تاثیر هشت هفته تمرین ورزشی مقاومتی بر BAX و BCL2 بافت هیپوکمپ موش های بزرگ آزمایشگاهی نر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی تهران، تهران، ایران

10.22070/daneshmed.2021.14577.1090

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Eight weeks Resistance training on BAX and BCL2 of Hippocampus tissue in male Rats

نویسندگان [English]

  • Majid Kashef
  • Mojtaba Salehpour
  • Fereshteh Shahidi
  • Mojtaba Sadegh Ghomi
Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Science, Shahid Rajaee Teacher training University, Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance exercise
  • Rat
  • Hippocampus
  • BCL2
  • bax