مقایسۀ ویژگی‌‌‌های شخصیتی افراد مبتلا به اختلال ملال جنسیتی تطبیق جنسیت داده و تطبیق جنسیت نداده

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد، روان‌شناسی بالینی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 دانشیار، روان‌شناسی بالینی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 استادیار، روان‌شناسی بالینی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، مقایسۀ ویژگی‌های شخصیتی افراد مبتلا به اختلال ملال جنسیتی که اقدام به عمل جراحی در جهت تطبیق جنسیت کرده‌اند و افراد مبتلایی که تحت درمان قرار نگرفته‌اند با استفاده از آزمون رورشاخ بوده است.
 
مواد و روش‌ها: به این منظور، سی نفر از هر دو گروه به‌روش نمونه‌گیری در دسترس و تا حد ممکن با توجه به همتاسازی ویژگی‌های جمعیت‌شناختی انتخاب شدند. آزمودنی‌ها با استفاده از آزمون رورشاخ، منطبق با نظام جامع اکسنر، به‌شکل انفرادی موردارزیابی قرار گرفتند.
 
نتایج: نتایج نشان داد در مقیاس‌های مختلف بین دو گروه تفاوت‌‌های معناداری وجود دارد از جمله گستره (کل تصویر، جزئیات غیرمعمول) [W, Dd, ] محتوا (خون، آناتومی، چشم‌انداز، طبیعت) [Bl, An, Ls, Na ] تعیین‌کننده‌های (پاسخ‌های حرکتی فعال، پاسخ‌‌های حرکتی منفعل، رنگ بی‌فام، سایه‌روشن شکل) [ active, passive, C`, YF].
 
نتیجه‌گیری: می‌توان گفت آن دسته از افراد مبتلایی که تحت عمل جراحی تطبیق جنسیت قرار گرفته‌اند، نسبت به گروهی که تطبیق جنسیت نداده‌اند، در برخورد با شرایط محیطی به‌صورت فعال‌تر و کارآمدتر عمل می‌نمایند و توانایی بیشتری در مدیریت هیجانات خود دارند و از میزان دغدغه‌هایشان نسبت به جسم و جنس خود کاسته می‌شود. از سویی، افرادی که هنوز تطبیق جنسیت نداده‌اند از هیجانات و عواطف دردناکی رنج می‌برند و نشانه‌های اضطراب و افسردگی‌شان بیشتر است و در برخورد با شرایط محیطی نسبت به افرادی که تحت درمان قرار گرفته‌اند، بیشتر حالت دفاعی و عقب‌نشینی دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the personality traits of people with gender dysphoria disorder who were treated and those patients not treated

نویسندگان [English]

  • Somaye Mantashloo 1
  • MohammadReza Shairi 2
  • Leyla Heydarinasab 3
چکیده [English]

Objective: This study aimed to compare the personality traits of people with gender dysphoria disorder who were treated and those patients that have not been treated using the Rorschach test.
 
Materials and Methods: For this purpose, 30-list the available sampling procedure, according to demographic characteristics, matched as much as possible, were selected. Subjects were evaluated using the Rorschach test, in accordance with the comprehensive system Exner, individually,.
 
Results: Findings revealed a significant difference in W, Dd, Bl, An, Ls, Na, active, passive, C`, and YF.
 
Conclusion: Individuals approved for sex reassignment surgery deal active with the environmental conditions and are more able to manage their emotions and the extent of their concern with the body and sex is reduced. On the other hand, those who have not still implemented gender, suffer more than other groups from painful emotions and symptoms of anxiety and depression. They deal with the environmental conditions more defensive and retreat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender dysphoria
  • Rorschach comprehensive system
  • Exner
  • Reassignment
1. Wylie, K., Barrett, J., Besser, M., Bouman, W. P., Bridgman, M., Clayton, A., ... & Rathbone, M. Good practice guidelines for the assessment and treatment of adults with gender dysphoria. Sexual and Relationship Therapy,2014: 29(2), 154-214. 2. Hartmann, E., Sunde, T., Kristensen, W., & Martinussen, M. Psychological measures as predictors of military training performance. Journal of Personality Assessment, 2003:80(1), 87-98. 3. American Psychiatry Association Diagnostic and Statistical Manual Disorders.5thed (DSM-5). washington DC:American Pschiatry Association 2013. 4. Affatati, V., & Grattagliano, I.The Contribution of Forensic Psycodiagnostic in Legal Medical Evaluations Regarding the Amendment of Sex Assignment: The Rorschach Test. Journal of Forensic Research.2015: 6(2), 123-131 5. Schrock, D. P., Boyd, E. M., & Leaf, M. Emotion work in the public performances of male-to-female transsexuals. Archives of sexual Behavior.2009:38(5), 702-712. 6. Gómez-Gil, E., Vidal-Hagemeijer, A., & Salamero, M. MMPI–2 Characteristics of Transsexuals Requesting Sex Reassignment: Comparison of Patients in Prehormonal and Presurgical Phases. Journal of Personality Assessment.2008: 90(4), 368-374. 7. Di Ceglie, D. Gender identity disorder in young people. Advances in Psychiatric Treatment.2000: 6(6), 458-466. 8. Di Ceglie, D. Clinical Management of Gender Dysphoria in Adolescents. In Management of Gender Dysphoria.2015: (pp. 61-72). 9. de Vries, A. L., Kreukels, B. P., Steensma, T. D., Doreleijers, T. A., & Cohen-Kettenis, P. T. Comparing adult and adolescent transsexuals: an MMPI-2 and MMPI-A study. Psychiatry Research, 2011:186(2), 414-418 10. Smith, Y. L., Cohen, L., & Cohen-Kettenis, P. T.Postoperative psychological functioning of adolescent transsexuals: A Rorschach study. Archives of Sexual Behavior, 2002:31(3), 255-261. 11. de Vries, A. L., Kreukels, B. P., Steensma, T. D., Doreleijers, T. A., & Cohen-Kettenis, P. T.Comparing adult and adolescent transsexuals: an MMPI-2 and MMPI-A study. Psychiatry Research, 2011:186(2), 414-418. 12. Zucker, K. J., Bradley, S. J., Owen-Anderson, A., Kibblewhite, S. J., Wood, H., Singh, D., & Choi, K. Demographics, behavior problems, and psychosexual characteristics of adolescents with gender identity disorder or transvestic fetishism. Journal of Sex & Marital Therapy,2012: 38(2), 151-189. 13. Molo, M., Gentile, M., Crespi, C., Cappai, E . Rorschach charastristics in Gender Identiy Disorders subjects.Ce.R.Ne-(research center in neurosciense)Turin-Italy,2013 14. Hejazi A Shateri Z, Mostafavi S. Sadat Hosseini Z, Razaqyan M., & Moghadam M. Evaluation match their new gender roles and gender identity 12 patients transsexual after sex reassignment surgery. Center for Women's Studies Journal,2008:123-137 15. Basharat, MA, and Tavlayyan F. "The dimensions of interpersonal problems in people with gender identity disorder transgender, transsexuals not ordinary people." Journal of Health Psychology 2014: 4-17. 16. Barišić, J., Milosavljević, M., Duišin, D., Batinić, B., Vujović, S., & Milovanović, S. Assessment of Self-Perception of Transsexual Persons: Pilot Study of 15 Patients. The Scientific World Journal, 2014:13 (3), 201-212 17. Mormont, C., Michel, A., & Wauthy, J. Transsexualism and connection with reality: Rorschach data. Rorschachiana,1995: 20(1), 172 18. Haraldsen, I. R., & Dahl, A. A. Symptom profiles of gender dysphoric patients of transsexual type compared to patients with personality disorders and healthy adults. Acta Psychiatrica Scandinavica,2000: 102(4), 276-281. 19. Cohen-Kettenis, P. T., & Klink, D. Adolescents with gender dysphoria. Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism,2015: 29(2), 154-214 . 20. Tuber, S., & Coates, S. Indices of psychopathology in the Rorschachs of boys with severe gender identity disorder: A comparison with normal control subjects. Journal of Personality Assessment,1989: 53(1), 100-112.