مقایسه اثر ماسک و شیلد در شیوع عفونت زخم‌های جراحی

نویسندگان

1 گروه جراحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: عفونت زخم معمولاً در روزهای پنجم تا هشتم پس از عمل جراحی مشهود می‌گردد و از علائم کلینیکی آن می‌توان قرمزی، تورم، گرما و درد محل زخم جراحی را نام برد. از عوامل مؤثر در کاهش عفونت زخم جراحی، از ماسک جراحی نام‌برده شده است که برای کاهش انتشار قطره‌های میکروبی از دهان و بینی اشخاص پوشیده می‌شود. مطالعه حاضر باهدف مقایسه اثر ماسک و شیلد در شیوع عفونت زخم‌های جراحی انجام‌شده است.
 
مواد و روش­ها: این مطالعه که به‌عنوان یک مطالعه مشاهده‌ای بر روی 807 نفر از بیماران که در دو گروه ماسک (404 نفر) و بدون ماسک یا شیلد (403 نفر) تحت عمل جراحی قرار گرفتند صورت گرفته است. گروه مورد که افراد موردمطالعه در گروه بدون ماسک یا شیلد بودند به‌صورت افراد در دسترس و غیر احتمالی و گروه شاهد که افراد مورد مطالعه در گروه ماسک بودند با گروه اول انتخاب شدند و اطلاعات مورد نیاز هم از طریق مشاهده و مصاحبه جمع‌آوری گردید.
 
نتایج: نتایج نشان داد در بیمارانی که با شیلد تحت جراحی قرار گرفتند، 26 نفر (5/6 درصد) دچار عفونت زخم جراحی شدند و در بیمارانی که با ماسک تحت عمل جراحی قرارگرفته بودند 34 نفر (4/8 درصد) دچار عفونت زخم جراحی شدند. میزان عفونت زخم در بیماران گروه شیلد کمتر از میزان آن در بیماران گروه ماسک هست. اگرچه مابین دو گروه ازنظر بروز عفونت زخم جراحی اختلاف معنی‌دار آماری به دست نیامد (p=0. 34).
 
نتیجه‌گیری: مطابق یافته‌های این مطالعه اگرچه استفاده از شیلد صورتی سبب کاهش دودرصدی عفونت زخم جراحی نسبت به استفاده از ماسک می‌شود، اما این مقدار از نظر آماری معنی‌دار نیست بدین ترتیب استفاده از شیلد مزیتی نسبت به ماسک ازنظر آماری در جلوگیری از بروز عفونت محل زخم جراحی ندارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effect of masks and shield in incidence of wound surgical infection

نویسندگان [English]

  • Yousef Shafaee 1
  • Majid Heydari 1
  • Bita Shahbazzadegan 2
چکیده [English]

Background and objective: Wound infection usually appears on days fifth to eighth after a surgery. The most important clinical signs are: redness, increased pain, and swelling or warmth around infected area. An effective way to reduce an infection is use of surgical mask for reduction of bacterial drips splashing from one's mouth or nose. This study was done to compare the effect of masks and shield in incidence of wound surgical infection
 
Materials and Methods: This study, which is considered as an observetional study, was done to compare the role of surgical mask and face shields in a wound infection. A number of 807 individuals participated in this study. A group of 404 patients was under surgery with use of mask and 403 patients had no use of mask (shield group). In shield or no mask group, individuals under study were in access and in group of mask, individuals under study were selected the same as first group. The required information were also gathered from abservation and interview.     
 
Results: In patients who have been under surgery with face shield, infection was observed in 26 individuals (6.5%) and in patients under surgery with mask, 34 individuals had wound infections (8.4%). However, there was no significant difference between the two groups (p=0.34).    
 
Conclution: According to this study, there was a 2% reduction of infection for the face shield comparing with use of mask but, this amount is negligible statistically. Therefore there is no privilege of using face shield to mask to prevent a surgical wound infection. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mask
  • Shield
  • prevalence
  • Infection
  • Wound
  • surgery
1. Wilmore, DW. ACS surgery: principles and practice. 1st. Edn. New York, USA, WebMD Corporation 2002; 50-100. 2. Soltani Arabshahi S, Haji Nasrollah E, Beyhaghi A. A Survey on the Risk Factors of Surgical Wound Infection. Razi Journal of Medical Sciences 2005; 12 (46):313-321. 3. Mosadegh Rad A. Khalaj F. The impact of quality management in reducing surgical site infection: an action research. Journal of Medical Council of Iran 2015; 33(2): 110-118. 4. Brunicardi, F, Andersen D, Billiar T, Dunn D, Hunter J. Schwartz's Principles of Surgery. Tenth edition. New York, NY: McGraw-Hill Education 2014. 5. Alwitry A, Jackson E, Chen H, Holden R. The use of surgical facemasks during cataract surgery: is it necessary? British Journal of Ophthalmology 2002; 86(9): 975–977. 6. Romney MG. Surgical face masks in the operating theatre: re-examining the evidence. Journal of Hospital Infection 2001; 47(4):251-6. 7. Belkin, NL The surgical mask: Is it still necessary? Journal of Surgery 1997; 122 641–2. 8. Mahfoozpour S, Mosadegh Rad A, Bahadori Monfared A, Torab Jahromi L. Effect of implementation “Nosocomial Infection Management Model” on reduction of nosocomial infections at Hospital of Jahrom: An action research study. Journal of Health Promotion Management 2015; 5 (1):30-39 9. Davoudi Badabi A, Khorashadizadeh H, Aarabi M, Alian S, Ghafari R, Habibi V, et al. Risk Factors for Infection following Coronary Artery Bypass. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2015; 25 (131):79-86. 10. Lipp A, Edwards P. Disposable surgical face masks: a systematic review. Canadian Operating Room Nursing Journal 2005; 23(3): 20-1. 11. Sjøl A1, Kelbaek H. Is use of surgical caps and masks obsolete during percutaneous heart catheterization? Ugeskrift for Laeger 2002; 164(12): 1673-5. 12. Tunevall TG. Postoperative wound infections and surgical face masks: a controlled study. World Journal of Surgery 1991; 15(3): 383-7. 13. Chamberlain GV, Houang E. Trial of the use of masks in the gynaecological operating theatre. Annals of the Royal College of Surgeons of England 1984; 66(6): 432–433.