مقایسۀ میزان انحراف کشککی و زاویۀ سولکوس بین بیماران مبتلا به سندرم درد کشککی رانی و افراد سالم با استفاده از تصویربرداری MRI

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای بیومکانیک ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه مازندران

2 دانشیار بیومکانیک ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه مازندران

3 دانشیار فیزیوتراپی، مرکز تحقیقات اختلال حرکت، دانشگاه علوم‌پزشکی بابل

4 دانشیار رادیولوژی، دانشگاه علوم‌پزشکی بابل

چکیده

مقدمه و هدف: جابه‌جایی خارجی کشکک و دیسپلازی تروکه آ از مهم‌ترین عوامل بدراستایی مرتبط با مفصل کشککی رانی (PFJ) گزارش شده است که می‌تواند منجر به افزایش نیروی فشاری در قسمت خارجی زانو و در نهایت آسیب این مفصل شود. بنابراین، هدف از مطالعۀ حاضر مقایسۀ میزان انحراف کشککی و نیز زاویۀ سولکوس که مستقیماً به شیار تروکه آ مربوط می‌شود بین دو گروه سالم و مبتلا به سندرم درد کشککی رانی با روش غیرتهاجمی و دقیق MRI بود.
 
مواد و روش‌ها: بیست‌ویک آزمودنی در دو گروه سالم و مبتلا مورد‌مطالعه قرار گرفته‌اند. میزان انحراف کشکک و زاویۀ سولکوس در زاویۀ 40 درجۀ فلکسیون زانو با تصویربرداری MRI اندازه‌گیری شدند.
 
نتایج: نتایج نشان داد که میزان جابه‌جایی خارجی کشکک در گروه بیمار نسبت به گروه سالم، افزایش معناداری داشت (04/0=P)؛ در حالی که در میزان زاویۀ سولکوس اختلاف معناداری مشاهده نشد.
 
نتیجه‌گیری: عدم‌معناداری اختلاف میزان زاویۀ سولکوس بین دو گروه می‌تواند نشان‌دهندۀ این باشد که علت درد، ناشی از جابه‌جایی خارجی کشکک در بیماران، کم‌عمق‌شدن ناودان تروکه آ نیست بلکه می‌تواند ناشی از ضعف عضلات باشد. با توجه به توانایی عضلات در کنترل جابه‌جایی خارجی کشکک، تأخیر یا ضعف عضلۀ پهن مایل داخلی (VMO) یک فاکتور خطر بیومکانیکی برای جابه‌جایی نامناسب کشکک است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of patellar deviation and sulcus angle between healthy subjects and patellofemoral pain syndrome patients using MRI

نویسندگان [English]

  • Somayeh Hosseinzadeh 1
  • Mansour Eslami 2
  • Mohammad Taghipour 3
  • Raheleh Mehr Aein 4
چکیده [English]

Background and Objective: It has been reported that patella lateralization and trochlear dysplasia are the most important malalignment factors related to patellofemoral joint (PFJ) that may lead to high compression force on lateral side of knee and finally damaging this joint. The aim of this study was the comparison of the patella deviation and sulcus angle between two groups of healthy and patellofemoral pain syndrome (PFPS) patients by using noninvasive and precise methods of MRI. 

Materials and Methods: 21 subjects were classified into two groups of healthy and patient. Patella deviation and sulcus angle were measured in 40 degrees flexion of knee using MRI. 

Results: Patella lateralization in PFPS group is significantly higher than healthy one (p=0.04) while there was no significant difference in the sulcus angle. 

Conclusion: Findings showed that the cause of pain due to patella lateralization could not be related to shallowing the trochlear groove but delaying or weakness of vastus medialis oblique (VMO) could be a risk factor for inappropriate displacement of patella.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patellofemoral pain syndrome
  • Patella lateralization
  • Sulcus angle
  • MRI
1. Barton Ch, Balachandar V, Lack S, Morrissey D, Barton C, et al. Patellar taping for patellofemoral pain: a systematic review and meta-analysis to evaluate clinical outcomes and biomechanical mechanisms. Journal of Sports Medicine 2014; 48: 417–24 2. Strother RT, Samoil D. Patellofemoral syndrome: therapeutic regimen based on biomechanics. Canadian Family Physician 1989; 35: 1649-54 3. Nejati P, Forogh B, Moeineddin R, Baradaran HR, Nejati M. Patellofemoral Pain Syndrome in Iranian Female Athletes. Acta Medica Iranica 2011; 49(3):169-72 4. Wittstein JR, Bartlett EC, Easterbrook J, Byrd JC. Magnetic Resonance Imaging Evaluation of Patellofemoral Malalignment. Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery 2006; 22(6): 643-9 5. Halabchi F, Mazaheri R, Seif-Barghi T. Patellofemoral Pain Syndrome and Modifiable Intrinsic Risk Factors. How to Assess and Address? Asian Journal of Sports Medicine 2013; 4 (2): 85-100 6. Saper MG, Shneider DA. Diagnosis and Treatment of Lateral Patellar Compression Syndrome. Arthroscopy Techniques 2014; 3(5): 633-38 7. Escamilla RF, Zheng N, MacLeod TD, Edwards WB, Hreljac A, Fleisig GS, et al. Patellofemoral compressive force and stress during the forward and side lunges with and without a stride. Clinical Biomechanics 2008; 23: 1026–37 8. Brazaitis A, Tamosiunas A, Tutkuvienė J. Patellofemoral joint biomechanics in the females with anterior knee pain applying full weight bearing kinematic MRI. Acta Medica Lituanica 2015; 22(1): 47–53 9. Davies AP, Costa ML, Donnell ST, Glasgow MM, Shepstone L. the sulcus angle and malalignment of the extensor mechanism of the knee. Journal of Bone Joint Surgery 2000; 82-B: 1162-6 10. Murshed KA, Cicekcibasi AE, Züylan T, Karabacakoulu A Femoral Sulcus Angle Measurements: An Anatomical Study of Magnetic Resonance Images and Dry Bones. Turkish Journal of Medical Sciences 2004; 34: 165-9 11. Teichtahl AJ, Parkins K, Hanna F, Wluka AE, Urquhart DM, English DR, Giles GG, Cicuttini FM. The relationship between the angle of the trochlear groove and patella cartilage and bone morphology e a cross-sectional study of healthy adults. OsteoArthritis and Cartilage 2007; 15:1158-62 12. Sanders TG, Loredo R, Grayson D. computed tomography and magnetic resonance imaging evaluation of patellofemoral instability. Operative Techniques in Sports Medicine 2001; 9 (3): 152-163. 13. Nicolaas L, Tigchelaar S, Koeter S. Patellofemoral evaluation with magnetic resonance imaging in 51 knees of asymptomatic subjects. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy 2011; 19: 1735–39 14. McCarthy MM. & Strickland SM. Patellofemoral pain: an update on diagnostic and treatment options. Current Reviews in Musculoskeletal Medicine 2013; 6:188–194 15. Goharpei SH, Jabal Amoli M, Karimi H, Hadizadeh Kharrazi H, Ebrahimi Takamjani E. Evaluation Of Patellar Tracking During Knee Range Of Motion In Patients With Patellar Lateralization And Normal Subjects. Tehran Univercity Medical Journal 2004; 62(3): 204-10 [Full text in Persian] 16. Ebrahimi Takamjani E, Salavati M.,Mokhtarinia HR, Dadgou M. The Effect of Patellar Taping on Knee Joint Proprioception in PFPS and Healthy Subjects. Journal of Iran University of Medical Sciences 2004; 11(40): 185-194 [full text in Persian] 17. Banan M, Talebi GA, Taghipour Darzinaghibi M. A Study on the Effects of Patellar Taping on Pain, Quality of Life, and Radiographic Findings in Patients with Patellofemoral Pain Syndrome. Journal of Babol Univercity Medical Sciences 2016; 18(1): 18-24. [Full text in Persian] 18. Chhabra A, Subhawong Ty K, Carrino JA. A systematized MRI approach to evaluating the patellofemoral Joint. Skeletal Radiology 2011; 40(4): 375–87 19. Carson WG, James SL, Larson RL, Singe KM, Winternitz WW. Patellofemoral disorders: physical and radiographic evaluation, part ii: radiographic Examination. Clinical Orthopaedics and Related Research 1982; 185: 178-86 20. Merchant AC. Patellofemoral Disorders: Biomechanics, Diagnosis and Nonoperative Treatment. Operative Arthroscopy (Ed. McGinty JB) Raven Press. New York 1991: 261-75. 21. Martino F, De Serio A, Macarini L et al. The sulcus angle of the femoral trochlea: ultrasonographic evaluation. Radiologia Medica (Torino) 1995; 3: 215-8. 22. Powers CM. Patellar kinematics, Part II: The influence of the depth of the trochlear groove in subjects with and without patellofemoral pain. Phys Ther 2000;80(10): 965-73. 23. Freedman B, Sheehan F. Predicting three-dimensional patellofemoral kinematics from static imaging-based alignment measures. Journal of Orthopaedic Research 2013; 31(3): 441-7 24. Chen Yu-Jen. Biomechanical determinants of patellofemoral joint forces. University of Southern California 2008; 3331304: 123 pages. 25. Mostamand J, Bader DL, Hudson Z. Reliability testing of the patellofemoral joint reaction force (PFJRF) measurement in taped and untaped patellofemoral conditions during single leg squatting: A pilot study. Journal of Bodywork & Movement Therapies 2011; 15: 502-6 26. Koskinen SK, Taimela S, Nelimarkka O, Komu M. Magnetic resonance imaging of patellofemoral relationships. Skeletal Radiol 1993; 22:403-410. 27. Tsakoniti AE, Mandalidis DG, Athanasopoulos SI, Stoupis CA. Effect of Q-angle on patellar positioning and thickness of knee articular cartilages. Surgical and Radiologic Anatatomy 2011; 33(2):97-104 28. Almeida GP, Silva AP, França FJ, Magalhães MO, Burke TN, Marques AP. Q-angle in patellofemoral pain: relationship with dynamic knee valgus, hip abductor torque, pain and function. Revista Brasileira de Ortopedia 2016; 9:51(2):181-6 29. Merchant AC, Mercer RL, Jacobsen RH, Cool CR. Roentgenographic analysis of patello‌femoral congruence. Journal of Bone & Joint Surgery. 1974;56:1391-1396. 30. Aglietti P, Insall JN, Cerulli G. Patellar pain and incongruence. I: Measurements of incongruence. Clinical Orthopaedics and Related Research. 1983:217-224. 31. Thomee R, Renstrom P, Karlsson J, Grimby G. Patellofemoral pain syndrome in young women. I. A clinical analysis of alignment, pain parame‌ters, common symptoms and functional activity level. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. 1995;5:237-244. 32. Laprade J, Culham E. Radiographic measures in subjects who are asymptomatic and subjects with patellofemoral pain syndrome. Clinical Orthopaedics and Related Research. 2003:172-182. 33. Ebrahimi Z, Akbari M, Amiri A. Evaluation of Patellofemoral alignment in patellofemoral pain syndrome. Journal of Rehabilitation Medicine 2016; 4(4): 11-19. [Full text in Persian] 34. Kalichman L, Zhu Y, Zhang Y, Niu J, Gale D, Felson DT, Hunter D. The association between patella alignment and knee pain and function: an MRI study in persons with symptomatic knee osteoarthritis, OsteoArthritis and Cartilage 2007; 15: 1235-40 35. Mchale PL, LaRoque ES, McGarry MH, Schulz MS, Lee TQ. MRI Analyses of the Gender Differences in the Patellofemoral Joint. 49th Annual Meeting of the Orthopaedic Research Society 2003; Poster #1252. February 2-5, New Orleans 36. Eliasa DA, Whiteb LM. Imaging of patellofemoral disorders. Clinical Radiology 2004; 59: 543–557 37. Muellner T, Funovics M, Nikolic A, Metz V, Schabus R, Vecsei V. Patellar alignment evaluated by MRI . Acta. Orthopaedica Scandinavica 1998; 69:489-92