بررسی بقای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال با استفاده از مدل ریسک رقابتی پارامتری

نویسندگان

1 استادیار، گروه آمارزیستی، دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ،ایران،

2 استادیار، گروه آمارزیستی، مرکز تحقیقات گوارش و کبد، پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،تهران ،ایران

3 دانشیار، گروه آمارزیستی، دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ،ایران

4 کارشناسی ارشد آمارزیستی، دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،تهران ،ایران

چکیده

 مقدمه و هدف: سرطان کولورکتال یکی از شایع‌ترین سرطان‌های دستگاه گوارش در ایران نیز می‌باشد. در سال‌های اخیر میزان بقای این سرطان افزایش داشته است؛ بنابراین هدف این مطالعه برآورد بقا و تعیین عوامل مؤثر بر بقای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال با استفاده از مدل ریسک رقابتی پارامتری است.مواد و روش‌ها: در این تحقیق از اطلاعات 1060 بیمار مبتلا به سرطان کولورکتال ثبت سرطان مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی طی سال‌های 83 تا 94 به صورت یک مطالعه گذشته نگر استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از مدل ریسک رقابتی پارامتری براساس توزیع وایبل صورت گرفت. نرم افزار مورد استفاده برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها R و سطح معنی داری نیز 05/0 در نظر گرفته شد.نتایج: درپایان پیگیری مشخص شد که به‌ترتیب تعداد 380 نفر (8/35درصد) مرگ در اثر سرطان کولورکتال، 49 نفر(6/4درصد) مرگ در اثر سایر وقایع و 631 نفر (5/59درصد) تا پایان مطالعه زنده مانده بودند. میانگین مدت زمان بقا برای 1060 بیمار برابر با 46/1±96/56 ماه با میانۀ 5/45ماه بود. تحلیل چند‌متغیرۀ این داده‌ها نشان داد که عواملی همچون سن حین تشخیص و شاخص تودۀ بدنی (BMI) بر مرگ در اثر سرطان کولورکتال اثر معنی‌داری دارند (001/0>P < /span>).نتیجه‌گیری: براساس مدل ریسک رقابتی پارامتری تنها متغیرهای سن در زمان تشخیص و شاخص توده بدنی بر زمان بقای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال این پژوهش تأثیر‌گذار بودند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survival of patients with colorectal cancer based on parametric competing risk survival analysis

چکیده [English]

Background and Objective: Colorectal cancer is the most common cancer of digestive system in Iran. The incidence of this cancer has increased in recent years.The aim of this study was to evaluate the survival rate and to define the prognostic factors in Iranian colorectal cancer patients using competing risk model.Materials and Methods: Data were recorded from 1060 patients with colorectal cancer who registered in Institute for Gastroenterology and Liver Diseases, Shahid Beheshti University of Medical Sciences (Tehran, Iran) from 2004 to 2015 in a retrospective study. Analysis was performed using competing risks model and based on the Weibull distribution. Software used for data analysis was R and significance level was regarded as 0.05.Results: The result indicated that at the end of follow-up, 380 (35.8%) deaths were from colorectal cancer and 49 (4.6%) deaths were due to other diseases and 631 patients (59.5%) survived till the end of the study. The mean survival time for a patient in 1060 was 56.96±1.46 months with median equals of 45.5 months. According to competing-risks method, only age at diagnosis and body mass index has a significant effect on patient’s survival time.Conclusion: Based on parametric competing risk model, just age at diagnosis and body mass index were significant prognosis of colorectal cancer survival.

کلیدواژه‌ها [English]

  • survival analysis
  • Competing risk
  • Colorectal cancer
  • Parametric model