بررسی کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن در بیماران نارسایی مزمن کلیه تحت همودیالیز در بیمارستانهای شهرستان بروجرد در سال 1400

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ، دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اراک، تهران، ایران

2 گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: نارسایی مزمن کلیوی بیماری پیشرونده و غیر قابل برگشت است که در اثر آن کلیه ها عملکرد خود را از دست می دهند، این بیماری کیفیت زندگی بیماران را نحت تاثیر قرار می‌دهد. بررسی ابعاد کیفیت زندگی بیماران تحت دیالیز در جهت طراحی  مداخلات آموزشی ضروری می باشد. این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر بر کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی  اجرا گردید.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی-تحلیلی می باشد که به بررسی سطح کیفیت زندگی کلیه بیماران نارسایی مزمن کلیه تحت  همودیالیز (80 نفر)، در دو بیمارستان امام خمینی (ره) و آیت الله بروجردی، شهرستان بروجرد در سال 1400 پرداخته است. ابزار جمع آوری داده‌ها، پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی بیماران کلیوی (KDQOL-SF)  بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی نظیر فراوانی و میانگین و همچنین آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج: میانگین کل نمره کیفیت زندگی 22/6±86/47 بود، همچنین بین درک بیمار از وضعیت سلامت خود با سطح کیفیت زندگی ارتباط معنی داری وجود داشت(005/0p=)، به طوری که هرچه شخص وضعیت سلامت خود را ضعیف تر قلمداد می کند، نمره کیفیت زندگی نیز کاهش می یابد. همچنین آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که همبستگی منفی و معنی دار بین سن و کیفیت زندگی وجود دارد (001/0p=، 390/0r=-).
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه بیانگر سطح متوسط کیفیت زندگی در بیماران نارسایی مزمن  تحت همودیالیز بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of quality of life and its effective factors in patients with chronic renal failure undergoing hemodialysis in Boroujerd hospitals in 2021

نویسندگان [English]

 • Reza Moridi 1
 • Raheleh Soltani 1
 • Mahboobeh Khorsandi 1
 • Amir Almasi 2
1 Department of Health Education and Health Promotion, School of Health, Arak University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Department of Epidemiology, School of Health, Arak University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Objective: Chronic renal failure is a progressive and irreversible disease in which the kidneys lose their function. This disease affects the quality of life of patients. The study of the dimensions of quality of life in patients undergoing dialysis is necessary to design educational interventions. This study was performed with the aim of determining the factors affecting the quality of life in hemodialysis patients.
Materials and Methods: The study was a cross-sectional study that examined the quality of life of all patients with chronic renal failure undergoing hemodialysis (80 people) in two hospitals of Imam Khomeini and Ayatollah Boroujerdi, Boroujerd city in 2021. Data collection was the standard quality of life questionnaire for kidney patients (KDQOL-SF). Data were analyzed using descriptive statistics such as frequency and mean as well as independent t-test, analysis of variance, Pearson correlation coefficient.
Results: The mean of the total quality of life score was 47.86± 6.22. Also, there was a significant relationship between the patient's perception of health status and the quality of life level (p = 0.005); so that the more a person considered his health status weaker the quality of life score also decreases. Also, Pearson correlation test showed that there was a significant negative correlation between age and quality of life (p=0.001, r=0.390).
Conclusion: The results of this study showed a low level of quality of life in patients undergoing hemodialysis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quality of life
 • Renal dialysis
 • Chronic kidney disease
 1. Bahadori M, Ghavidel F, Mohammadzadeh S, Ravangard R. The effects of an interventional program based on self-care model on health-related quality of life outcomes in hemodialysis patients. Journal of Education and Health Promotion 2014;3:110.
 2. Bakarman MA, Felimban MK, Atta MM, Butt NS. The effect of an educational program on quality of life in patients undergoing hemodialysis in western Saudi Arabia. Saudi Medical Journal 2019;40(1):66-71.
 3. Ranabhat K, Khanal P, Mishra SR, Khanal A, Tripathi S, Sigdel MR. Health related quality of life among haemodialysis and kidney transplant recipients from Nepal: a cross sectional study using WHOQOL-BREF. BMC Nephrology 2020 2020/10/12;21(1):433.
 4. Cobb J, Plantinga L, Luthi JC, Lynch JR, Huff ED, Mohan S, et al. Pre-ESRD Care and Mortality in Incident ESRD Patients With Multiple Myeloma. American Journal of Clinical Oncology 2018;41(4):367-70.
 5. Hadian b, Anbari k, Heidari r. Epidemiologic study of end stage renal disease and related risk factors in patients under hemodialysis in Lorestan province. Scientific Magazine Yafte 2015;16(3):44-53.
 6. Javanbakhtian Ghahfarokhi R, Abbaszadeh A. The relationship between quality of life and demographic variables in hemodialysis patients. Pars of Jahrom University of Medical Sciences 2012;10(3):1-7.
 7. Ebrahimi H, Sadeghi M, Amanpour F, Dadgari A. Influence of nutritional education on hemodialysis patients' knowledge and quality of life. Saudi journal of kidney diseases and transplantation : an official publication of the Saudi Center for Organ Transplantation, Saudi Arabia 2016;27(2):250-5.
 8. Mahdi N, Mehrdad S, Ali M, Seyed Hesameddin A, Mahmood S. Quality of Life in Coronary Artery Disease: SF-36 Compared to WHOQOL-BREF. The Journal of Tehran University Heart Center 1970;3(2).
 9. Parvan K, Lakdizaji S, Roshangar F, Mostofi M. Assessment of quality of life in patients undergoing continuous hemodialysis in four hospitals of East Azarbayjan, in 2012. Razi Journal of Medical Sciences 2014;21(123):19-28.
 10. Borzou SR, Zonoori S, Falahinia GH, Soltanian AR. The effect of education of health promotion behaviors on quality of life in hemodialysis patients. Medical-Surgical Nursing Journal 2016;4(4):e68078.
 11. Ramezani Badr F, Moieni V, Nematikhah M, Shiri Gheydari P, Akhlaghi M, Tahrekhani M. Quality of Life and Related Factors in Hemodialysis Patients Referred to Teaching Hospitals in Zanjan. Journal Of Neyshabur University Of Medical Sciences 2016;4(1):57-64.
 12. Javanbakhtian Ghahfarokhi R, Abbaszadeh A. The relationship between quality of life and demographic variables in hemodialysis patients. Pars of Jahrom University of Medical Sciences 2016;10(3):1-7.
 13. Zhou X, Xue F, Wang H, Qiao Y, Liu G, Huang L, et al. The quality of life and associated factors in patients on maintenance hemodialysis - a multicenter study in Shanxi province. Renal failure Journal 2017;39(1):707-11.
 14. Matin h, Afkari ME, Taghdisi MH. The Effect of an Educational Intervention Based on the PRECEDE Model on Quality of Life Improvement in the Elderly Afiliated With Tehran Culture House for the Aged- 2009. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion 2013;1(1):21-33.
 15. Yekaninejad M, Mohammadi Zeidi I, Akaberi A, Golshan A, pakpour A. Validity and reliability of the Kidney Disease Quality of Life - Short Form (KDQOL-SF™ 1.3) in Iranian patients. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 2012;4(2):261-72.
 16. Ghadam MS, Poorgholami F, Badiyepeymaie Jahromi Z, Parandavar N, Kalani N, Rahmanian E. Effect of Self-Care Education by Face-to-Face Method on the Quality of Life in Hemodialysis Patients (Relying on Ferrans and Powers Questionnaire). Global Journal of Health Science 2015 20;8(6):121-7.
 17. Gerasimoula K, Lefkothea L, Maria L, Victoria A, Paraskevi T, Maria P. Quality of life in hemodialysis patients. Materia Socio-Medica 2015;27(5):305-9.
 18. Taheri N, Kamangar S, Cheraghian B, Mousavi SZO, Solaimanzadeh M. Life Quality Of Hemodialysis Patients. Knowledge And Health Journal 2013;8(3):119-24.
 19. Timmers L, Thong M, Dekker FW, Boeschoten EW, Heijmans M, Rijken M, et al. Illness perceptions in dialysis patients and their association with quality of life. Psychology & Health 2008;23(6):679-90.
 20. Dunn SA, Lewis SL, Bonner PN, Meize-Grochowski R. Quality of life for spouses of CAPD patients. American Nephrology Nurses' Association Journal 1994;21(5):237-46
 21. Alexopoulou M, Giannakopoulou N, Komna E, Alikari V, Toulia G, Polikandrioti M. The Effect Of Perceived Social Support On Hemodialysis Patients' Quality Of Life. Materia Socio-Medica 2016;28(5):338-42.
 22. Alireza Salar, Fatihe KermanSaravi, Ali Navidian, Bentohoda Taheri. The effect of a family-centered empowerment model on quality of life in dialysis patients. Health Monitor Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research 2018;17(2):179-90.
 23. Rambod M, Ghodsbin F, Beheshtipour N, Raieyatpishe AA, Mohebi Noubandegani Z, Mohammadi-Nezhad A. The Relationship between Perceived Social Support and Quality of Sleep in Nursing Students. Iran Journal of Nursing 2012;25(79):12-23.
 24. Germin-Petrović D, Mesaros-Devcić I, Lesac A, Mandić M, Soldatić M, Vezmar D, et al. Health-related quality of life in the patients on maintenance hemodialysis: the analysis of demographic and clinical factors. Collegium Antropologicum Journal 2011;35(3):687-93.
 25. Baraz s, Mohammadi e, Broumand b. Correlation of quality of sleep or quality of life and some of blood factors in hemodialysis patients. Journal of Shahrekord Uuniversity of Medical Sciences 2008;9(4):67-74.
 26. Tel H. Determining Quality of Life and Sleep in Hemodialysis Patients. Dialysis & Transplantation 2009;38(6):210-5.
 27. Barzegar H, Jafari H, Yazdani Charati J, Esmaeili R. Relationship Between Duration of Dialysis and Quality of Life in Hemodialysis Patients. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences 2017;11(4):e6409.
 28. Zyoud SeH, Daraghmeh DN, Mezyed DO, Khdeir RL, Sawafta MN, Ayaseh NA, et al. Factors affecting quality of life in patients on haemodialysis: a cross-sectional study from Palestine. BMC Nephrology 2016;17(1):44.