژوهش توصیفی - مقطعی است که بر روی 13 بیمارستان عمومی - آموزشی تابع دانشگاه‌‌های علوم پزشکی شهر تهران (شهید بهشتی، ایران، تهران) که بیش از صد تخت دارند انجام شده‌‌است. در تحقیق حاضر جهت جمع‌‌آوری اطلاعات از چک‌‌لیست مشاهده‌‌ای محقق‌‌ساز 210 سؤالی استفاده گردیده‌‌ که برای هر ده هدف 6 حیطه تجهیزات، نیروی انسانی، فضای فیزیکی، ساختار و تشکیلات، پروتکل‌‌ها و نمودار عملکرد در نظر گرفته شده‌‌است. روایی ابزار مورد استفاده از روش محتوایی و صوری و پایایی آن با کمک آزمون کاپا (8/0) در حد خوب برآورد گردید.   نتایج: به‌طور کلی، میزان آمادگی واحدهای پژوهش از نظر پذیرش، انتقال و تخلیه به ترتیب با نمره 32/38 و 63/39 درصد در حد ضعیف، و از نظر اورژانس، ترافیک، ارتباطات، نیروی انسانی، و مدیریت به ترتیب با نمرات 20/48، 33/52، 14/52، 80/43، 17/48 درصد در حد متوسط ارزیابی گردید؛ اما از نظر امنیت، آموزش و پشتیبانی با نمره 19/61، 65/66، 97/68 درصد در حد خوب ارزیابی شدند. کم‌ترین امتیاز مربوط به بخش پذیرش و بیش‌ترین امتیاز مربوط به واحد پشتیبانی است. در مجموع نیز واحدهای پژوهش نمره 94/51 را کسب کردند که بیانگر قرار گرفتن در حد متوسط آمادگی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Hospital Disaster Management in Medical Science Universities

نویسندگان [English]

  • mohsen hojat 1
  • masood Sirati Nir 2
  • mortaza Khaghanizade 2
  • mahmood Karimizarchi 3
چکیده [English]

  Background: Every day our world is affected by natural and man made event that can be develop to crisis and cause for little and crucial revolution in human life. Geographical situation, width and different calamity are causes that vulnerable our country as tenth country in the world. Tehran city sustain many disaster from found to now. In fact, health and medical department are active parts of disaster management. They are close to national health plan. Hospital as the most importance of medical institute mast prepare for fast response and correct management to disaster before it occur. According to content, a research designed for “ Assessing of Hospital Disaster Management in Medical Science Universities of Tehran” .   Materials & Methods: A descriptive and cross - sectional study have performed on 13 general and educational Tehran universities hospitals (Iran – Tehran – Shahid Beheshti) more than 100 capacities (set). For data gathering used of research makes checklist that consist of 210 questions that evaluate hospitals in every 10 object by 6 domains as: logistic, personnel, spaces, protocols and charts. For checklist validity used of content validity and its reliability with kappa test (0.80) was in good level.   Results: Research units’ preparedness at admission 38.32 percent, transfer and evacuation 39.63 percent evaluated as week domain. Emergency 48.20 percent, traffic 52.33, communication 52.14 percent, personnel 43.80 percent and management 48.17 percent evaluated in mid domain but security 68.97 percent, education 66.95 and backup 61.19 were in good level, admission ward grade was less than other and backup unit got more grade between other. Consequently, all hospitals got 51.94 percent degree that show all research units are in mid domain in disaster preparedness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preparedness
  • Hospital
  • Disaster
  • Tehran