اثر کاروتنوئید‏‏های محلول در آب زعفران بر پاسخ ایمنی سلولی در موش BALB/c

نویسندگان

چکیده

  مقدمه: زعفران در طب سنتی برای درمان بیماری ‎‎ های مختلف، از جمله سرطان و بیماری ‎‎ های عفونی مورد استفاده قرار می‌گرفته ‎‎ است. در حال حاضر، فعالیت ضدتوموری، سیتوتوکسیک، ضد جهش ‎‎ زایی و آنتی‏‏‏اکسیدان متابولیت‏‏های مؤثر کلاله زعفران به ‎‎ ویژه کاروتنوئیدهای آن (کروسین و کروستین) نشان داده شده ‎‎ است.   هدف: با توجه به ارزش غدایی زعفران و اهمیت شناخت دقیق سازوکار‏‏های اثر آن، در این مطالعه اثر کاروتنوئید‏‏های محلول در آب کلاله این گیاه دارویی بر پاسخ ایمنی سلولی در موش Balb/c مورد بررسی قرار گرفت.   مواد و روش‌ها: کلاله‌های زعفران در فصل گلدهی تهیه و در فضای فاقد رطوبت خشک گردیدند. ابتدا کلاله‌ها با استفاده از اتر نفت و دی اتیل اتر در یک دستگاه سوکسله و در تاریکی برای حذف کاروتنوئید‏‏های غیر گلیکوزیدی، لیپیدها، ترکیبات معطر و پیکروکروسین عصاره ‎‎ گیری شدند و سپس در یک لوله درپوش ‎‎ دار محتوی 10 میلی ‎ لیتر آب مقطر به مدت 20 دقیقه در حمام آب جوش برای جداسازی کاروتنوئید‏‏های محلول در آب استخراج شدند. برای جداسازی بافت ‎‎ های گیاهی باقیمانده، عصاره در g 3000 و در دمای ºC10 به مدت 20 دقیقه سانتریفوژ شد. به 6 گروه 4 تایی موش Balb/c دوزهای مختلف از عصاره تزریق گردید. پاسخ ایمنی سلولی با آزمون ازدیاد حساسیت تأخیری و اندازه‏‏گیری فعالیت حیاتی سلول ‎‎ ها به روش MTT انجام گردید.   نتایج: تجویز مقادیر mg/kg 20 و10 از عصاره حاوی کاروتنوئید‏‏های محلول در آب زعفران، بدون حضور میتوژن و مقدار mg/kg 20 از عصاره در حضور میتوژن موجب کاهش معنی‌داری در فعالیت حیاتی سلول ‎‎ ها شدند. دوزهای مختلف به کار رفته در این مطالعه تاثیر معنی‌داری بر پاسخ DTH نداشتند.   بحث: نتایج این مطالعه نشان داد که کاروتنوئید‏‏های محلول در آب کلاله‌های زعفران به صورت وابسته به دوز باعث کاهش پاسخ ایمنی سلولی می‏‏گردند. انجام مطالعات بیش‌تر با دوزهای مختلف و بررسی سایر سازوکار‏‏های ایمنی پیشنهاد می‏‏شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Water Soluble Carotenoids of Saffron on Cell-Mediated Immunity in BALB/c Mice

نویسندگان [English]

  • tayebe rajabian
  • tooba ghazanfari
  • farideh daniali
چکیده [English]

  Introduction: Saffron (thread-like reddish colored stigmas of Crocus sativus L. flowers) was used in traditional medicine for cancers and infectious diseases. Recently, anti-tumor, cytotoxic, anti-mutagenesis and antioxidant activities of saffron metabolites, especially its carotenoids (crocins and crocetin), have been reported.   Objective: Since the saffron is used as a spice for food flavoring and coloring and it is also used as a traditional herbal drug, in this study the effect of saffron water soluble carotenoids was assessed on cell mediated immune response in a BALB/c mice model.   Materials & Methods: Crocus sativus L. stigmas were collected during flowering season and air dried at 25 ° C in the dark. First, dried stigmas (100 mg) were successively and exhaustively extracted with light petroleum and diethyl ether in a Soxhlet extractor in the dark to remove non-glycosidic carotenoids, lipids, picrocrocin and odor compounds. Then, for separation of water soluble carotenoids, stigma sample was extracted with distilled water in a 10-mL ground-glass stopper tube in a boiling water bath for 20 min. Then, the suspension was centrifuged at 3000 x g and at 10 ° C for 20 min to separate the vegetable tissue residue. The different doses of extract were injected to six groups of four BALB/c mice. The delayed-type hypersensivity (DTH) response and cell viability (MTT test) were performed to determine cell mediated immunity.   Results: Splenocytes that were extracted from treated mice with 10 or 20 mg/kg of water soluble carotenoids of saffron have shown a significant (p < 0.05) decrease in cellular viability at the absence of mitogene stimulation in vitro, and a significant decrease was observed in splenocytes cellular viability of mice that have been treated with 20 mg/kg of water soluble carotenoids in the presence of mitogene. In this study, all used doses did not have any significant effect on DTH response (p < 0.05).   Conclusion: Results of the present study showed that water soluble carotenoids of saffron have a dose-dependent effect on cell mediated immune response. Further studies on other mechanisms such as cytokine patterns are needed for exact evaluation of immunomodulatory effects of saffron carotenoids.

کلیدواژه‌ها [English]

  • saffron
  • Carotenoids
  • Cell mediated immunity
  • DTH
  • Cell viability