بررسی میزان آگاهی مادران باردار از بیماریهای پریودنتال و ارتباط آن با عوارض نامطلوب بارداری

نویسندگان

1 گروه پریودنتولوژی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 گروه پریودنتولوژی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، البرز، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: بیماری پریودنتال به عنوان یک ریسک فاکتور برای زایمان زودرس و عوارض نامطلوب بارداری محسوب می شود. این مطالعه با هدف تعیین میزان آگاهی مادران باردار از بیماری‌های پریودنتال و ارتباط آن با عوارض نامطلوب بارداری انجام گردید.
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی در سال 1397 در تهران انجام شد. 240 زن باردار که به مراکز جامعه سلامت نقاط مختلف تهران مراجعه کرده بودند به صورت تصادفی وارد مطالعه شدند. میزان آگاهی زنان از بیماری پریودنتال و علل آن و ارتباط آن با عوارض نامطلوب بارداری به همراه اطلاعات دموگرافیک با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی گردید. سطح معنی داری 05/0>P < /span> در نظر گرفته شد.
نتایج: میانگین سنی شرکت کنندگان این مطالعه 3/5 ± 16/28 سال به دست آمد. به طور کلی میانگین نمرات آگاهی زنان باردار در رابطه با علل بیماری پریودونتال 22/1± 53/2 از 6 نمره (1/42 درصد)، میانگین نمرات آگاهی زنان باردار در رابطه با ارتباط میان بیماری پریودنتال و عوارض نامطلوب بارداری 72/0 ± 84/0 از 2 نمره (42 درصد) و میانگین نمرات نگرش 84/0± 57/1 از 3 نمره (3/52 درصد) است. میان سطح تحصیلات و مشاغل علوم پزشکی مادران با میزان آگاهی و نگرش آنها ارتباط مثبتی نشان داده شد.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر، آگاهی و نگرش مادران باردار در رابطه با ارتباط میان بیماری های پریودونتال با عوارض نامطلوب بارداری مطلوب نیست، لذا پیشنهاد می گردد بهداشت دهان و دندان و همچنین ارتباط بیماری های دهان و دندان با عوارض نامطلوب بارداری به آنان آموزش داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of knowledge of pregnant mothers about periodontal diseases and their relationship with adverse pregnancy outcomes

نویسندگان [English]

  • Samira Heidari 1
  • Maryam Tehranchi 1
  • Ferial Taleghani 2
  • Fereshteh Shanei 2
چکیده [English]

Background and Objective: Periodontal disease (PD) is considered as a risk factor for preterm labor and adverse effects of pregnancy. The aim of this study was to evaluate the knowledge of pregnant mothers about PD and its relationship with adverse pregnancy outcomes.
Materials and Methods: This cross-sectional study was carried out in Tehran, 2018. 240 pregnant women who referred to the health centers of different areas of Tehran were randomly assigned to study. Knowledge of women about PD and its causes and their relationship with adverse pregnancy outcomes, along with demographic data were evaluated using a researcher-made questionnaire. P<0.05 was considered as significant.
Results: The mean age of the participants was 28.16 ± 5.3 years. In general, the mean knowledge scores of pregnant women about the causes of PD were 2.53 ± 1.22 out of 6 (42.1%), the mean knowledge of pregnant women about the relationship between PD and adverse effects of pregnancy was 0.84±0.72 out of 2 (42%) and the mean score of attitudes was 1. 57 ± 0.84 out of 3 (52.3%). There was a positive relationship between mothers' education and medical sciences and their knowledge and attitude.
Conclusion: According to the results of this study, the knowledge and attitude of pregnant mothers regarding the relationship between PD and adverse pregnancy outcomes is not desirable, therefore it is suggested that oral hygiene and the relationship between oral and dental diseases with adverse pregnancy outcomes to be trained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Periodontal disease
  • preterm labor
  • Knowledge
  • Attitude
1. Ibrahim HM, Mudawi AM, Ghandour IA. Oral health status, knowledge and practice among pregnant women attending Omdurman maternity hospital, Sudan. Eastern Mediterranean Health Journal 2017; 22: 802-809. 2. Khader YS, Ta'ani Q. Periodontal diseases and the risk of preterm birth and low birth weight: a meta-analysis. Journal of Periodontology 2005; 76: 161-5. 3. Kim AJ, Lo AJ, Pullin DA, Thornton-Johnson DS, Karimbux NY. Scaling and root planing treatment for periodontitis to reduce preterm birth and low birth weight: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of Periodontology 2012; 83: 1508-19. 4. McGaw T. Periodontal disease and preterm delivery of low-birth-weight infants. Journal of the Canadian Dental Association 2002; 68: 165-9. 5. Yu VYH. Developmental outcome of extremely preterm infants. American Journal of Perinatology 2000; 17: 057-062 6. Offenbacher S, Jared HL, O'Reilly PG, Wells SR, Salvi GE, Lawrence HP, et al. Potential pathogenic mechanisms of periodontitis associated pregnancy complications. Annals of Periodontology 1998; 3: 233-50. 7. Offenbacher S, Katz V, Fertik G, Collins J, Boyd D, Maynor G, et al. Periodontal infection as a possible risk factor for preterm low birth weight. Journal of Periodontology 1996; 67: 1103-13. 8. Wilder R, Robinson C, Jared HL, Lieff S, Boggess K. Obstetricians' knowledge and practice behaviors concerning periodontal health and preterm delivery and low birth weight. International Journal of Dental Hygiene 2007; 81: 81. 9. Robinson CB, Lieff S, Wilder R, Boggess K, Benedict S. Obstetricians' knowledge of and practice behaviors concerning periodontal disease and preterm low birth weight. International Journal of Dental Hygiene 2005; 79: 12-25. 10. Al-Habashneh R, Aljundi SH, Alwaeli HA. Survey of medical doctors' attitudes and knowledge of the association between oral health and pregnancy outcomes. International Journal of Dental Hygiene 2008; 6: 214-20. 11. Gambhir RS, Nirola A, Gupta T, Sekhon TS, Anand S. Oral health knowledge and awareness among pregnant women in India: A systematic review. Journal of Indian Society of Periodontology 2015; 19:612–617. 12. Asa'ad FA, Rahman G, Al Mahmoud N, Al Shamasi E, Al Khuwaileidi A. Periodontal disease awareness among pregnant women in the central and eastern regions of Saudi Arabia. Journal of Investigative and Clinical Dentistry 2015; 6: 8-15. 13. Alwaeli HA, Al-Jundi SH. Periodontal disease awareness among pregnant women and its relationship with socio-demographic variables. International Journal of Dental Hygiene 2005; 3:74-82. 14. Gaffield ML, Gilbert BJ, Malvitz DM, Romaguera R. Oral health during pregnancy: an analysis of information collected by the pregnancy risk assessment monitoring system. Journal of the American Dental Association 2001; 132:1009-16. 15. HajiKazemi ES, Hossein Mohseni S, Haghdoost Oskouie SF, Haghani H. The association between knowledge, attitude and performance in pregnant women toward dental hygiene during pregnancy. Iranian Journal of Neonatology 2005; 18: 31-38. 16. Boggess KA; Society for Maternal-Fetal Medicine Publications Committee. Maternal oral health in pregnancy. Obstetrics & Gynecology 2008; 111: 976–86. 17. Avula H, Mishra A, Arora N, Avula J. KAP assessment of oral health and adverse pregnancy outcomes among pregnant women in Hyderabad, India. Oral Health & Preventive Dentistry 2013; 11: 261-70. 18. Zhong C, Ma KN, Wong YS, So Y, Lee PC, Yang Y. Oral Health Knowledge of Pregnant Women on Pregnancy Gingivitis and Children's Oral Health. Journal of Clinical Pediatric Dentistry 2015;39(2):105-8. 19. Boggess KA, Urlaub DM, Moos MK, Polinkovsky M, El-Khorazaty J, Lorenz C. Knowledge and beliefs regarding oral health among pregnant women. Journal of the American Dental Association 2011; 142: 1275–1282. 20. Thomas NJ, Middleton PF, Crowther CA. Oral and dental health care practices in pregnant women in Australia: a postnatal survey. BMC Pregnancy and Childbirth 2008; 8: 13. 21. Tarannum F, Prasad RK, Shobha R, Kumar BB, Ebenezer S. Awareness of the association between periodontal disease and adverse pregnancy outcome among the general female population. Indian Journal of Dental Research 2015; 26:21-5. 22. Malek Mohammadi T, Malek Mohammadi M. Knowledge, Attitude and Practice of Gynecologists and Midwifes Toward Oral Health in Pregnant Women in Kerman (2016). The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2017; 20: 9-18.