کلیدواژه‌ها = سودوموناس آئروجینوزا
بررسی اثر ساکارومایسس سرویزیه بر حرکت، الاستاز و آلکالین پروتئاز در سودوموناس آئروجینوزا

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1-10

زهرا دهقان زاده؛ پرویز اولیاء؛ سید محمود امین مرعشی؛ حوریه صادری؛ مریم مکاری