بررسی رضایتمندی بیماران از خدمات بهداشتی‌درمانی بخش اورژانس

نویسندگان

1 دانشیار پوست، گروه اخلاق پزشکی، بیمارستان شهید مصطفی خمینی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه شاهد

2 دانش‌آموختۀ دانشگاه شاهد، بیمارستان شهید مصطفی خمینی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه شاهد

چکیده

مقدمه و هدف: رضایتمندی بیماران از نحوۀ ارائۀ خدمات درمانی در بخش اورژانس، به‌عنوان خط اول سرویس‌های خدمات بیمارستانی، باتوجه‌به شرایط حاد بیمار و نجات جان وی و شرایط روحی اطرافیان باید در اولویت قرار داشته باشد. مطالعات اندکی در زمینۀ عوامل مرتبط با رضایتمندی از خدمات اورژانس در داخل کشور انجام شده است. مطالعۀ حاضر، با هدف بررسی رضایتمندی مراجعین از نحوۀ ارائۀ خدمات در یکی از بخش‌های اورژانس (بیمارستان شهید مصطفی خمینی) انجام شد.


مواد و روش‌ها: در مطالعۀ توصیفی‌مقطعی حاضر، رضایتمندی 400 بیمار از نحوۀ ارائۀ خدمات اورژانس در بیمارستان شهید مصطفی خمینی در سال 1391 مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات به‌وسیلۀ پرسش‌نامه‌ای که سطح رضایت بیماران مراجعه‌کننده را درمورد خدمات بهداشتی‌درمانی ارزیابی می‌کرد، جمع‌آوری شد. پاسخ‌ها در مقیاس لیکرت (عالی، بسیار خوب، خوب، متوسط و بد) طراحی گردید.


نتایج: در این مطالعه، میزان رضایت بیماران از پزشکان، پرستاران، ارائۀ خدمات پرستاری، نحوۀ رفتار و برخورد کادر پرستاری، برخورد دلسوزانۀ کادر پرستاری، برخورد دلسوزانۀ کادر پزشکی، رعایت موازین شرعی، عدم حضور غیرضروری کارکنان مرد بر بالین زن و برعکس و پوشاندن نواحی غیرضروری بدن هنگام معاینه در 100درصد بیماران، متوسط رو به بالا گزارش شد و هیچ‌یک از بیماران رضایت خود را در این موارد بد گزارش ننموده بودند. میزان هزینۀ دریافتی، وسایل رفاهی و امکانات موجود، نحوۀ رفتار و برخورد کارکنان پذیرش، کادر آزمایشگاه، کادر رادیولوژی و دسترسی به امور پاراکلینیکی، کمترین میزان رضایتمندی بیماران را در میان بخش‌های مختلف خدمات اورژانس به خود اختصاص داد.


نتیجه‌گیری: یافته‌های مطالعۀ حاضر، بیانگر رضایت مطلوب (3/91درصد) دریافت‌کنندگان خدمات اورژانس بود. اگرچه بیشترین میزان رضایت بیماران به کادر درمانی بازمی‌گشت، با این وجود، نقطه‌نظرات بیماران دررابطه‌با هزینه‌های دریافتی، تسهیلات بخش اورژانس نظیر امکانات رفاهی و امور پاراکلینیکی، کمترین میزان رضایتمندی را نشان داد که به‌نظر می‌رسد بهبود وضعیت بیمه‌های درمانی، فعال‌کردن مددکاری بیمارستان، تجهیز امکانات رفاهی و تأمین نیروی انسانی متعهد و مجرب، نقاطی است که همچنان بیشترین میزان توجه مدیران و برنامه‌ریزان مرکز اورژانس را می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Patients’ satisfaction of emergency health care

چکیده [English]

Background and Objective: With regard to the conditions of an emergency patient and the fact that a good emergency health care can save a patient’s life, patient satisfaction levels of emergency health care must be prioritized and the emergency room is the frontline of a hospital’s health care. Despite its importance, few studies in context of factors related to patient satisfaction have been carried out in Iran. The current study has been done with the objective of measuring the level of satisfaction in an emergency health care (in Mostafa Khomeini hospital).


Materials and Methods: In this descriptive-analytical study, the satisfaction level of 400 patients with emergency health care was investigated. The patients took part in the study voluntarily. The information was gathered using questionnaires that evaluated the patient’s level of satisfaction. The answers were designed in conformity with Likert scale (great, very good, good, moderate, and bad). This study was approved in Medical Ethics Group and Research Council of Shahed University.


Results: In the current study, the patients’ level of satisfaction with the doctors, nurses, nursing services, nursing staff’s attitude, medical staff’s caring attitude, concordance with religious standards, prevention of unnecessary presence of male staff in female patient’s room and also covering the unnecessary parts of a female patient during the examination was reported above average in 100% of the patients and none of the patients evaluated these factors bad. In this study, the amount of costs, comfort care, and the available facilities, the reception staff attitude, laboratory staff, radiology staff and paraclinical services availability were among the least evaluated factors.


Conclusion: This study shows a favorable (91.3%) satisfaction in Mostafa Khomeini emergency patients. Medical staff services were evaluated highly satisfactory and the costs, emergency facilities including comfort care and paraclinical services were least evaluated. It seems that improving health insurance conditions, hospital social work, equipping hospitals with comfort care and providing hospitals with dedicated and experienced human resources are points that require most of the emergency managers’ attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patients
  • Satisfaction
  • Health care
  • Emergency
1. Britten N, Shaw A. Patients' experience of emergency admission: how relevant is the British government's patient charter? Journal of Advanced Nursing 1994; 19: 1212–1220. 2. Goldberg Z. ED customer satisfaction survival skill: one hospital experiences. Journal of Emergency Nursing 1999; 25: 187- 193. 3. Hustetler JJ, Teft SH. Patient need in the emergency department Journal of Nursing Administration 1999; 29: 43-50. 4. Lafferi A. The spiritual dimension of emergency care. Journal of Emergency Nursing 1998; 24: 475- 483. 5. Vescio L, Donahoe S. An organizational wide approach to improving ED patient satisfaction one community feading hospital Journal of Emergency Nursing 1999; 25: 192-198. 6. Boudreaux ED, Mandry CV, Wood K. Patient satisfaction data as a quality indicator: a tale of two emergency departments. Academic Emergency Medicine 2003; 10(3): 261-8. 7. Khodam H. Evaluation of patient satisfaction rate of servicing in Gorgan Medical Sience University. Journal of Gorgan University of Medical Sciences 2003; 1: 13-20. 8. Trout A, Magnusson AR, Hedges JR. Patient satisfaction investigations and the emergency department: what does the literature say? Academic Emergency Medicine 2000; 7(6): 695-709. 9. Blumenthal D. Part 1: Quality of care--what is it? The New England Journal of Medicine 1996; 335(12): 891-4. 10. McKinley RK, Stevenson K, Adams S, Manku-Scott TK. Meeting patient expectations of care: the major determinant of satisfaction with out-of-hours primary medical care? The Journal of Family Practice 2002; 19(4): 333-8. 11. McKinley RK, Roberts C. Patient satisfaction with out of hour’s primary medical care. Quality in Health Care 2001; 10(1): 23-8. 12. Aicher B, Peil H, Peil B, Diener HC.Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Germany. [Pain measurement: Visual Analogue Scale (VAS) and Verbal Rating Scale (VRS) in clinical trials with OTC analgesics in headache]. Cephalalgia 2012; 32(3): 185-97. 13. Mirzakhani K, Moin A. Patient’s satisfaction of health services in emergency department. Thesis 2013. 14. Zafarghandi MR, Rezaie SA, Khalkhali HR. Evaluation of patient satisfaction rate of admission processing in the hospitals of Tehran University of Medical Sciences. Hakim 2005; 8(3): 31-37. 15. Arefi M, Talaii N. Evaluation of patient satisfaction rate in the Baharlo hospital. Journal of Payavard Salamat 2010; 4(1-2): 97-103. 16. Roudbari M, Samjarani F, Hoseinizhad SS. Patient satisfaction rate of emergency processing of Zahedan Khatamolanbia Hospital. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences 2010; 12(4): 49-53. 17. Madani SGHR. Evaluation of in-patient satisfaction rate of Isfahan medical services. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research 2003; (24):18. 18. Ebrahimnia M, Aamerion A, Azizabadi farahani M, Khodami vishte HR. In-patient satisfaction rate of servicing in Army Hospitals. Journal of Military Medicine 2010; 12(2): 101-105. 19. Aayatollahi SMT, Heydari Z, Hagh shenas H, Aayatollahi SAR. Patient satisfaction rate of Shiraz Specialists. Journal of Kerman University of Medical Sciences 1999; 6(3): 65-72. 20. Sheikhi M, Javadi A. Patients’ satisfaction of medical services in Qazvin educational hospitals. The Journal of Qazvin University of Medical Sciences 2004; 7(5): 62-66. 21. Siasat.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=291&pageid=34985, Health Policy Council, Patient Bill of Rights. 22. Moin A, Anbari K. Doctor-patient relationship. Daneshvar Journal 2009; 85(17): 71-80.