اثر دهان‌شویه پرسیکا و ایرشا بر pH بزاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیماری‌های دهان و تشخیص، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: پوسیدگی دندانی یکی از مهم­ترین بیماری‌های شایع در جوامع انسانی است. بزاق و خاصیت بافرینگ آن در خنثی­سازی اسیدهای حاصل از فعالیت میکروارگانیسم­ها و پیشگیری از پوسیدگی نقش دارد؛ از­طرفی، کنترل شیمیایی پلاک میکروبی دهان با استفاده از دهان‌شویه‌ به عنوان یک درمان کمکی در کنار درمان‌های رایج مطرح است. هدف از مطالعه حاضر، مقایسه اثر دو دهان‌شویه پرسیکا و ایرشا بر میزان pH بزاق است.
 مواد و روش­ها: در یک مطالعه تجربی با روش cross-over، 38 نفر از مراجعان و دانشجویان دانشکده دندانپزشکی شاهد با میانگین سنی 27 سال که معیارهای ورود به تحقیق را داشتند انتخاب و pH بزاق غیرتحریکی آنها اندازه‌گیری­شد. بیماران دهان‌شویه ایرشا را براساس دستور کارخانه سازنده مصرف­کرده، میزان pH بزاق آنها بعد از 5، 10، 20 و 30 دقیقه اندازه‌گیری­شد؛ سپس 72 ساعت دوره wash out ، بیماران دهان‌شویه پرسیکا را مصرف و میزان pH بزاق آنها بعد از زمان‌های یاد­شده در بالا اندازه‌گیری­شد. برای مقایسه‌های آماری از آزمون t , paired t و ANOVA مقادیر تکراری استفاده شد.
 نتایج: در هنگام استفاده از دهان‌شویه ایرشا، میانگین pH بزاق در زمان‌های 5 ، 10 ، 20 و 30 دقیقه به ترتیب برابر 255/7، 245/7، 184/7 و 230/7 و در دهان‌شویه پرسیکا به ترتیب برابر 406/7، 475/7، 421/7 و 347/7 بوده­است که در همه زمان‌ها تفاوت‌ آماری میان دو گروه معنی‌دار بود (به ترتیب: 004/0p<، 0001/0p<، 001/0p< و 006/0p<).
 نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، افزایش pH بزاق به دنبال استفاده از دهان‌شویه پرسیکا در مقایسه با دهان‌شویه ایرشا در دوره‌های زمانی مختلف بیشتر است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Persica and Irsha mouth rinses on pH of saliva

نویسندگان [English]

  • Farid Abbasi 1
  • Roza Haghgoo 2
1 Dept. Oral Medicine - Dental School, Shahed University, Tehran, Iran
2 Dept. Prosthdontics - Dental School, Shahed University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Objective: Dental caries is one of the most important diseases in all societies. Saliva and its pH plays an important role to keep mouth wet and control factors influencing dental caries. Furthermore, chemical control of microbial plaque by mouth washes is accepted as an adjunctive treatment option besides the standard treatment procedures. The aim of this study was to compare the effect of mouth wash consumption Irsha and Persica on salivary pH.
 Materials and Methods: In this experimental cross-over study, 38 patients with a mean age of 27 years who meet the study criteria were selected from students and patients referred to ShahedDentalSchool. The unstimulated salivary pH was calculated prior to mouth wash consumption. The patients used Irsha mouth wash according to manufacturer's directions and their salivary pH was calculated after 5, 10, 20 and 30 minutes. After 72 hours wash out period, they were recalled for Persica mouth wash usage while their salivary pH was assessed similarly as done for the Irsha mouth wash. Then, t test, paired t test and ANOVA test for repeated measurements were used for data analysis.
 Results: The study showed the mean salivary pH was not statistically significant prior to mouth wash consumption (a mean value of 7.180 before Irsha and 7.16 before Persica consumption). The mean value of salivary pH were 7.255, 7.245, 7.184 and 7.230 after 5, 10, 20 and 30 minutes respectively when patients received Irsha mouth wash; these values were 7.406, 7.475, 7.421 and 7.347 when patients used Persica mouth wash and exhibit statistically significant differences at all time sequences (p<0.004, p<0.0001, p<0.001 and p<0.006). The mean salivary pH changes was statistically significant during times studied when patients used Persica mouth wash while these changes was not statistically significant after the use of Irsha; although no significant difference was found between baseline and 30 minutes time sequence after the Persica usage.
 Conclusion: Based on the results of this study, it seems that Persica mouth wash usage is accompanied with higher values of salivary pH than Irsha mouth wash in different time consequences studied.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salivary pH
  • Persica mouth wash
  • Irsha mouth wash
  • Dental caries
  • Periodontal disease

1.   McDonald R, Avery DR: Dentistry for the child and adolescent. 8th Ed. Mosby Co. 2004;Chap10:205-7.

2.   Cohen S, Buens RC: Pathways of the pulp. 8th Ed. Mosby 2002;Chap13:501-20.
3.   Monthaler TM, Steiner M, Menghini G, Isanddi A: Caries prevalence in Switzerland. Int Dent J 1994 Aug;44(4):393-401.
4.   Fejerskov O, Kidd EAM: Dental caries. 1st Ed. 2003;Chap4:56. 
5.   Leach SA, Lee GTR, Edgar WM: Demineralization of artificial caries-like lesions in human enamel insitu by chewing sorbitol gum. J Dent Res 1989; 68:1064-1068.
6- Safavi D, Ayramlou B. Knowledge and preventive procedures of periodontal diseases. 1999. Chap:2, P: 70
7.   Roth KB, Chals CH: The efficasy of an essential oil antiseptic mouthrinse dental. Floss in controlling interproximal gingivitis. J Dent Res 2003;134.
8- Ghanbari Pour S, Moseh MB. Evaluation of antibacterial effects of antiseptic mouthrinses on special kinds of microorganisms including streptococcus sanguis streptococcus salivarius and streptococcus papogenes.[Thesis]:2596(2005-2006). ShahidBeheshtiUniversity of Medical Sciences. DentalSchool.
9- Moghaddas H, MosehMB. Periodontium in health and disease 1995. Nashre jahad Co, Tehran .Chap:6,15,42. P: 744,745,748,749.
10- Bakhtiyari S, Azimi Hoseini S. Evaluation of sugarless chewing gum Orbit and natural chewing gum on the quantity of saliva secration and its pH. J of DentalSchool, ShahidBeheshtiUniversity of Medical Sciences 2006;24(4): 423-428
11- Darbandi A, Nikfar F. Comparison of two antiseptic mouthrinses Irshia and Persica on the recurrent aphthous lesions in the mouth. J of DentalSchool, ShahidBeheshtiUniversity of Medical Sciences2005;24(4): 435-438
12. Drummond JR, Newton JP, Yemn R: Dental care of the elderly. 1st Ed. St Louis, The C.V. Mosby Co. 1995;Chap13:185.
13. Dodds M, Hsieh S: The effect of increased mastication by daily gum–chewing on salivary slow and dental plaque acidogenicity. J Dent Res 1991;70:1474-1478.
14. Dawes C, Macpherson L: Effect of nine different chewing–gums and lozenges on salivary flow rate and pH. J Caries Res 1992; 26:176-182.
15. Dawes C, Dong C: The flow rate and electrolyte composition of hole saliva elicited by the use of sucrose - containing and sugar free gums. Oral Biology 1995;40:699-705.
16. Edgar WM: Saliva and dental health. J Dent Res 1996;25:96-99.
17. Edgar W, Omullane M: Saliva and dental health. Br Dent J 1990;20:96-98.
18. Toors FA. Chewing gum and dental health. Literature review. Rev Belge Med Dent 1992; 47(3): 67-92