رضایتمندی کودکان قربانی مین از خدمات ارائه‌شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران

نویسندگان

1 پزشک عمومی، مرکز تحقیقات مهندسی و علوم پزشکی جانبازان، تهران، ایران

2 متخصص طب اورژانس، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 متخصص طب اورژانس، استادیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

4 متخصص سم شناسی پزشکی، مرکز تحقیقات مهندسی و علوم پزشکی جانبازان، تهران، ایران

5 متخصص پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات مهندسی و علوم پزشکی جانبازان، تهران، ایران

6 متخصص طب اورژانس، دانشیار دانشگاه جورج واشنگتون، واشنگتون دی سی، آمریکا

7 کارشناس ارشد بیولوژی، مرکز تحقیقات مهندسی و علوم پزشکی جانبازان، تهران، ایران

8 کارشناس ارشد جامعه شناسی، مرکز تحقیقات مهندسی و علوم پزشکی جانبازان، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از این مطالعه، بررسی رضایت جانبازان زیر 18 سال قربانی مین، از انواع خدمات ارائه‌شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی، تمامی قربانیان مین زیر 18 سال ایران، وارد مطالعه شدند. سطح رضایتمندی با استفاده از پرسش‌نامه خودساخته، براساس هفت گروه از خدمات ارائه‌شده توسط بنیاد اندازه‌گیری‌شد که جمع امتیازها، میان 7 (کمترین رضایت) تا 35 (بیشترین رضایت)، متفاوت بود؛ همچنین، با استفاده از دو پرسش باز به جزئیات مشکلات درخصوص استفاده از خدمات ارائه‌شده بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخته‌شد؛ درنهایت، اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار SPSS22، با آزمون آماری independent sample t-test و ANOVA محاسبه‌شدند.

نتایج: تمامی 78 نفر جانباز زیر 18 سال کشور، شامل 67 پسر (85.9%) و 11 دختر (14.1%)، در این مطالعه شرکت‌کردند که میانگین سنی آنان در زمان مطالعه، برابر با 1.9±16.1 سال بود. میانگین جمع نمرات رضایتمندی، 5.46±14.92 محاسبه‌شد. ضریب آلفای کرونباخ 76/0 α=، پایایی پرسش‌نامه را تأییدکرد و روایی آن با نظرخواهی از افراد متخصص و استادان مرکز تحقیقات مهندسی و علوم پزشکی جانبازان به‌تأییدرسید. بیشترین رضایت از خدمات بهداشتی -درمانی (18.2%) و کمترین رضایت از خدمات ورزشی (5.1%) بود. افزون‌بر، نیمی از جانبازان از اطلاع‌رسانی ضعیف بنیاد درخصوص نحوه ارائه خدمات، ناراضی بودند (57.7%). فراوان‌ترین مشکل در دریافت خدمات بهداشتی- درمانی، پرداخت هزینه (61.5%) و پس از آن، معطل‌شدن زیاد برای ملاقات پزشک و عدم اطمینان از حل مشکل در مراکز درمانی (48.7%) بود. «میزان رضایتمندی» با سن قربانیان در زمان حادثه (p=0.02)، درصد جانبازی (p=0.04)، ضایعه نخاعی (p=0.04) و استان محل سکونت جانبازان (p=0.006)، ارتباط معنادار داشت.

نتیجه‌گیری: میزان رضایت از خدمات ارائه‌شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران به قربانیان مین زیر 18 سال و ساکن مناطق مرزی کشور، در سطح متوسط است. اگرچه بیشترین رضایتمندی از خدمات بهداشتی- درمانی است، مشکلات مختلف در دریافت این خدمات از آن حکایت‌دارند که هنوز، موانعی قابل‌توجه، به‌ویژه درزمینه دسترسی سریع و راحت به پزشک، برای این گروه از جانبازان وجوددارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Satisfaction of child victims of landmines with services of Veterans and Martyr Affair Foundation (VMAF)

چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to evaluate the satisfaction of landmine victims less than 18 years of the types of services provided by Veterans and Martyr Affair Foundation (VMAF).

Materials and Methods: The descriptive study evaluated the status of services to all landmine victims less than 18 years from Iran. Satisfaction level was measured using a self-administered questionnaire based on seven categories of services provided by VMAF. Total score ranged between 7, the least satisfactory to 35, the most satisfactory. Also, by two open questions, difficulties in using the service were investigated in more details. Finally, all data were analyzed by SPSS 22 software and independent sample t-test and ANOVA statistical tests.

Results: The mean age of 78 survivors in this study consisted of 67 (85.9%) boys and 11 (14.1%) girls was 16.1±1.9 years. The mean score of satisfaction was 14.92±5.46. Cronbach's alpha was found as 0.76, showing that the scale is reliable. The group of specialists of Janbazan Medical and Engineering Research Center (JMERC) approved the validity of the scale. Health care services had the highest (18.2%) and sports services had the least satisfaction (5.1%). More than half of the cases were dissatisfied of the low awareness with service delivery (57.7%). The most common problems in getting health care services were high cost (61.5%) and then waiting long time for visiting doctor and the uncertainty about solving their problem in hospitals (48.7%). Significant relationships were observed between satisfaction with age at the time of casualty (p=0.02), disability percentage (p=0.04), spinal cord injury (p=0.04) and province of residence (p=0.006).

Conclusion: The satisfaction of landmine victims less than 18 years of the types of services provided by VMAF in living in border areas was at the moderate level. Although health care services had the most satisfaction level but, enumerate the various problems in receiving these services have shown significant barriers, especially in the fast and convenient access to health care services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satisfaction
  • Landmine
  • Health care services