تأثیر بازی‌های رایانه‌ای با درجات مختلف خشونت روی ایمونوگلوبولین A بزاقی: اثر تعاملی جنسیت و سنخ شخصیتی

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

چکیده

  هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر انواع بازی‌های رایانه‌ای بر ایمونوگلوبولین A بزاقی در نوجوانان دختر و پسر پایه اول راهنمایی انجام شده‏است.   مواد و روش‌ها: این پژوهش، یک مطالعه از نوع تجربی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. به این منظور 209 نفر از دانش‌آموزان، شامل 108 دختر و 101 پسر با میانگین سنی 12 سال و 7 ماه (دامنه سنی 15 – 12سال) به روش خوشه‌ای تصادفی از میان مدارس راهنمایی مناطق 22گانه شهر تهران انتخاب و به 9 گروه تقسیم شدند. از میان 9 گروه، 8 گروه به مدت 40 دقیقه به بازی با انواع بازی‌های رایانه‌ای درجه‌بندی شده از نظر محتوای خشونت (در دو سطح با و بدون موسیقی) پرداختند. 10 دقیقه قبل از شروع بازی و 5 دقیقه بعد از پایان بازی، نمونه‌های بزاق آزمودنی‌های گروه‌های آزمایشی و گروه کنترل (بدون بازی و در حالت استراحت) در لوله‌های آزمایش جمع‌آوری شد و بلافاصله به منظور سنجش میزان ایمونوگلوبولین A بزاقی با روش نفلومتری به آزمایشگاه منتقل گردید. همچنین کلیه آزمودنی‌ها به گویه‌های پرسشنامه شخصیت نوجوانان آیزنک پاسخ دادند.   یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان دادند که تغییرات ایمونوگلوبولین A بزاقی به واسطه بازی‌های رایانه‌ای معنادار است و این تغییرات تحت تأثیر سطوح مختلف سنخ شخصیتی روان‌ پریشی خویی است. همچنین تغییرات ایمونوگلوبولین A بزاقی تحت تأثیر جنسیت در تعامل با موسیقی متن بازی‌ها است.   نتیجه‌گیری: تغییرات ایمونوگلوبولین A بزاقی تحت تأثیر وجود یا عدم وجود موسیقی متن بازی، سنخ شخصیتی و جنسیت آزمودنی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Rated Violent Computer Games Regarding to Types of Personality and Sex on Salivary Immunoglobulin A

نویسندگان [English]

  • ahmadali nourbala
  • mojgan agah haris
  • ahmad alipour
چکیده [English]

  Objective: The aim of this research was to investigate the effects of different rated violent computer games regarding to types of personality and gender on salivary Immunoglobulin A (sIgA) changes among Iranian adolescents.   Materials & Methods: Two hundred and nine participants (108 girls and 101 boys) were selected by cluster sampling method among first grade students of secondary schools in Tehran. Their age average was 12 years and 7 months (ranged from 12 to 15 years). All subjects were divided in to 9 groups including a control group and 8 experimental groups which played selected electronic games for 40 minutes. Each participant’s salivary sample was collected 10 minutes before beginning and 5 minutes after the end of the game in lab tubes and immediately was sent to biochemical lab for assessing the rate of sIgA (mg/l) by Nephlometric method. All subjects filled out Eysenk personality inventory before the experiment.   Results: Data analyzing by repeated measures ANOVA method revealed that sIgA changes (mg/l) are moderated by playing different rated violent electronic games and gender under interaction with level of extroversion. Music moderated sIgA under interaction of gender, too.   Conclusion: Decreasing of sIgA in some of games was affected by gender, personality type, and the rate of violence in game’s content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computer games
  • Salivary immunoglobulin A
  • Violent computer games