اثر هفت هفته تمرینات ترکیبی (هوازی- ‌مقاومتی) بر سطوح خونی سروتونین و دوپامین و عوامل آمادگی جسمانی مردان معتاد به مت‌آمفتامین در دورۀ بازتوانی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات گیلان، رشت، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: مت‌آمفتامین به‌عنوان یک مادۀ محرک بسیار اعتیادآور بر میانجی‌های عصبی و وضعیت جسمانی تأثیر می‌گذارد. این پژوهش با هدف بررسی اثر هفت هفته تمرینات ترکیبی (هوازی‌مقاومتی) بر سطوح خونی سروتونین و دوپامین و عوامل آمادگی جسمانی مردان معتاد به مت‌آمفتامین در دورۀ بازتوانی صورت گرفت.مواد و روش‌ها: تعداد 17 نفر از مردان معتاد به مت‌آمفتامین به‌صورت نمونۀ در دسترس و هدفمند انتخاب و به‌طور تصادفی به دو گروه تجربی (8 نفر) و کنترل (9 نفر) تقسیم شدند. گروه تجربی، تمرینات ترکیبی به‌ مدت 7 هفته، 3 جلسه در هفته و در هر جلسه تمرین هوازی دویدن به مدت 20 دقیقه با شدت 75-60 درصد حداکثر ضربان قلب و متعاقباً، تمرین مقاومتی به مدت 20 دقیقه با شدت 75-60 درصد یک تکرار بیشینه (1RM) را انجام دادند، درحالی‌که گروه کنترل در هیچ‌گونه برنامۀ ورزشی شرکت نکردند. متغیرهای مورد اندازه‌گیری قبل و بعد از برنامه‌های تمرینی، شامل مقادیر خونی سروتونین و دوپامین، قدرت و استقامت عضلانی، انعطاف‌پذیری و توان هوازی بود.نتایج: هفت هفته تمرینات ترکیبی (هوازی‌مقاومتی) باعث افزایش معنی‌داری در سطوح خونی سروتونین و دوپامین، قدرت و استقامت عضلانی و انعطاف‌پذیری در گروه تجربی نسبت به کنترل شد (05/0P˂ )، درحالی‌که توان هوازی تغییر معنی‌داری نکرد (05/0P>).نتیجه‌گیری: تمرینات ترکیبی می‌تواند سطوح خونی سروتونین، دوپامین و شاخص‌های آمادگی مرتبط با تندرستی مردان معتاد به مت‌آمفتامین را بهبود ببخشد و به‌عنوان یک درمان غیردارویی در دورۀ بازتوانی کمک‌کننده باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of seven weeks of combined (aerobic-resistance) training on blood levels of serotonin and dopamine and physical fitness factors of addicted men to methamphetamine during rehabilitation

چکیده [English]

Background and Objective: Methamphetamine as a highly addictive stimulant affects the nervous neurotransmitters and physical status. This study aimed to investigate the effects of seven weeks of combined (aerobic-resistance) training on blood levels of serotonin and dopamine and physical fitness factors of addicted men to methamphetamine during rehabilitation.Materials and Methods: In this research study, 17 men addicted to methamphetamine were selected to participate as a purposeful and available sample and were randomly divided into two groups of experimental (n = 8) and control (n = 9) groups. The experimental group had combined training for 7 weeks, 3 days a week (each session, aerobic running training for 20 minutes, with an intensity of 60-75% of maximum heart rate, followed by resistance training with 60-75 percent of one repetition maximum (1RM), while the control group was only followed up without any effective physical activity. The variables measured before and after training programs included blood levels of serotonin and dopamine, muscular strength and endurance, flexibility and aerobic power.Results: Seven weeks of combined (aerobic–resistance) training significantly increased blood levels of serotonin and dopamine, muscular strength and endurance and flexibility in the experimental group as compared to the control (P<0.05), while aerobic power did not change significantly (P>0.05).Conclusion: Combined training can affect blood levels of serotonin and dopamine and the health-related fitness factors of men addicted to methamphetamine, and a non-drug treatment is helpful during rehabilitation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Combined training
  • Serotonin
  • Dopamine
  • Physical fitness
  • Addicted men