نویسنده = سید محمدحسین قادریان
بررسی نقش ماتریکس متالوپروتئینازهای 1، 2، 3 و 9 در انفارکتوس قلبی حاد

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 29-38

اکرم السادات طباطبائی پناه؛ رضا اکبرزاده؛ زهره خدایی؛ سیدمحمدحسین قادریان


افزایش استرس اکسیداتیو و بیان ژن‌های p53، bax و bcl2 در بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی حاد

دوره 23، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 1-10

اکرم‌سادات طباطبائی‌پناه؛ رضا اکبرزاده؛ زهره خدایی؛ سید محمدحسین قادریان


بررسی شیوع VacA و CagA در بیماران مبتلا به اولسر پپتیک

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 1-8

زهره خدایی؛ اکرم سادات طباطبایی‌‌پناه؛ سید محمدحسین قادریان؛ رضا اکبرزاده نجار