تأثیر کاربرد تمرینات ورزشی یوگا بر اضطراب و کیفیت خواب بیماران مبتلا به نارسایی مزمن قلب در شهر کرمان در سال 1394

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی شهید صدوقی یزد، ایران

2 استادیار گروه پرستاری دانشکدۀ پرستاری و مامایی یزد، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی در سلامت خانواده، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی شهید صدوقی یزد، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: نارسایی قلبی یک سندرم بالینی است که باعث احساس قریب‌الوقوع‌بودن مرگ در بیماران شده که علاوه بر ایجاد استرس و نگرانی، بیمار را از یک خواب مناسب بی‌بهره می‌نماید. در این راستا تمرینات یوگا، انعطاف‌پذیری و قدرت عضلانی را افزایش، گردش خون و جذب اکسیژن و عملکرد سیستم هورمونی را بهبود می‌بخشد و باعث احساس سلامتی در فرد می‌شود. لذا هدف این پژوهش تعیین تأثیر کاربرد تمرینات ورزشی یوگا بر اضطراب و کیفیت خواب بیماران مبتلا به نارسایی مزمن قلب می‌باشد.


مواد و روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی می‌باشد که طی آن شصت بیمار در سال 1394 با روش نمونه‌گیری آسان و سپس با تخصیص تصادفی به دو گروه آزمون (سی نفر) و کنترل (سی نفر) تقسیم شدند. در گروه آزمون جلسات آموزش و انجام تمرینات یوگا زیر نظر فرد متخصص یوگا و نظارت و موافقت متخصص طب ورزش و متخصص قلب دو بار در هفته به‌مدت یک ساعت در طول دو ماه در محل بازتوانی قلب در شهر کرمان تشکیل گردید. جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامۀ کیفیت خواب پیتسبورگ و پرسش‌نامۀ اضطراب بک استفاده شد که در بدو مطالعه و دو ماه پس‌ازآن درمورد هر دو گروه تکمیل شد. درنهایت از شاخص مرکزی میانگین برای آمار توصیفی و آزمون‌های تی زوجی و تی مستقل برای آمار تحلیلی و جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss استفاده گردید.


نتایج: نتایج این مطالعه نشان داد میانگین نمرۀ کیفیت خواب و اضطراب در گروه آزمون قبل از مداخله به‌ترتیب 63/2 و 67/2 و بعد از مداخله به‌ترتیب 79/0 و 87/0 بود که به‌طور معنی‌داری کاهش یافته است (001/0P<) و میانگین نمرۀ کیفیت خواب و اضطراب در گروه کنترل قبل از مداخله به‌ترتیب 43/2 و 37/2 و بعد از مداخله به‌ترتیب 38/2 و 07/2 بود. همچنین بین میانگین نمرۀ کیفیت خواب و اضطراب در گروه آزمون و کنترل قبل از مطالعه اختلاف معنی‌داری نشان نداد؛ اما بعد از مطالعه اختلاف معنی‌داری را نشان داد (001/0P<). در بررسی شاخص‌های کیفیت خواب مشخص گردید که بین میانگین نمرۀ کیفیت ذهنی، دیر به‌خواب‌رفتن و اختلال خواب قبل و بعد از انجام تمرینات یوگا در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن قلب تفاوت معنی‌داری وجود ندارد؛ ولی در سایر زیرمقیاس‌ها میانگین کفایت خواب، دورۀ خواب، استفاده از داروی خواب‌آور و عملکرد ناقص در طول روز قبل و بعد از انجام تمرینات یوگا در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن قلب تفاوت معنی‌داری وجود دارد.


نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که ورزش یوگا می‌تواند برای توانمندکردن بیماران قلبی و انگیزش آن‌ها درجهت تلاش برای تقویت عملکرد قلبی و کسب و حفظ توانایی‌های قلبی آنان مورد استفاده قرار گیرد و موجب بهبود نگرش این بیماران شود که حتی با داشتن نارسایی قلبی امکان انجام ورزش و بهبود شیوۀ زندگی وجود دارد. درنهایت باتوجه‌به نتایج مثبت این مطالعه پیشنهاد می‌شود این بیماران پس از کسب وضعیت متعادل بیماری خود، از این ورزش برای ایجاد انگیزۀ زندگی بهتر و بهبود عملکرد قلبی بهره ببرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the effect of yoga exercises on anxiety and sleep quality of patients with chronic heart failure in Kerman city in 2015

چکیده [English]

Background and Objective: Heart failure is a clinical syndrome with imminent death in patients and creating stress and anxiety and affected patients could not go to appropriate sleep. In this respect, yoga exercises improve flexibility, muscular power, blood circulation and oxygen absorption and hormone system operation and it causes health feeling. The purpose of this research was determination of effect of yoga exercises on anxiety and sleep quality of patients with chronic heart failure.


Materials and Methods: This study was a clinical experiment on 60 patients (2015) divided into two groups of test (30 persons) and control (30 persons). The session of learning and yoga exercises in test group were held two times a week for one hour during two months in heart rehabilitation center in Kerman city under yoga specialist by supervision and approval of a physiologist and a heart specialist. To collect data, Pittsburg sleep quality and Beck anxiety questionnaires were used. Finally, the mean central index was obtained for descriptive statistics and data analysis was done using t test and SPSS software.


Results: The findings showed that the mean score of sleep quality and anxiety in test group before intervention was 2.63 and 2.67 and after intervention was 0.79 and 0.87, respectively, that significantly decreased (p<0.001). In addition, average score of sleep quality and anxiety in control group before intervention was 2.43 and 2.37 and after intervention was 2.38 and 2.07, respectively. Also, there was not a significant difference between average score of sleep quality and anxiety in test and control groups before the study. There was also no significant difference between average score of mental quality, sleep delay, sleep disorders before and after yoga exercises in cases with chronic heart failure. But there was a significant difference between average of sleep efficiency, period of sleep, usage of soporific and imperfect operation before and after yoga exercises in in cases with chronic heart failure.


Conclusion: The results showed that yoga can be used for empowerment of patients with heart failure in order for heart operation reinforcement and protection of heart abilities. This causes improvement of attitude even with heart failure and improvement of the life style. Finally, it is suggested that these patients take balanced condition after doing this exercise and it is needed for a better life and improvement of heart operation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chronic heart failure
  • Yoga
  • anxiety
  • Sleep quality
1. Salemi S. Bruner and sudars Heart and blood. 6published. salemi publications. 2008; 11: 236-237 (Persian). 2. Smeltzer CS, Bare BG, Hinkle JL, Cheever KH. Brunner and Suddarth’s Textbook of Medical- Surgical Nursing 12th Ed. United States of America: Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins. 2014. 3. Begjani J. Treatment of heart failure by Cardiac Resynchronization Therapy (CRT) through Biventricular Pacing (BVP): A review article. Cardiovascular Nursing Journal. 2012; 1(4): 58- 63 4. Farahani MA, Mohammadi E, Ahmadi F, Hajizade E. Cultural barriers in the education of cardiovascular diesease patients in Iran. International Nursing Review. 2008Sep; 55(3): 360-6. (Persian). 5. Shafe shakory M. Investigate the causes of cardiovascular diseases in Iran. The second congress of Medical Sciences Young Researchers. Islamic Azad University of Ardabil. 2000; 4. (Persian). 6. Taspinar B, Aslan UM, Agbuga B, Taspinar F. A comparison of the effects of hatha yoga and resistance exercise on mental healthand well-being in sedentary adults. Complementary Therapies in Medicine. 2014; 22: 433-40. 7. Movahedi A. Yoga and its various parts. Journal of Yoga. 2008; 21-43. (Persian). 8. Nazari nokany M. Yoga Basics (tree of knowledge). First Edition. Publications faravan.1380; 24 (Persian). 9. Sayyed Marandi M, Ghasemi GH, Esfarjani F, Rahimi N, Habibi N. The effect of yoga Exercise on blood pressure, plasma insulin and blood sugar of type (II) diabetes patients. [http://journals.ajums.ac.ir/jentashapir]. 2012; 45-54. (Persian). 10. Rezaei K, Ghanei R. Effect of yoga program on anxiety in Breast cancer patient undergoing chemotherapy. http://journals.ajums.ac.ir/jentashapir. Jentashapir. 2013; 4(1): 41-51. (Persian). 11. Habibi N, Marandi SM. Effect of 12 weeks of yoga practice on glucose, insulin and triglycerides serum level in women with diabetes type II. Journal of Gorgan University of Medical Sciences. 2014; 15(4): 1-7 (Persian). 12. Aljasir B, Bryson M, Al-shehri B. Yoga practice for the management of type II diabetes mellitus in adults: a systematic review. Evidence Based Complementary and Alternative Medicine. 2010 Dec; 7(4): 399-408. 13. Rao MR, Raghuram N, Nagendra HR, Gopinath KS, Srinath BS, Diwakar RB, et al. Anxiylotic effects of yoga program in early breast cancer patients undergoing conventional treatment: a randomized controlled trail. Complementary Therapies in Medicine. 2009; 17(1): 1-8. 14. Bijlani RL, Vempati RP, Yadav RK, Ray RB, Gupta V, Sharma R, Mehta N, Mahapatra SC. A brief but comprehensive lifestyle education program based on yoga reduces risk factors for cardiovascular disease and diabetes mellitus. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. 2005; 11(2): 267-74. 15. Fairfield KM, Eisenberg DM, Davis RB, Libman H, Phillips RS. Patterns of use, expenditures, and perceived efficacy of complementary and alternative therapies in HIV-infected patients. Archives Internal Medicine. 1998; 158(20): 2257-64. 16. Arastoo AA, Ahmadi, Zahednejad Sh. The comparision of effect of 8 weeks aerobic and yoga training on physiological cost index in multiple sclerosis patients. Medical Sciences Ahvaz, Iran. 2011; 10(2). (Persian). 17. Charkrabarthi BK, Ghosh HN, Sahana SN. Human physiology. 2nd edition. Calicutta; The new book stoll. 1984; 1233-1244. 18. Donesky-Curenco D, Nguyen HQ, Paul S, Carrier- Kohlman V. Yoga therapy decreases dyspnea-related distress and improves functional performance in people with chronic obstructive pulmonary disease: a pilot study. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. 2009; 15 (3): 225-34. 19. Jayasinghe SR. Yoga in cardiac health (a review). European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. 2004; 11(5): 369-75. 20. Farhadi Nasab A, Azimi H. Study of patterns and subjective quality of sleep and their correlation with personality traits among medical students of Hamadan university of medical sciences. Scientific Journal of Hamadan University of Medical Sciences. 2008; 1(15): 11-5. (Persian). 21. Farrahi J, Nakhaee N, Sheibani V, Garrusi B, Amirkafi A. Psychometric properties of the Persian version of the Pittsburgh Sleep Quality Index Addendum (PSQI-A). Sleep Breath. 2009; 13(3): 259- 62. (Persian). 22. Kaviani H, Mousavi A.S. Psychometric properties of the Persian version of Beck Anxiety Inventory (BAI). Tehran University Medical Journal. 2008; 65(2): 136-140. (Persian). 23. Fydrich T, Dowdall BA, Dianne L. Reliability and validity of Beck Anxiety inventory. Journal of Anxiety Disorders. 1992; 6: 55-61. 24. Kolbrun Thordardottir, Ragnhildur Gudmundsdottir, Helga Zoëga, Unnur A. Valdimarsdottir, BerglindGudmundsdottir. Effects of yoga practice on stress-relatedsymptoms in the aftermath of anearthquake: A community-based controlled trial. Complementary Therapies in Medicine. 2014; 22: 226-234. 25. Taibi DM, Vitiello MV, Pilot A. study of gentle yoga for sleep disturbance in women with osteoarthritis. Sleep Medicine. 2011; 12: 512-517. 26. Babahaji M, Tayebi A, Ebadi A, Askari Sh, Ebrahimi SM, Sharafi SF. Effect of Hath yoga exercise on sleep quality of hemodialysis patients. Journal of Nursing Research. 2014; 34(3): 1-9. (Persian). 27. Manjunath NK, Telles S. Influence of Yoga and Ayurveda on self-rated sleep in a geriatric population. The Indian journal of medical research. 2005; 121(5): 683-90. 28. Carlson LE, Garland SN. Impact of mindfulness-based stressreduction (MBSR) on sleep, mood, stress and fatigue symp-toms in cancer outpatients.International Journal of Behavioral Medicine. 2005; 12(4): 278-85. 29. De Moor C, Sterner J, Hall M, et al. Apilot study of the effects of expressive writing on psychological and behavioral adjustment in patients enrolled in a phase ǁ trial of vaccine therapy for metastatic renaln cell carcinoma. Health Psychol. 2002; 21: 615-19. 30. Krishna BH, Pal P, Pal GK, Sridhar MG, Balachander J, Jayasettiaseelon E, Sreekanth Y, Gaur GS. Yoga Training In Heart Failure (NYHA I-II) Reduces Oxidative Stress and Inflammation. Journal of Exercise Physiology. 2014; 17(1): 10-18. 31. Sepehrian F. The effect of yoga and Yomeho therapy on decreasing anxiety. Tehran: Conference of Sport and Mental Health. 2011; 50-4. (Persian). 32. Javnbakht M, Hejazi Kenari R, Ghasemi M. Effects of yoga on depression and anxiety of women. Complementary therapies in clinical. 2009 May; 15(2): 102-4. (Persian). 33. Pilkington K, Kirkwood G, Rampes H, Richardson J. Yoga for depression: The research evidence. Journal of Affective Disorders. 2005; 89(1-3): 13-24.