ارزیابی محیط آموزشی از نظر دانشجویان پزشکی و دندان پزشکی دانشگاه شاهد بر اساس مدل DREEM در سال 1399

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: محیط آموزشی در کیفیت و کارایی آموزش نقش اساسی دارد. یکی از الگوهای اندازه‌گیری محیط و فضای حاکم بر آموزش، ابزار سنجش محیط آموزشی دانشگاه داندی  Dundee Ready Educational Environment Measure  (DREEM)  است که از آن جهت تحلیل نگرش دانشجویان نسبت به محیط‌های آموزشی استفاده می‌شود. لذا هدف از این مطالعه، ارزشیابی محیط آموزشی از نظر دانشجویان پزشکی و دندان‌پزشکی دانشگاه شاهد بر اساس مدل DREEM بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه‌ی توصیفی-مقطعی، فضای حاکم بر محیط آموزشی با استفاده از پرسش‌نامه‌ی استاندارد DREEM سنجیده شد. پرسش‌نامه‌ی 50 سوالی در 5 حیطه‌ی یادگیری، اساتید، درک دانشجو از توانایی علمی خود، جو آموزشی و شرایط اجتماعی میان 155 کارورز و 70 کارآموز دانشکده‌های پزشکی و دندان‌پزشکی دانشگاه شاهد تهران توزیع شد. اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار SPSS 21 و آزمون‌ آماری من ویتنی تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: میانگین امتیاز پرسش‌نامه 17/23 ±10/89 از مجموع 200 امتیاز (55/44%) محاسبه شد که به معنی حد نیمه‌مطلوب است. کمترین میانگین نمره‌ی ادراک دانشجویان مربوط به بعد یادگیری (7/37%) و بیشترین نمره مربوط به شرایط اجتماعی (43/48%) بود. نمره‌ی مربوط به حیطه‌های اساتید و شرایط اجتماعی در جنس مونث به طور معنی‌داری بیشتر بود. نمرات حیطه‌های اساتید، توانایی علمی خود و جو آموزشی در دانشجویان دندان‌پزشکی به طور معنی‌داری ببیشتر از دانشجویان پزشکی بود.
نتیجه گیری: ادراک دانشجویان از محیط آموزشی در حد نیمه‌مطلوب بود. اطلاعات به دست آمده از این تحقیق می‌تواند برای شناخت بهتر و حل مشکلات محیط آموزشی دانشکده‌های پزشکی و دندان‌پزشکی دانشگاه شاهد به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of educational environment in viewpoints of medical and dental students of Shahed University based on DREEM model in the year 2021

نویسندگان [English]

 • Khashayar Honaramiz Fahim
 • Zahra Johari
Department of Health and Social Medicine, School of Medicine, Shahed University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Objective: The educational environment has a fundamental role in the quality and efficiency of education. One of the models for measuring environment is Dundee Ready Education Environment Measure (DREEM) is used for analysis of students’ perception of educational environment. So, the aim of this study is evaluation of educational environment in viewpoints of medical and dental students of Shahed University based on DREEM model.
Materials and Methods: In this descriptive cross-sectional study, educational environment was evaluated using DREEM standard questionnaire. The 50 item questionnaires including five domains of learning, teachers, student’s academic self-perception, educational atmosphere and student social self-perception were distributed among 155 interns and 70 stagers in medical and dental students of Shahed University, Tehran. Data was analyzed using SPSS 21 software and appropriate Mann-Witnney statistical test.
Results: The mean score for the questionnaire was 89.10 out of 200 (44.55%) that means semi-desirable environment. The lowest mean score of students’ perceptions was related to learning (37.7%) and highest score was related to social self-perception (48.43%). Scores of teachers and social self-perception domain were significantly higher in females. Scores of teachers, academic self-perception and educational atmosphere in dental students were significantly higher than medical students.
Conclusion: Students’ perception from educational environment was semi-desirable. The obtained results can be utilized to better understand and resolve educational environment issues in schools of medicine and dentistry of Shahed university.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Educational environment
 • Learning
 • student’s perception
 • DREEM questioner
 1. Managheb SI, Rezaeian Jahromi F. Evaluation of the clinical training environment based on DREEM Model from viewpoint of nursing students of Jahrom University of Medical sciences in the year 2011. Education & Ethic in Nursing. 2015; 3(4): 41-44.
 2. Azizi F, Fazel Moghadam S, Khademlo M, Ghorbani Gholiabadi S, Azizi B. Attitudes of Pharmacy student to educational conditions in Mazandaran University of Medical. Journal Mazandaran University Medical Science 2013; 23(1): 2-7.
 3. Motallebnejad M, Bayani AA, Khafri S, Gilchini F. Postgraduate dental students, perceptions of the educational environment in dental school, Babol University of medical sciences according to DREEM model. Biannual Medical Education, Babol University Medical Science 2014; 2(2): 14-21.
 4. Cleary TS. Indicators of quality. Planning Higher Education 2001; 29(3):19-28.
 5. Al-Ayed IH, Sheik SA. Assessment of the educational environment at the College of Medicine of King Saudi University, Riyadh. East Mediterranean Health Journal 2008; 14(4):953-9.
 6. Varma R, Tiyagi E, Gupta JK. Determining the quality of educational climate across multiple undergraduate teaching sites using the DREEM inventory. BMC Medical Education 2005; 5(1):8.
 7. Demirören M, Palaoglu Ö, Kemahli S, Özyurda F, Ayhan IH. Perceptions of students in different phases of medical education of educational environment: Ankara university faculty of medicine. Medical Education online 2008; 13:8.
 8. Rezaei H, Yamani N. The role of learning environment in education improvement and introducing its measurement tools. Education Development Jundishapur 2017; 7(1): 37-47.
 9. Mohd Said N, Rogayah J, Hafizah A. Great Teacher creates effective learning environment: A study through IIUM nursing students’ eyes. Medicine &Health. 2008; 3(2): 274-9.
 10. Gooneratne IK, Munasinghe SR, Siriwardena C, Olupeliyawa AM, Karunathilake I. Assessment of psychometric properties of a modified PHEEM questionnaire. Annals of the  Academy of Medicine, Singapore 2008; 37: 993-7.
 11. Fallah Kh Langroudi E, Badsar AR, Hosseini Z, Rouhi M. Validation of the Persian version of the Dundee Ready Educational Environment Measure (DREEM). Research Medical Education 2013; 4(2): 24-33.
 12. Gandomkar R, Salsali M, Mirzazadeh A. Factors influencing medical education in clinical environment: Experiences of clinical faculty members. Iranian Journal of Medical Education 2011; 11(3): 279-90.
 13. Soltani Arabshahi K, Kouhpayezade J, Sobuti B. The educational environment of main clinical wards in educational hospitals affiliated to Iran university of medical sciences: Learners' viewpoints based on DREEM model. Iranian Journal of Medical Education 2008; 8(1): 43-50.
 14. Bakhshialiabad H, Bakhshi G, Hashemi Z, Bakhshi A, Abazari F. Improving students’ learning environment by DREEM: an educational experiment in an Iranian medical sciences university (2011–2016). BMC Medical Education 2019; 19: 397-406.
 15. Aghamolaei T, Fazel I. Medical students’ perceptions of the educational environment at an Iranian Medical Sciences University. BMC Medical Education 2010; 10:87.
 16. Amini M, Rezaee M, Badiee R, Kojouri J, Lotfi F. Evaluating the clinical faculty members of Shahid Faghighi Hospital, Shiraz, based on the cognitive apprenticeship model in January 2011. Magazine of learning Distribution in Academy 2012; 2(4): 1-10.
 17. Zolfaghari H, Bijari B. Medical students’ perspective of clinical educational environment of hospitals affiliated with Birjand University of Medical Science, based on DREEM model. Jounal of Birjand University Medical Scince 2016; 22(4): 368-75.
 18. Nahar N, Talukder HK, Hossain Khan T, Mohammad S, Nargis T. Students’ perception of educational environment of medical colleges in Bangladesh. Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University Journal 2010; 3(2): 97-102.
 19. Heidari Hengami H, Naderi N, Naseri B. Assessment of the educational environment of major clinical wards in educational hospitals affiliated to Hormozgan University of Medical Sciences, Iran, from the perspective of medical students. Strides Development Medical Education 2016; 13(1): 49-60.
 20. Hammond SM, O'Rourke M, Kelly M, Bennett D, O'Flynn S. A psychometric appraisal of the DREEM. BMC Medical Education 2012; 12(1): 2-16.
 21. Miles S, Swift L, Leinster SJ. The Dundee Ready Education Environment Measure (DREEM): A review of its adoption and use. Medical Teacher 2012; 34(9): 620-34.
 22. Soemantri D, Herrera C, Riquelme A. Measuring the educational environment in health professions studies: A systematic review. Medical Teacher 2010; 32(12): 947-52.
 23. Yusoff MSB. Stability of DREEM in a sample of medical students: A prospective study. Education Research International 2012; (3). DOI:10.1155/2012/509638.
 24. Jakobsson U, Danielsen N, Edgren G. Psychometric evaluation of the Dundee Ready Educational Environment Measure: Swedish version. Medical Teacher 2011; 33(5):267-74.
 25. Al Hazimi A, Al Hyiani A, Roff S. Perceptions of educational environment of the Medical School in King Abdul Aziz University, Saudi Arabia. Medical Teacher 2004; 26(6): 570-3.
 26. Koohpayehzadeh J, Hashemi A, Soltani Arabshahi K, Bigdeli S, Moosavi M, Hatami K, et al. Assessing validity and reliability of Dundee ready educational environment measure (DREEM) in Iran. Medical Journal Islamic Republic Iran 2014; 28:1-9.
 27. Chalaki SYM, Bakhshi H. The quality of learning environment of dental faculty in Rafsanjan University of Medical Sciences: Learners' viewpoints based on DREEM model. Green Journal 2009.
 28. Fouladi N, Alimohammadi H, Barghi A. Survey the educational environment of main clinical wards in educational hospitals affiliated to Ardabil university of medical sciences based on DREEM model. PhD Thesis 2011.
 29. Dunne F, McAleer S, Roff S. Assessment of the undergraduate medical education environment in a large UK medical school. Health Education Journal 2006; 65(2): 149-58.
 30. Edgren G, Haffling AC, Jakobsson U, McAleer S, Danielsen N. Comparing the educational environment (as measured by DREEM) at two different stages of curriculum reform. Medical Teacher 2010; 32(6): 233-8.
 31. Parmar D, Shah C, Parmar R. Students perception of educational environment Indian Medical School Using DREEM Inventory. Annual Community Health 2015; 3(1):4-12.
 32. Park KH, Park JH, Kim S, Rhee JA, Kim JH, Ahn YJ, et al. Students' perception of the educational environment of medical schools in Korea: findings from a nationwide survey. Korean Journal Medical Education 2015; 27(2): 117-30.
 33. Patil AA, Chaudhari VL. Students’ perception of the educational environment in medical college: a study based on DREEM questionnaire. Korean Journal of Medical Education 2016; 28(3): 281-8.
 34. Brown T, Williams B, Lynch M. The Australian DREEM: evaluating student perceptions of academic learning environments within eight health science courses. International Journal of Medical Education 2011; 2:94-101.