بررسی نقش سیستم‌های مغزی-رفتاری و سبک‌های فرزندپروری ادراک شده در کمال‌گرایی دانشجویان

نویسندگان

روانشناسی، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: پژوهش­ها نشان می­دهند سبک­های خاص فرزندپروری به­عنوان عوامل خطرساز در تحول اشکال ناسازگارانه کمال­گرایی در دانشجویان می­باشند و از سوی دیگر کمال­گرایی تحت تاثیر سیستم انگیزشی زیستی شخصیت قرار دارد. بدین­منظور پژوهش حاضر به بررسی نقش سبک­های فرزندپروری و سیستم­های مغزی-رفتاری در بروز کمال­گرایی در دانشجویان پرداخته است.

مواد و روش­ها: پژوهش حاضر، مطالعه علی-مقایسه­ای است و جامعه پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور بودند که تعداد 180 نفر به روش تصادفی خوشه­ای چند­مرحله­ای انتخاب شدند و به پرسشنامه سبک­های فرزندپروری ادراک شده، مقیاس بازداری/روی­آوری و مقیاس کمال­گرایی چندبعدی پاسخ دادند. داده­ها با استفاده از تحلیل رگرسیون گام به گام و تحلیل واریانس چندمتغیری تحلیل شدند.

یافته­ ها: تحلیل داده­ها نشان داد کمال­گرایی خویشتن­مدار در فرزندان والدین مقتدر نسبت به والدین مستبد و کمال­گرایی جامعه­مدار و دگر­مدار در فرزندان والدین مستبد در مقایسه با فرزندان والدین مقتدر بطور معناداری بیشتر است. همچنین سیستم فعال­ساز رفتاری (BAS) توانست کمال­گرایی خویشتن­مدار و سیستم بازداری رفتاری (BIS) در گام نخست و BAS در گام بعدی توانستند کمال­گرایی جامعه­مدار را پیش­بینی نمایند.

نتیجه ­گیری: یافته­ها بر اهمیت مطالعه الگوهای نظری گسترده در مطالعه نقش عوامل شخصیتی و خانوادگی در بروز کمال­گرایی تاکید می­نماید. یافته­های مطالعه حاضر می­تواند برای توسعه راهبردهای پیشگیرانه و درمانی برای افرادی که در معرض خطر تحول کمال­گرایی ناسازگارانه قرار دارند، بکار رود.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation of the role of behavioral-brain systems and perceived parenting styles in Students’ perfectionism

چکیده [English]

Background and Objective: Research evidence show that specific parenting styles are as risk factors in evolution of maladaptive perfectionism in students. On the other hand, perfectionism is affected by biological motivational personality systems. This study investigated the role of behavioral-brain systems and perceived parenting styles in Students’ perfectionism.

Materials and Methods: The method of study was causal-comparison that performed on 180 subjects selected with multi stage random cluster sampling among Payam Nour University’ students. Subjects were responded the Behavioral Activation and Behavioral Inhibition System, parenting style questionnaire and multidimensional perfectionism scale. Data were analyzed with regression analysis and multivariate analysis of variance (MANOVA).

Results Findings indicate that children of authoritative parents had higher levels of self-oriented perfectionism than those of authoritarian parents. Children of authoritarian parents had higher levels of other and socially prescribed perfectionism than those of authoritative parents. Also, behavioral activation system (BAS) predicted self-oriented perfectionism and behavioral inhibition system (BIS) in first step and BAS in next step predicted socially prescribed perfectionism.

Conclusion Findings indicate the importance of investigating broad models that include both personality and family factors as predictors of perfectionism. The present findings could be used to develop effective prevention and therapeutic strategies for children who are at-risk for or who demonstrate maladaptive perfectionism. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral activation system
  • Behavioral inhibition system
  • Perceived parenting style and perfectionism