بررسی الل HLA-DQB1*3 در بیماران مبتلا به آلوپسیا آره آتا

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی،گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شرق، تهران، ایران

2 استادیار،گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شرق، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: آلوپسیا آره آتا (AA) یک بیماری چند عاملی است که با ریزش مو به‌خصوص در ناحیۀ سر شناسایی می‌شود و پنج میلیون نفر را تحت‌تأثیر خود قرار داده است. نواحی خاصی از   HLA ها شناسایی شده که با پاتوژنز بیماری آلوپسیا آره آتا در ارتباط است. در این تحقیق اثر فراوانی الل HLA-DQB1*3  روی بیماران آلوپسیا آره آتا و افراد کنترل بررسی شده است.
 
مواد و روش‌ها: این مطالعه شامل سی بیمار AA (سیزده زن وهفده مرد، میانگین سنی۲۸/۲ ± ۳/۲۶) و پانزده نفر کنترل سالم (پنج زن و ده مرد با میانگین سنی ۵/۱ ± ۱/۳۰) می‌باشد DNA .از نمونه‌های خون با استفاده از روش DNG plus استخراج شد و با روش PCR-SSP < /span> تشخیص HLA(HLA-DQB1*3) انجام شد. علاوه بر این، ارتباط بین این الل HLA با فاکتورهای دموگرافیک بررسی شد.
 
نتایج: فرکانس الل HLA-DQB1*3 در مقایسه با افراد کنترل (7/26 درصد)، در بیماران به‌طور چشمگیری بالاتر نبوده است (7/26 درصد). هیچ ارتباطی بین سابقۀ خانوادگی،استرس، ترس و سن شروع بیماری با بیماران مبتلا به آلوپسیا آره آتا یافت نشد 05/0 P >.
 
نتیجه‌گیری: داده‌های ما هیچ ارتباطی بین الل HLA-DQB1*3 و وقوع بیماری آلوپسیا آره آتا نشان نمی‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of HLA-DQB1*3 allele in patients with Alopecia Areata

نویسندگان [English]

  • Saba Tarshaei 1
  • Elham Moslemi 2
  • Akram sadat Tabatabaei Panah 2
چکیده [English]

Background and Objective: Alopecia Areata (AA) is a multifactorial disease characterized by hair loss especially from the scalp affecting approximately 5.3 million people. Since major histocompatibility complex (HLA) region is considered to be associated with AA susceptibility, the effect of HLA-DQB1*3 allele frequency was investigated in the present study in AA patients and their respective controls.
 
Materials and Methods: This study consisted of 30 patients with AA (13 females and 17 males, with a mean age of 26.3 ±2.28 years) and 15 healthy controls (5 females and 10 males, with a mean age of 30.1 ±1.5). DNA was extracted from blood samples using DNG plus method and PCR-SSP was used to detect HLA-HLA-DQB1*3. Furthermore, association of this HLA allele with some baseline clinical and demographical features was assessed.
 
Results: The frequency of the HLA-DQB1*3 allele was not significantly higher in patients (23.3%) as compared to the controls (26.7%). We found no association with family history, stress, phobia, and onset of the disease in patients with AA) p > 0.05(.
 
Conclusion: Our data do not show a correlation between the HLA-DQB1*3 allele and occurrence of AA in population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HLA-DQB1*3
  • PCR-SSP
  • Alopecia Areata
  • Autoimmune disease
1. Gordon KA, Tosti A. Alopecia: evaluation and treatment. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology 2011;4:101. 2. Singh G, Lavanya M. Topical immunotherapy in alopecia areata. International Journal of Trichology 2010;2(1):36. 3. Abbas AK, Lichtman AH. Cellular and Molecular Immunology 6 ed2014. 4. Entz P, Blaumeiser B, Betz RC, Lambert J, Seymons K, Eigelshoven S, et al. Investigation of the HLA-DRB1 locus in alopecia areata. European Journal of Dermatology 2006;16(4):363-7. 5. Kaur H, Kumar S, Kaur G, Kaur M, Rathore M. Alopecia: Factor contributing, diagnosis and treatment. International Journal of Pharmaceutical, Chemical and Biological Sciences (IJPCBS) 2013;3. 6. Paus R, Cotsarelis G. The biology of hair follicles. New England Journal of Medicine 1999;341(7):491-7. 7. Kavak A, Baykal C, Özarmağan G, Akar U. HLA in alopecia areata. International Journal of Dermatology 2000;39(8):589-92. 8. Dorman JS, Bunker CH. HLA-DQ locus of the human leukocyte antigen complex and type 1 diabetes mellitus: a HuGE Review 2000. 9. Doganay L, Tuncer I, Katrinli S, Enc FY, Ozturk O, Colak Y, et al. The effect of HLA-DQB1 alleles on virologic breakthroughs during chronic hepatitis B treatment with genetically low barrier drugs. Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology 2013;37(4):359-64. 10. Colombe BW, Lou CD, Price VH, editors. The genetic basis of alopecia areata: HLA associations with patchy alopecia areata versus alopecia totalis and alopecia universalis. Journal of Investigative Dermatology Symposium Proceedings 1999: Nature Publishing Group. 11. Welsh EA, Clark HH. Human leukocyte antigen-DQB1* 03 alleles are associated with alopecia areata. Journal of Investigative Dermatology 1994;103(6):758-63. 12. Ahmet A, ORKUNOGLU E, SENGUL A. HLA class II alleles in patients with alopecia areata. European Journal of Dermatology. 2002;12(3):236-9. 13. Aliagaoglu C, Pirim İ. Association between alopecia areata and HLA Class I and II in Turkey. The Journal of Dermatology 2005;32(9):711-4. 14. Islam N, Leung PS, Huntley AC, Gershwin ME. The autoimmune basis of alopecia areata: A comprehensive review. Autoimmunity Reviews 2015;14(2):81-9. 15. Gilhar A, Etzioni A, Paus R. Alopecia areata. New England Journal of Medicine 2012;366(16):1515-25.