تأثیر چهار هفته تمرینات هوازی، محدودیت کالری و مکمل‌دهی ویتامین D بر BDNF سرمی و ترکیب بدنی زنان مبتلاء به اضافه وزن و چاقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 گروه علوم زیستی در ورزش و تندرستی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 مرکز تحقیقات سل و بیماری‌های ریوی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: چاقی یک وضعیت التهابی سیستمیک است که  با بسیاری از بیماری‌های مزمن در ارتباط نزدیک است. لذا، هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر چهار هفته تمرین هوازی، محدودیت کالری و مکمل‌دهی ویتامین D بر غلظت سرمی عامل نوروتروفینی مشتق شده از مغز (BDNF) و ترکیب بدنی در زنان مبتلاء به اضافه وزن و چاقی بود.
مواد و روش ها: 40 زن داوطلب (با 50-30 سال سن و شاخص تودۀ بدنی 35-30 kg.m2) به‌طور تصادفی در چهار گروه همگن (تمرین هوازی: AT، تمرین هوازی با محدودیت کالری: AT+CR، تمرین هوازی با مکمل‌دهی ویتامین D: AT+VD، تمرین هوازی با محدودیت کالری و مکمل‌دهی ویتامین D: AT+CR+VD) تقسیم شدند. تمام آزمودنی‌ها به‌مدت یک ماه و سه روز در هفته تمرینات هوازی در آب را با شدتی بین 85-55% ضربان قلب ذخیره شرکت نمودند. ترکیب بدنی افراد و نمونه‌های خونی قبل و بعد از دورۀ تمرین جهت بررسی سطوح سرمی BDNF  جمع‌آوری گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های ANOVA یک راهه و پس تعقیبی بونفرونی در سطح معنی‌داری 05/0 بررسی گردید.
نتایج: تغییرات شاخص‌های ترکیب بدنی در تمامی گروه‌ها کاهش معنی‌داری نشان داد (P<0.05). همچنین، میزان تغییرات BDNF در میان تمامی گروه‌ها نسبت به حالت پیش آزمون افزایش داشت، در حالیکه این افزایش تنها در گروه ترکیبی –AT+RC+VD-  از لحاظ آماری معنی‌دار بود (P=0.012).
نتیجه گیری: احتمالاً ترکیب تمرینات هوازی با محدودیت کالری و  ویتامین D به‌دلیل دارا بودن اثرات تجمعی نسبت به هر یک از متغیرها به تنهایی، روش درمانی مؤثرتری جهت بهبود شاخص‌های ترکیب‌بدنی و BDNF در ارتباط با چاقی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of four-week aerobic training, caloric restriction and vitamin D supplementation on serum BDNF levels and body composition in overweight and obese women

نویسندگان [English]

 • Negisa Farhangi 1
 • Afshar Jafari 2
 • Ebrahim Akhtari 3
 • Ali Zarghami Khameneh 1
1 Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Science , University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Department of Biological Sciences in Sport and Health, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Tuberculosis and Lung Diseases Research Center, Tabriz University of Medical Science, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Background and Objective: Obesity is a low-grade systemic inflammatory condition that is closely associated with many chronic diseases. Therefore, the purpose of present study was to determine the effect of four-week aquatic aerobic training with and without caloric restriction and vitamin D supplementation on brain-derived neurotrophic factor (BDNF) serum concentrations and body composition in overweight and obese women.
Materials and Methods: 40 overweight volunteer women (30-50 years old and BMI 35-30 kg.m2) were randomly divided into four homogeneous groups; (aerobic training: AT, aerobic training with Calorie restriction: AT+CR, aerobic training with supplementation: AT+VD, aerobic training with caloric restriction and supplementation; AT+CR+VD). Training intensity was %55-85 of reserve heart rate and all subjects participated in training for one month and three days a week. Body composition and blood samples were collected before and after the training period to determine the serum levels of BDNF. Data were analyzed by one-way ANOVA and Bonferroni's post-hoc test at α<0.05.
Results: According to data, body composition indexs decreased significantly in all groups (P<0.05). Also, the level of BDNF in all groups was significantly higher than pre-test, while this increase was statistically significant only in the-AT+RC+VD- group (P=0.012).
Conclusion: Combination of aerobic exercise with caloric restriction and vitamin D supplementation has seemingly more cumulative effects compared to each of variables alone and it might be more effective therapeutic method to improve BDNF levels and body composition.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aerobic training
 • Calorie restriction
 • Vitamin D
 • Brain drived-neurotrophic factor
 • Obesity
 1. Verma S, Hussain ME. Obesity and diabetes: An update. Diabetes Metabolic Syndrom 2017;11(1):73-79.
 2. Russo A, Buratta L, Pippi R, Aiello C, Ranucci C, Reginato E, Santangelo V, DeFeo P, Mazzeschi C. Effect of Training Exercise on Urinary Brain-derived Neurotrophic Factor Levels and Cognitive Performances in Overweight and Obese Subjects. Psychological Reports 2017;120(1): 70-87.
 3. Shunsuke Araki, Yukiyo Yamamoto, Kazushige Dobashi, Kohtaro Asayama, Koichi Kusuhara. Decreased plasma levels of brain-derived neurotrophic factor and its relationship with obesity and birth weight in obese Japanese children. Obesity Research  &  Clinical  Practice 2014; 8(1): 63-69.
 4. Mackay CP, Kuys SS, Brauer SG. The Effect of Aerobic Exercise on Brain-Derived Neurotrophic Factor in People with Neurological Disorders: A Systematic Review and Meta-Analysis. Neural Plasticity 2017;5(3):4716197.
 5. Rios M. BDNF and the central control of feeding: accidental bystander or essential player?. Trends In Neuroscience 2013;36(2):83-90.
 6. Stanislav Yanev, Luigi Aloe, Marco Fiore, George N Chaldakov. Neurotrophic and metabotrophic potential of nerve growth factor and brain-derived neurotrophic factor: Linking cardiometabolic and neuropsychiatric diseases. World Journal of Pharmacology 2013; 2(4): 92-99.
 7. Wang C, Bomberg E, Billington CJ, Levine AS, Kotz CM. Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) in the hypothalamic ventromedial nucleus increases energy expenditure. Brain Research 2010; 8;1336:66-77.
 8. Babaei P, Shirkouhi SG, Hosseini R, Soltani Tehrani B. Vitamin D is associated with metabotropic but not neurotrophic effects of exercise in ovariectomized rats. Diabetology & Metabolic Syndrome 2017;15;9:91.
 9. Mueller K, Möller HE, Horstmann A, Busse F, Lepsien J, Blüher M, Stumvoll M, Villringer A, Pleger B. Physical exercise in overweight to obese individuals induces metabolic- and neurotrophic-related structural brain plasticity. Frontiers In Human Neuroscience 2015; 9: 372.
 10. Woo J, Shin KO, Park SY, Jang KS, Kang S. Effects of exercise and diet change on cognition function and synaptic plasticity in high fat diet induced obese rats. Lipids In Health And Disease 2013;12(144).
 11. Roya Zare Mehrjardi. Effect of 8 weeks moderate intensity aerobic exercise on brain derived neurotrophic factor (BDNF) in female athletes. Journal of Physical Activity and Hormones 2017; 1(2): 29-38.
 12. Araya AV, Orellana X, Espinoza J. Evaluation of the effect of caloric restriction on serum BDNF in overweight and obese subjects: preliminary evidences. International Journal of Basic and Clinical Endocrinology 2008 ;33(3):300-4.
 13. Bastani A, Rajabi S, Kianimarkani F. The Effects of Fasting During Ramadan on the Concentration of Serotonin, Dopamine, Brain-Derived Neurotrophic Factor and Nerve Growth Factor. Neurology International 2017; 9(2):7043.
 14. R Chen, T Mizuno, D Sakamoto, D Usuda, M Mori, M Takahashi, N Kato, H Sumino, T Kanda. Cardiac BDNF/TrkB Signaling Can Be Induced By Calorie Restriction With Improved Physical Activity In Obese Mice. The Internet Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2013; 8 (1).
 15. Farhangi MA, Mesgari-Abbasi M, Nameni G, Hajiluian G, Shahabi P. The effects of vitamin D administration on brain inflammatory markers in high fat diet induced obese rats. BMC Neuroscience 2017;18(1): 81-92.
 16. Rodriguez NR, DiMarco NM, Langley S. Position of the American Dietetic Association, Dietitians of Canada, and the American College of Sports Medicine: Nutrition and athletic performance. Journal of the American Dietetic Association 2009;109(3):509-27.
 17. Ehrman, Jk. ACSM's resource manual for guidelines for exercise testing and prescription.7th ed. Philadelphia: Wolters kluwer health/Lippincott williams & wilkins 2013; 200-284.
 18. Robert A. Bruce; Raymond Pearson; Frank W. Lovejoy Jr.; Paul N. G. Yu; George B. Brothers. Variability of respiratory and circulatory performance during standardized exercise. Journal of Clinical Investigation 1994; 28 (6 part2): 1431–1438.
 19. Angelucci F, Piermaria J, Gelfo F, Shofany J, Tramontano M, Fiore M, Caltagirone C, Peppe A. The effects of motor rehabilitation training on clinical symptoms and serum BDNF levels in Parkinson's disease subjects. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology 2016;94(4):455-61.
 20. Bhasin A, Srivastava MVP, Mohanty S, Vivekanandhan S, Sharma S, Kumaran S, Bhatia R. Paracrine Mechanisms of Intravenous Bone Marrow-Derived Mononuclear Stem Cells in Chronic Ischemic Stroke. Cerebrovascular Diseases Extra 2016;6(3):107-119.
 21. Lee SS, Yoo JH, Kang S, Woo JH, Shin KO, Kim KB, Cho SY, Roh HT, Kim YI. The Effects of 12 Weeks Regular Aerobic Exercise on Brain-derived Neurotrophic Factor and Inflammatory Factors in Juvenile Obesity and Type 2 Diabetes Mellitus. Journal of Physical Therapy Science 2014;26(8):1199-1204.
 22. Sung Jin Kwon,Kwang Seop Song,Hwajin Kim,Yoon Sook Kim,Wan Sung Choi &Sun Ok Kwon. Low-intensity treadmill exercise and bright light upregulate brain-derived neurotrophic factor expression and intracellular signaling pathway in rat hippocampus and cerebral cortex. Animal Cells and Systems 2014; 18 (2):135-142.
 23. An JJ, Liao GY, Kinney CE, Sahibzada N, Xu B. Discrete BDNF Neurons in the Paraventricular Hypothalamus Control Feeding and Energy Expenditure. Cell Metabolism 2015;22(1):175-88.
 24. Araya AV, Orellana X, Godoy D, Soto L, Fiedler J. Effect of exercise on circulating levels of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) in overweight and obese subjects. Hormone and Metabolic Research 2013 ;45(7):541-4.