بررسی اثر ساکارومایسس سرویزیه بر حرکت، الاستاز و آلکالین پروتئاز در سودوموناس آئروجینوزا

نویسندگان

1 گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات میکروب شناسی مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: براساس تعریف ارائه شده توسط WHO/FAO:''پروبیوتیک ها میکروارگانیسم‌های زنده ایی هستند که استفاده از میزان کافی آن اثرات سودمندی برای میزبان به ارمغان می‌آورد. ساکارومایسس سرویزیه اولین مخمر غیرپاتوژنی است که به عنوان پروبیوتیک برای انسان شناخته شد. سودوموناس آئروجینوزا یکی از پاتوژنهای مهم فرصت‌طلب است که مقاومت قابل توجهی به طیف وسیعی از مواد آنتی باکتریال دارد. این مطالعه اثر ساکارومایسس سرویزیه را بر تولید فاکتورهای بیماری‌زای سودوموناس آئروجینوزا (الاستاز، آلکالین پروتئاز و حرکت) ارزیابی می‌کند.
 
مواد و روش‌ها: در این مطالعه، از سویه‌ی بومی ساکارومایسس سرویزیه S3که خاصیت پروبیوتیکی آن در مطالعات قبلی به اثبات رسیده و از باکتری سودوموناس آئروجینوزا سویه‌ی PAO1 استفاده گردید. به منظور بررسی اثر (سوپرناتانت و لیزات) مخمر برسودوموناس آئروجینوزا از آزمایش‌های فنوتیپی (آزمایش تست الاستاز-آلکالین پروتئاز-حرکت) مناسب استفاده گردید.
 
نتایج: عصاره ساکارومایسس سرویزیه (سوپرناتانت-لیزات) تخلیص شده از سویه بومی، دارای اثرات مهارکنندگی علیه سودوموناس آئروژینوزا است. سه فاکتور دخیل در بیماری‌زایی سودوموناس آئروجینوزا که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت (الاستاز- حرکت-آلکالین پروتئاز) همگی در بررسی‌های فنوتیپی تا حد قابل قبولی کنترل و مهار گردید.
 
نتیجه­ گیری: با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، ساکارومایسس سرویزیه دارای اثرات کاهنده علیه فاکتورهای بیماری‌زای سودوموناس آئروجینوزا است که با تحقیقات گسترده‌تر در این زمینه می‌توان به عنوان یک روش نوین و امیدبخش در درمان عفونت‌های حاصل از این باکتری مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Saccharomyces cerevisiae on motility,elastase and alkaline protease in pseudomonas aeruginosa

نویسندگان [English]

  • Zahra Dehghan Zadeh 1
  • Parviz Owlia 2
  • Seyyed Mahmoud Amin Marashi 3
  • Hourie Saderi 2
  • Maryam mokari 1
چکیده [English]

Background and Objective: According to definition of probiotics by WHO/FAO that is “Live microorganisms which, when present in sufficient amount, confer beneficial effects to the host”.
Saccharomyces cerevisiae is the first non-pathogenic yeast which is known as a probiotic for humans that its helpful effects for humankind has been proved. Pseudomonas aeruginosa is one of the most significant opportunistic pathogen that has notably resistance to many antibacterial agents. This study evaluated the effect of Saccharomyces cerevisiae on the pathogenic factors of Pseudomonas aeruginosa such as elastase, alkaline protease, and motility.
 
Materials and Methods: In this study, we used local strain of Saccharomyces cerevisiae, which has the probiotic property and Pseudomonas aeruginosa )PAO1 strain). In order to investigate the effect of Saccharomyces cerevisiae (supernatant-lysate) on Pseudomonas aeruginosa, appropriate phenotypic tests were used.
 
Results: The extract of Saccharomyces cerevisiae from local strain has inhibitory effects against Pseudomonas aeruginosa. Three factors involved in Pseudomonas aeruginosa pathogenicity, which was studied in this research (elastase, alkaline protease, and motility), to the acceptable extent, controlled and inhibited.
 
Conclusion: According to results of this study, Saccharomyces cerevisiae has reducing effects against Pseudomonas aeruginosa, which with more extensive research in this field, it can be used as a promising and innovative way to treat infection of this bacteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pseudomonas aeruginosa
  • Saccharomyces cerevisiae
  • Elastase
  • Motility
  • Alkaline protease
1. Kumar H, Salminen S, Verhagen H, Rowland I, Heimbach J, Ares S., et al. Novel probiotics and prebiotics road to the market. Current Opinion in Biotechnology 2015; 32:99–103. 2. Jamalifar H, Rahimi HR, Samadi N, Shahverdi AR, Sharifian Z, Hosseini F., et al. Antimicrobial activity of different Lactobacillus species against multi- drug resistant clinical isolates o Pseudomonas aeruginosa. Iran Journal of Microbiology 2011; 3: 21–25. 3. Youenn A, Rozenn Le B, Georges B, Gwenaelle Le B. Screening of Lactobacillus spp for the prevention of Pseudomonas aeruginosa pulmonary infections. Bio Med Current Microbiology 2014; 14:107-5. 4. Jagriti Sh, D. S. Chauhan. Inhibition of Pseudomonas aeruginosa by antibiotics and probiotics combinations in vitro study. European Journal of Experimental Biology 2014; 4:10-14. 5. Tiago F, Martins F, Souza E, Pimenta P, Araujo H, Castro I. Adhesion to the yeast cell surface as a mechanism for trapping pathogenic bacteria by Saccharomyces probiotics. Journal of Medical Microbiology .2012; 61, 1194–1207. 6. Yuan Kun lee, John Wiley & Sons. Seppo Salminen. Handbook of probiotics and prebiotics. New Jersey published simultaneously in Canada 2009. 7. Flaviano S, Martins A, Rodrigues C, Fabiana C. P. Tiago, Francisco J.A, Carlos A. R., et al. Saccharomyces cerevisiae strain 905 reduces the translocation of Salmonella enterica serotype Typhimurium and stimulates the immune system in gnotobiotic and conventional mice. Journal of Medical Microbiology 2007; 56:352–35. 8. Valdéz JC, Peral MC, Rachid M, Santana M, Perdigón G. Interference of Lactobacillus plantarum with Pseudomonas aeruginosa in vitro and in infected burns: the potential use of probiotics in wound treatment. Clinical Microbiology Infection 2005; 11:472–479. 9. Alain Filloux, Juan-Luis Ramos Editors. Pseudomonas methods and protocols. New York. Springer Science Business Media 2014; 15-298. 10. Delden V, H. Iglewski B. Cell-to-cell signaling and pseudomonas aeruginosa infections. Emerging Infectious Diseases 1998; 4, 4. 11. Laarman AJ, Bardoel BW, Ruyken M, Fernie J, Milder FJ, van Strijp JA., et al. Pseudomonas aeruginosa alkaline protease blocks complement activation via the classical and lectin pathways. Journal of Immunology 2012; 1; 188, 1:386-93 12. Hoge R, Pelzer R, Rosenau S, Wilhelm S. Weapons of a pathogen: Proteases and their role in virulence of pseudomonas aeruginosa 2008; 75, 7416. 13. Alain Filloux, Juan-Luis Ramos Editors, Pseudomonas methods and protocols. New York. Springer Science Business Media 2014; 7,114. 14. Tetsuyoshi I, Ryuji S, Kazuhiro F. Inhibition of swarming motility of pseudomonas aeruginosa by branched-chainfattyacids. Emerging Infectious Diseases 2008; 01.10-89. 15. Draket D, Montle T. Flagella motility and invasive virulence of pseudomonas aeruginosa. Journal of General Microbiology 1988; 134, 43-52. 16. krasowska A, Murzyn A, Dyjankiewicz A, lukaszewicz M, Dziadkowiec D. The antagonistic effect of saccharomyces boulardii on candida albicans filamentation, adhension and biofilm formation. Federation of European Microbiological Societies 2009; 1312-1321. 17. Clinical and Laboratory Standards institute. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing twenty-third informational supplement 2013. 18. Mousavi Nadoushan S. End of Master's Degree Biology -Microbiology, S. Effect of essential oils of Shirazi, case, eucalyptus, cumin and mint on the movement and connection of Pseudomonas aeruginosa. Shahed University:Tehran 1388. 19. Kazanas N. Proteolytic activity of microorganisms isolated from freshwater fish. Applied Microbilogy.1968; 128-132. 20. Ohman D, Stanley J, Barbara H. Isolation and characterization of a Pseudomonas aeruginosa PAO1 Mutant That Produces Altered Elastase. Journal of Bacteriology 1980; 836-842. 21. Zinsser HA WJ. Zinsser microbiology: Ayizh 2004; 295. 22. Quale J, Bratu S, Gupta J, Landman D. Interplay of efflux system, ampC and oprD expression in carbapenem resistance of Pseudomonas aeruginosa clinical isolates. Antimicrob Agents Chemother 2006; 50, 1633-41. 23. Gholampour I, Gorji M, Nouri B, Rouhi S. Effect of Saccharomyces cerevisiae yeast in reducing of the amount of citrinin fungal toxin in wheat flour. Jorjani Journal 1393; 2end:25-7. 24. Rahimzadeh G, Bahar M, Amir Mozafari N, Salehi M. Antimicrobial activity Kefir on Pseudomonas aeruginosa. Razi. Journal of Medical Sciences 2011; 18, 82 & 83. 25. Kiayei E, Amirmaszafari N, Sami Aladb Hossein, Jandeghi N, Ghaemi E. The antagonistic effects of lactic bacteria isolated from yogurt against pathogenic bacteria. Journal of Gorgan University of Medical Sciences 2006; 8, 1 -28.