بررسی اثر عصارۀ آبی و اتانولی بابونۀ شیرازی ((Matricaria chamomile بر فعالیت حیاتی ماکروفاژها و لنفوسیت‌های موش BALB/c

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ایمونولوژی، دانشکده پزشکی شاهد، تهران، ایران

2 استاد، دکترای ایمنی شناسی، مرکز تحقیقات تنظیم پاسخ های ایمنی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 دانشیار، دکترای فیزیولوژی گیاهی، مرکز تحقیقات تنظیم پاسخ های ایمنی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد آمار زیستی، مرکز تحقیقات تنظیم پاسخ های ایمنی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: بابونۀ شیرازی (chamomile Matricaria) سال‌هاست که برای درمان زخم‌ها، التهابات گوارشی، فارنژیت، دردهای روماتوئید و نازایی مورد توجه است؛ اما تاکنون مطالعه‌ای جهت بررسی اثر عصارۀ‌ آن، بر روی فعالیت‌‌ حیاتی سلول‌های ایمنی، در شرایط in vivo انجام نگرفته است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر عصاره‌های آبی و اتانولی chamomile M. بر فعالیت حیاتی ماکروفاژها و لنفوسیت‌های موش BALB/c بود.مواد و روش‌ها: مطالعه بر روی 110 سر موش صورت گرفت. چهار گروه پنج‌تایی از موش‌ها به‌طور صفاقی، با دوزهای mg/kg 100-25 و پنج گروه به‌طور خوراکی، با دوزهای mg/kg 1000-100 عصاره‌های اتانولی، به‌مدت پانزده روز تیمار شدند. گروه‌های تیماری مشابهی برای بررسی اثر عصاره‌های آبی مورد استفاده قرار گرفتند. به گروه کنترل‌، سالین تجویز شد. روز شانزدهم، موش‌‌ها کشته و ماکروفاژهای صفاق و لنفوسیت‌های طحال آن‌ها جدا شدند.نتایج: فعالیت‌ حیاتی ماکروفاژها در دوز mg/kg 75 و 100 عصارۀ اتانولی تزریقی و mg/kg 750 و 500 و 1000 عصارۀ اتانولی خوراکی کاهش و به ترتیب، در دوزهای mg/kg 50 و 1000 عصارۀ آبی تزریقی و خوراکی افزایش یافت. فعالیت حیاتی لنفوسیت‌ها در دوز‌های mg.kg 100 و 750 عصارۀ اتانولی خوراکی کاهش و دوزهای 500 و100 و mg/kg 1000 آبی خوراکی افزایش یافت.نتیجه‌گیری: عصاره‌های اتانولی chamomile M. در شرایط in vivo برخلاف عصاره‌های آبی به‌‌طور مؤثری، باعث کاهش فعالیت حیاتی ماکروفاژ و لنفوسیت شدند که این اثر کاهشی عصاره‌های اتانولی گیاه می‌تواند به دلیل اثر ضدالتهابی آن‌ها باشد؛ اما عصاره‌های آبی سیستم ایمنی را تقویت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of aqueous and ethanolic extracts of Matricaria chamomile on viability of macrophages and lymphocytes in BALB/c mice

چکیده [English]

Background and Objective: Matricaria chamomilla L. (MC) has been used as an effective plant for wounds, gastrointestinal disorders, pharyngitis, rheumatic pain and infertility for years. Until now, an in vivo study showing its extract effect on immune cells viability has not been done. The aim of this study was to determine the in vivo effects of MC aqueous and ethanolic extracts on macrophages and lymphocytes viability in BALB/c mice by MTT assay.Materials and Methods: The study was conducted on 110 mice. Four groups (each with 5 mice) were intraperitoneally injected with 25-100 mg/kg/day ethanolic extracts and five groups were orally treated with 100-1000 (mg/kg/day) ethanolic extract for 15 days. The same treatment groups were used for the aqueous extracts. On day 16, macrophages and lymphocytes were separated from the peritoneum and spleen of mice, respectively.Results: The viability of macrophages decreased in the injected mice with 75 and 100 mg/kg, and in the orally treated groups with 500, 750 and 1000 mg/kg ethanolic extracts, but increased in the treated mice with 50 (injected) and 1000 (orally) aqueous extracts. The viability of lymphocytes also decreased in the orally treated groups with 100 and 750 mg/kg ethanolic extracts and increased in the orally group with 100, 500 and 1000 mg/kg aqueous extracts.Conclusions: MC ethanolic extracts effectively reduced the in vivo viability of macrophages and lymphocytes as compared to the aqueous extract. This reduction could be due to the anti-inflammatory effect of the ethanolic extract; however the aqueous extract may be promoted the immune system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Matricaria chamomile
  • Macrophage
  • Lymphocyt
  • Viability