تأثیر مکمل یاری عصاره‌ مرزنجوش با و بدون تمرین ورزشی بر بیان ژن‌های p53 و سیتوکروم c در میوکارد موش‌های صحرایی نر

نویسندگان

1 گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: آپوپتوز نقش بسیار مهمی در پاتوژنز انواع بیماری‌های قلبی-عروقی به ویژه نارسایی قلبی بازی می‌کند؛ بنابراین، مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر مکمل‌یاری عصاره مرزنجوش با و بدون تمرین ورزشی بر بیان ژن‌های p53 و سیتوکروم c در میوکارد موش‌های صحرایی نر انجام گردید.
 
مواد و روش‌ها: نوزده موش صحرایی نر سه‌ماهه به شکل تصادفی در سه گروه کنترل (۵=n)، مکمل مرزنجوش (۷=n) و مکمل مرزنجوش+تمرین ورزشی (۷=n) جایگزین شدند. طی سه ماه پژوهش، دو گروه مکمل مرزنجوش و مکمل مرزنجوش+تمرین ورزشی مقدار ۱ گرم/کیلوگرم وزن بدن از مکمل مرزنجوش را دریافت کردند. همچنین، گروه مکمل مرزنجوش+تمرین ورزشی به مدت ۱۲ هفته در برنامه‌ی تمرین ورزشی شرکت کرد. چهل و هشت ساعت پس از آخرین جلسه تمرین، عضله قلبی موش‌های صحرایی استخراج و میزان بیان ژن‌های p53 و سیتوکروم c با استفاده از روش Real Time-PCR بررسی شد. داده‌های حاصله توسط آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه و تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شدند (۰۵/۰>p < /span>).
 
نتایج: بیان ژن p53  در گروه مکمل مرزنجوش و مکمل مرزنجوش+تمرین ورزشی به طوری غیر معنی‌داری کمتر از گروه کنترل بود (به ترتیب ۲۱% و ۲۸%؛ ۰۵/۰<p < /span>). در حالی که بیان ژن سیتوکروم c در گروه مکمل مرزنجوش+تمرین ورزشی به طور معنی‌داری کمتر از گروه کنترل بود (۶۲%؛ ۰۱/۰>p < /span>).
 
نتیجه‌گیری: در کل، ۱۲ هفته مکمل‌یاری عصاره مرزنجوش تأثیری بر بیان ژن‌های p53 و سیتوکروم c در میوکارد موش‌های صحرایی نر نداشت. با این حال، اضافه شدن تمرین ورزشی به مکمل‌یاری مرزنجوش، بیان ژن‌ سیتوکروم c را به طور قابل توجهی کاهش داد.
مقدمه و هدف: آپوپتوز نقش بسیار مهمی در پاتوژنز انواع بیماری‌های قلبی-عروقی به ویژه نارسایی قلبی بازی می‌کند؛ بنابراین، مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر مکمل‌یاری عصاره مرزنجوش با و بدون تمرین ورزشی بر بیان ژن‌های p53 و سیتوکروم c در میوکارد موش‌های صحرایی نر انجام گردید.
 
مواد و روش‌ها: نوزده موش صحرایی نر سه‌ماهه به شکل تصادفی در سه گروه کنترل (۵=n)، مکمل مرزنجوش (۷=n) و مکمل مرزنجوش+تمرین ورزشی (۷=n) جایگزین شدند. طی سه ماه پژوهش، دو گروه مکمل مرزنجوش و مکمل مرزنجوش+تمرین ورزشی مقدار ۱ گرم/کیلوگرم وزن بدن از مکمل مرزنجوش را دریافت کردند. همچنین، گروه مکمل مرزنجوش+تمرین ورزشی به مدت ۱۲ هفته در برنامه‌ی تمرین ورزشی شرکت کرد. چهل و هشت ساعت پس از آخرین جلسه تمرین، عضله قلبی موش‌های صحرایی استخراج و میزان بیان ژن‌های p53 و سیتوکروم c با استفاده از روش Real Time-PCR بررسی شد. داده‌های حاصله توسط آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه و تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شدند (۰۵/۰>p < /span>).
 
نتایج: بیان ژن p53  در گروه مکمل مرزنجوش و مکمل مرزنجوش+تمرین ورزشی به طوری غیر معنی‌داری کمتر از گروه کنترل بود (به ترتیب ۲۱% و ۲۸%؛ ۰۵/۰<p < /span>). در حالی که بیان ژن سیتوکروم c در گروه مکمل مرزنجوش+تمرین ورزشی به طور معنی‌داری کمتر از گروه کنترل بود (۶۲%؛ ۰۱/۰>p < /span>).
 
نتیجه‌گیری: در کل، ۱۲ هفته مکمل‌یاری عصاره مرزنجوش تأثیری بر بیان ژن‌های p53 و سیتوکروم c در میوکارد موش‌های صحرایی نر نداشت. با این حال، اضافه شدن تمرین ورزشی به مکمل‌یاری مرزنجوش، بیان ژن‌ سیتوکروم c را به طور قابل توجهی کاهش داد.مقدمه و هدف: آپوپتوز نقش بسیار مهمی در پاتوژنز انواع بیماری‌های قلبی-عروقی به ویژه نارسایی قلبی بازی می‌کند؛ بنابراین، مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر مکمل‌یاری عصاره مرزنجوش با و بدون تمرین ورزشی بر بیان ژن‌های p53 و سیتوکروم c در میوکارد موش‌های صحرایی نر انجام گردید.
 
مواد و روش‌ها: نوزده موش صحرایی نر سه‌ماهه به شکل تصادفی در سه گروه کنترل (۵=n)، مکمل مرزنجوش (۷=n) و مکمل مرزنجوش+تمرین ورزشی (۷=n) جایگزین شدند. طی سه ماه پژوهش، دو گروه مکمل مرزنجوش و مکمل مرزنجوش+تمرین ورزشی مقدار ۱ گرم/کیلوگرم وزن بدن از مکمل مرزنجوش را دریافت کردند. همچنین، گروه مکمل مرزنجوش+تمرین ورزشی به مدت ۱۲ هفته در برنامه‌ی تمرین ورزشی شرکت کرد. چهل و هشت ساعت پس از آخرین جلسه تمرین، عضله قلبی موش‌های صحرایی استخراج و میزان بیان ژن‌های p53 و سیتوکروم c با استفاده از روش Real Time-PCR بررسی شد. داده‌های حاصله توسط آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه و تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شدند (۰۵/۰>p < /span>).
 
نتایج: بیان ژن p53  در گروه مکمل مرزنجوش و مکمل مرزنجوش+تمرین ورزشی به طوری غیر معنی‌داری کمتر از گروه کنترل بود (به ترتیب ۲۱% و ۲۸%؛ ۰۵/۰<p < /span>). در حالی که بیان ژن سیتوکروم c در گروه مکمل مرزنجوش+تمرین ورزشی به طور معنی‌داری کمتر از گروه کنترل بود (۶۲%؛ ۰۱/۰>p < /span>).
 
نتیجه‌گیری: در کل، ۱۲ هفته مکمل‌یاری عصاره مرزنجوش تأثیری بر بیان ژن‌های p53 و سیتوکروم c در میوکارد موش‌های صحرایی نر نداشت. با این حال، اضافه شدن تمرین ورزشی به مکمل‌یاری مرزنجوش، بیان ژن‌ سیتوکروم c را به طور قابل توجهی کاهش داد.مقدمه و هدف: آپوپتوز نقش بسیار مهمی در پاتوژنز انواع بیماری‌های قلبی-عروقی به ویژه نارسایی قلبی بازی می‌کند؛ بنابراین، مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر مکمل‌یاری عصاره مرزنجوش با و بدون تمرین ورزشی بر بیان ژن‌های p53 و سیتوکروم c در میوکارد موش‌های صحرایی نر انجام گردید.
 
مواد و روش‌ها: نوزده موش صحرایی نر سه‌ماهه به شکل تصادفی در سه گروه کنترل (۵=n)، مکمل مرزنجوش (۷=n) و مکمل مرزنجوش+تمرین ورزشی (۷=n) جایگزین شدند. طی سه ماه پژوهش، دو گروه مکمل مرزنجوش و مکمل مرزنجوش+تمرین ورزشی مقدار ۱ گرم/کیلوگرم وزن بدن از مکمل مرزنجوش را دریافت کردند. همچنین، گروه مکمل مرزنجوش+تمرین ورزشی به مدت ۱۲ هفته در برنامه‌ی تمرین ورزشی شرکت کرد. چهل و هشت ساعت پس از آخرین جلسه تمرین، عضله قلبی موش‌های صحرایی استخراج و میزان بیان ژن‌های p53 و سیتوکروم c با استفاده از روش Real Time-PCR بررسی شد. داده‌های حاصله توسط آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه و تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شدند (۰۵/۰>p < /span>).
 
نتایج: بیان ژن p53  در گروه مکمل مرزنجوش و مکمل مرزنجوش+تمرین ورزشی به طوری غیر معنی‌داری کمتر از گروه کنترل بود (به ترتیب ۲۱% و ۲۸%؛ ۰۵/۰<p < /span>). در حالی که بیان ژن سیتوکروم c در گروه مکمل مرزنجوش+تمرین ورزشی به طور معنی‌داری کمتر از گروه کنترل بود (۶۲%؛ ۰۱/۰>p < /span>).
 
نتیجه‌گیری: در کل، ۱۲ هفته مکمل‌یاری عصاره مرزنجوش تأثیری بر بیان ژن‌های p53 و سیتوکروم c در میوکارد موش‌های صحرایی نر نداشت. با این حال، اضافه شدن تمرین ورزشی به مکمل‌یاری مرزنجوش، بیان ژن‌ سیتوکروم c را به طور قابل توجهی کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Origanum vulgare extract supplementation with and without exercise training on p53 and cytochrome c gene expression in myocardium of male rats

نویسندگان [English]

  • Jabbar Bashiri 1
  • Hassan Pourrazi 2
چکیده [English]

Background and Objective: Apoptosis plays a key role in the pathogenesis of a variety of cardiovascular diseases, especially cardiac failure. Therefore, the purpose of this study was investigating the effect of Origanum vulgare extract supplementation with and without exercise training on p53 and cytochrome c gene expression in myocardium of male rats.
 
Materials and Methods: Nineteen three-month old male rats were randomly divided into three groups: control (Con), Origanum vulgare supplementation (OVS) and Origanum vulgare supplementation+exercise training (OVS+EX). Within three months of research, OVS and OVS+EX groups received 1 g/kg body weight of Origanum vulgare extract. Rats in OVS+EX group participated in the exercise training program for 12 weeks. Forty-eight hours after the last training session, the heart muscle of rats were extracted and mRNA of p53 and cytochrome c was evaluated by Real Time-PCR. One-way ANOVA and Tukey post-hoc tests were applied for statistical analysis of the data (p<0.05).
 
Results: p53 gene expression in OVS and OVS+EX groups was non-significantly lower than the Con group (21% and 28%, respectively, p < strong>˃0.05). However, cytochrome c gene expression in OVS+EX group was significantly lower than the Con group (62%, p<0.01).
 
Conclusion: Overall, 12 weeks of Origanum vulgare extract supplementation did not affect the p53 and cytochrome c gene expression in myocardium of male rats. However, the addition of exercise training to Origanum vulgare extract supplementation significantly reduces the expression of cytochrome c.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Origanum vulgare extract
  • Exercise training
  • p53 gene
  • Cytochrome c gene
  • Heart muscle
1. Fridman JS, Lowe SW. Control of apoptosis. Oncogene 2003;22(56):9030. 2. Moll UM, Zaika A. Nuclear and mitochondrial apoptotic pathways. FEBS letters 2001;493(2-3):65-9. 3. Speidel D. Transcription-independent p53 apoptosis: an alternative route to death. Trends in Cell Biology 2010;20(1):14-24. 4. Noori DM, Abdoliahzade R. Role of p53 in apoptosis and cancer therapy. Ofogh-e-Danesh 2014;20(3):191-201. [Persian] 5. Tiwari M. Apoptosis, angiogenesis and cancer therapies. Journal of Cancer Therapeutics and Research 2012;13(1):1-10. 6. Favaloro B, Allocati N, Graziano V, Di Ilio C, De Laurenzi V. Role of apoptosis in disease. Aging (Albany NY) 2012;4(5):330. 7. Aubrey BJ, Kelly GL, Janic A, Herold MJ, Strasser A. How does p53 induce apoptosis and how does this relate to p53-mediated tumour suppression? Cell Death and Differentiation 2018;25(1):104. 8. Vasudeva N. Origanum majorana L.-Phyto-pharmacological review. Indian Journal of Natural Products and Resources 2015;6(4):261-267. 9. Abidin Z. A review on bioactive compounds isolated from plants against plant pathogenic fungi. Journal of Medicinal Plants Research 2011;5(30):6584-9. 10. Ličina BZ, Stefanović OD, Vasić SM, Radojević ID, Dekić MS, Čomić LR. Biological activities of the extracts from wild growing Origanum vulgare L. Food Control 2013;33(2):498-504. 11. Masoudi M, Saiedi M. Anti-inflammatory, Antioxidant, anticancer and anti-microbial effect of Origanum vulgare: a systematic review. Scholars Research Library Der Pharmacia Lettre 2017;9(4):85-94. 12. Sharifi-Rigi A, Heidarian E, Amini SA. Protective and anti-inflammatory effects of hydroalcoholic leaf extract of Origanum vulgare on oxidative stress, TNF-α gene expression and liver histological changes in paraquat-induced hepatotoxicity in rats. Archives of Physiology and Biochemistry 2018:1-8. 13. Yan F, Azizi A, Janke S, Schwarz M, Zeller S, Honermeier B. Antioxidant capacity variation in the oregano (Origanum vulgare L.) collection of the German National Genebank. Industrial Crops and Products 2016;92:19-25. 14. Vujicic M, Nikolic I, Kontogianni VG, Saksida T, Charisiadis P, Orescanin-Dusic Z, et al. Methanolic extract of Origanum vulgare ameliorates type 1 diabetes through antioxidant, anti-inflammatory and anti-apoptotic activity. British Journal of Nutrition 2015;113(5):770-82. 15. Balusamy SR, Perumalsamy H, Huq MA, Balasubramanian B. Anti-proliferative activity of Origanum vulgare inhibited lipogenesis and induced mitochondrial mediated apoptosis in human stomach cancer cell lines. Biomedicine & Pharmacotherapy 2018;108:1835-44. 16. Naito H, Powers SK, Demirel HA, Aoki J. Exercise training increases heat shock protein in skeletal muscles of old rats. Medicine and Science in Sports and Exercise 2001;33(5):729-34. 17. Foroozandeh M, Bigdeli M, Rahnema M. The effect of hydro alcoholic extract of Origanum vulgare on weight and serum lipid profile in male Wistar rats. Pars Journal of Medical and Sciences 2016;14(2):50-55. [Persian] 18. Ivanova D, Gerova D, Chervenkov T, Yankova T. Polyphenols and antioxidant capacity of Bulgarian medicinal plants. Journal of Ethnopharmacology 2005;96(1-2):145-50. 19. Mecocci P, Mariani E, Cornacchiola V, Polidori M. Antioxidants for the treatment of mild cognitive impairment. Neurological Research 2004;26(5):598-602. 20. Lagouri V, Boskou D. Nutrient antioxidants in oregano. International Journal of Food Sciences and Nutrition 1996;47(6):493-7. 21. Jafari A, Pourrazi H, Nikookheslat S, Baradaran B. Effect of exercise training on Bcl-2 and bax gene expression in the rat heart. Gene, Cell and Tissue 2015;2(4):e32833. 22. McMillan EM, Graham DA, Rush JW, Quadrilatero J. Decreased DNA fragmentation and apoptotic signaling in soleus muscle of hypertensive rats following 6 weeks of treadmill training. Journal of Applied Physiology 2012;113(7):1048-57. 23. Vainshtein A, Kazak L, Hood DA. Effects of endurance training on apoptotic susceptibility in striated muscle. Journal of Applied Physiology 2011;110(6):1638-45. 24. Han X, Parker TL. Anti-inflammatory, tissue remodeling, immunomodulatory, and anticancer activities of oregano (Origanum vulgare) essential oil in a human skin disease model. Biochimie Open 2017;4:73-7.