ارتباط سطح سرمی پروتئین پلاسمایی A مرتبط با بارداری (PAPP-A) و گنادوتروپین کوریونی β انسانی آزاد (Free βhCG) سه ماهه اول با عوارض بارداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 گروه پزشکی اجتماعی و اخلاق پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 گروه زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: ارتباط بین مارکرهای غربالگری سه ماهه اول بارداری با افزایش خطر ابتلا به عوارض بارداری گزارش شده است. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط سطح سرمی PAPP-A  و βhCG آزاد سه ماهه اول با عوارض بارداری پژوهش انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه آینده نگر روی 200 مادر باردار مراجعه کننده به بیمارستان شهید مصطفی خمینی تهران از مرداد ماه 1399 تا فروردین 1400 که به دلیل غربالگری آنوپلوئیدی سه ماهه اول در ۱۱-14 هفته، اندازه گیری سطح سرمی PAPP-A و β-hCGآزاد انجام شد. پس از اخذ رضایت نامه کتبی، اطلاعات دموگرافیک و بارداری، نتایج آزمایشات ثبت و تا زمان زایمان پیگیری شدند. وزن زمان تولد نوزاد و سرنوشت بارداری شامل سقط، زایمان زودرس، دیابت بارداری، پره اکلامپسی ثبت شد. با روش های آماری توصیفی و آزمون های تحلیلی تی تست، فیشر، من ویتنی، همبستگی و کای دو نسبت به تعیین ارتباط بین متغیرها اقدام شد.
نتایج: 5/18% (37 نفر) دیابت بارداری، 5/9% (19 نفر)  پره اکلامپسی، 5% (10 نفر) زایمان زودرس و5/1% (3 نفر) سقط داشتند. بین PAPP-A با دیابت بارداری (782/0P=)، پره اکلامپسی (059/0P=)، زایمان زودرس (350/0P=) و وزن کم زمان  تولد (000/1P=) ارتباط معنادار آماری مشاهده نشد. بین میزان β-hCG سرم با دیابت بارداری (271/0P=)، پره اکلامپسی (365/0P=) و زایمان زودرس (000/1P=) و وزن کم نوزاد بدو تولد (2۴1/0P=)، ارتباط آماری وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: بین سطح سرمی PAPP-A و β-hCG آزاد با پره اکلامپسی، دیابت بارداری، زایمان زودرس و وزن کم بدو تولد نوزاد ارتباط مشخص وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between pregnancy Associated-Plasma-Protein-A (PAPP-A) and free-β-human chorionic gonadotropin (βhCG) levels in the first trimester and pregnancy complications

نویسندگان [English]

 • Marzieh Espid 1
 • Ali Davati 2
 • Ahia Garshasbi 3
1 Faculty of Medicine, Shahed University, Tehran, Iran
2 Department of Social Medicine and Medical Ethics, Shahed University, Tehran, Iran
3 Department of Gynecology and Obstetrics, Faculty of Medicine, Shahed University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Objective: The association between screening markers in the first trimester of pregnancy and an increased risk of pregnancy complications has been reported. The aim of this study was to determine the relationship between serum levels of PAPP-A and free βhCG in the first trimester with pregnancy complications.
Materials and Methods: During a prospective study on 200 pregnant women referred to Shahid Mostafa Khomeini Hospital in Tehran from July 2020 to March 2021, due to anoploid screening in the first trimester at 11-14 weeks, serum levels of PAPP-A and free β-hCG were measured. After providing the information, written consent was obtained and demographic and pregnancy information and test results were recorded. All subjects were followed up until delivery. Weight at birth and in case of abortion, preterm delivery, gestational diabetes, preeclampsia, information was recorded. The relationship between PAPP-A and βhCG in the first trimester with pregnancy complications was statistically analyzed using Fisher's exact test.
Results: 18.5% (n=37) had gestational diabetes, 9.5% (n=19) had preeclampsia, 5% (n=10) had preterm labor, and 1.5% (n=3) had abortion. There was no statistically significant relationship between PAPP-A with gestational diabetes (P=0.782), preeclampsia (P=0.059), preterm delivery (P=0.350) and low birth weight (P=1.000). Between serum β-hCG level and gestational diabetes (P=0.271), preeclampsia (P=0.365) and preterm delivery (P=1.000) and low birth weight (P=0.241), statistically significant relationship does not exist.
Conclusion: There is no significant relationship between serum   PAPP-A and βhCG levels with preeclampsia, gestational diabetes, preterm delivery and low birth weight.

کلیدواژه‌ها [English]

 • β-hCG
 • PAPP-A
 • Pregnancy complications
 • Preterm delivery
 • Gestational diabetes
 • preeclampsia
 1. Huang Sh, Chang Ch, Cheng P, Hsiao Ch, Soong Y, Duan T. First-trimester combined screening is effective for the detection of unbalanced chromosomal translocations at 11 to 12 weeks of gestation. Reproductive Sciences 2014; 21(5): 594–600.
 2. Ong C Y, Liao A W, Spencer K, Munim S, Nicolaides K H. First trimester maternal serum free beta human chorionic gonadotrophin and pregnancy  associated plasma protein a as predictors of pregnancy complications. An International Journal of Obstetrics and Gynaecology 2000; 107(10):1265–70.
 3. Goetzl L, Krantz D, Simpson J L, Silver R K, Zachary J M, Pergament E, et al. Pregnancy-associated plasma protein a, free beta-hcg, nuchal translucency, and risk of pregnancy loss. Obstetrics & Gynecology 2004;104(1):30-6.
 4. Savvidou MD, Syngelaki A, Muhaisen M, Emelyanenko E, Nicolaides KH. First trimester maternal serum free β-human chorionic gonadotropin and pregnancy-associated plasma protein A in pregnancies complicated by diabetes mellitus. An International Journal of Obstetrics and Gynaecology 2012;119(4):410–6.
 5. Sharp AN, Alfirevic Z. First trimester screening can predict adverse pregnancy outcomes. Prenatal Diagnosis 2014;34(7):660–7.
 6. Canini S, Prefumo F, Pastorino D, Crocetti L, Afflitto CG, Venturini PL, et al. Association between birth weight and first-trimester free beta-human chorionic gonadotropin and pregnancy-associated plasma protein A. Fertility and Sterility 2008;89(1):174–8.
 7. Ranta JK, Raatikainen K, Romppanen J, Pulkki K, Heinonen S. Decreased PAPP-A is associated with preeclampsia, premature delivery and small for gestational age infants but not with placental abruption. The European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2011;157(1):48–52.
 8. Smith GCS, Shah I, Crossley JA, Aitken DA, Pell JP, Nelson SM, et al. Pregnancy-associated plasma protein A and alpha-fetoprotein and prediction of adverse perinatal outcome. Obstetrics & Gynecology 2006;107(1):161–6.
 9. Savvidou MD, Syngelaki A, Muhaisen M, Emelyanenko E, Nicolaides KH. First trimester maternal serum free β-human chorionic gonadotropin and pregnancy-associated plasma protein A in pregnancies complicated by diabetes mellitus. An International Journal of Obstetrics and Gynaecology 2012;119(4):410–6.
 10. Yaron Y, Heifetz S, Ochshorn Y, Lehavi O, Orr-Urtreger A. Decreased first trimester PAPP-A is a predictor of adverse pregnancy outcome. Prenatal Diagnosis 2002;22(9):778–82.
 11. Kalousová M, Muravská A, Zima T. Pregnancy-associated plasma protein A (PAPP-A) and preeclampsia. Advances in Clinical Chemistry 2014;63:169–209.
 12. Ghasemi-Tehrani H, Sadeghian A, Entezari R. Relationship between pregnancy complications and serum pregnancy associated-plasma-protein-a and free-β-human chorionic gonadotropin in the first trimester among iranian women. Journal of Family and Reproductive Health 2017;11(4):219–24.
 13. Ramezani S, Doulabi MA, Saqhafi H, Alipoor M. Prediction of gestational diabetes by measuring the levels of pregnancy associated plasma protein-a (papp-a) during gestation weeks 11-14. The Journal of Reproduction & Infertility 2020;21(2):130–7.
 14. Cuckle H, Arbuzova S, Spencer K, Crossley J, Barkai G, Krantz D, et al. Frequency and clinical consequences of extremely high maternal serum PAPP-A levels. Prenatal Diagnosis 2003;23(5):385–8.
 15. Cohen JL, Smilen KE, Bianco AT, Moshier EL, Ferrara LA, Stone JL. Predictive value of combined serum biomarkers for adverse pregnancy outcomes. The European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2014;181:89–94.
 16. Basirat Z, Barat S, Hajiahmadi M. Serum beta human chorionic gonadotropin levels and preeclampsia. Saudi Medical Journal 2006;27(7):1001–4.
 17. Pakniat H, Bahman A, Ansari I. The relationship of pregnancy-associated plasma protein a and human chorionic gonadotropin with adverse pregnancy outcomes: a prospective study. The Journal of Obstetrics and Gynecology of India 2019;69(5):412–9.
 18. Cheuk QK, Lo TK, Wong SF, Lee CP. Association between pregnancy-associated plasma protein-A levels in the first trimester and gestational diabetes mellitus in Chinese women. Hong Kong Medical Journal 2016;22(1):30–8.
 19. Ferraz T, Pinto P, Martins S, Guimarães JT, Montenegro N, Ramalho C. 754: Serum PAPP-A as a predictor of gestational diabetes. American Journal of Obstetrics & Gynecology 2015;212(1):S366–7.
 20. Lovati E, Beneventi F, Simonetta M, Laneri M, Quarleri L, Scudeller L, et al. Gestational diabetes mellitus: including serum pregnancy-associated plasma protein-A testing in the clinical management of primiparous women? A case-control study. Diabetes Research and Clinical Practice 2013;100(3):340–7.
 21. Farina A, Eklund E, Bernabini D, Paladino M, Righetti F, Monti G, et al. A First trimester biomarker panel for predicting the development of gestational diabetes. Reproductive Sciences 2017;24(6):954–9.
 22. Gurram P, Benn P, Grady J, Prabulos A-M, Campbell W. First trimester aneuploidy screening markers in women with pre-gestational diabetes mellitus. Journal of Clinical Medicine 2014;3(2):480–90.
 23. Donovan BM, Nidey NL, Jasper EA, Robinson JG, Bao W, Saftlas AF, et al. First trimester prenatal screening biomarkers and gestational diabetes mellitus: A systematic review and meta-analysis. PLoS One 2018;13(7):e0201319.
 24. Xiao D, Chenhong W, Yanbin X, Lu Z. Gestational diabetes mellitus and first trimester pregnancy-associated plasma protein A: A case-control study in a Chinese population. Journal of Diabetes Investigation 2018;9(1):204–10.
 25. Visconti F, Quaresima P, Chiefari E, Caroleo P, Arcidiacono B, Puccio L, et al. First trimester combined test (ftct) as a predictor of gestational diabetes International Journal of Environmental Research and Public Health 2019;16(19).
 26. Caliskan R, Atis A, Aydin Y, Acar D, Kiyak H, Topbas F. PAPP-A concentrations change in patients with gestational diabetes. Journal of Obstetrics and Gynaecology 2020;40(2):190–4.
 27. Husslein H, Lausegger F, Leipold H, Worda C. Association between pregnancy-associated plasma protein-A and gestational diabetes requiring insulin treatment at 11-14 weeks of gestation. The European Association of Perinatal Medicine 2012;25(11):2230–3.
 28. Spencer K, Cowans NJ. The association between gestational diabetes mellitus and first trimester aneuploidy screening markers. Annals of Clinical Biochemistry 2013;50(Pt 6):603–10.
 29. Newman RB, Goldenberg RL, Moawad AH, Iams JD, Meis PJ, Das A, et al. Occupational fatigue and preterm premature rupture of membranes. National Institute of Child Health and Human Development Maternal-Fetal Medicine, Units Network. The American Journal of Obstetrics and Gynecology 2001;184(3):438–46.
 30. Gu W, Lin J, Hou Y. [The value of maternal first and second trimester serum data of β-hCG, PAPP-A, AFP and uE3 in the prediction of preeclampsia]. Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi 2015;50(2):101–7.
 31. Belovic DK, Plešinac S, Dotlić J, Radojević AS, Akšam S, Cvjetićanin MM, et al. Biochemical markers for prediction of hypertensive disorders of pregnancy. Journal of Medical Biochemistry 2019;38(1):71–82.
 32. Duan H, Zhao G, Xu B, Hu S, Li J. Maternal serum PLGF, PAPPA, β-hCG and AFP levels in early second trimester as predictors of preeclampsia. Clinical Laboratory 2017;63(5):921–5.