مقایسه تأثیر نوبت‌کاری گردشی و ثابت بر فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی شهرستان رشت

نویسندگان

1 روانپزشکی مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 روانشناسی بالینی، دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل، ایران. اردبیل، خیابان دانشگاه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

3 روانشناسی بالینی، دانشگاه شاهد،تهران،ایران. تهران،آزاد راه تهران-قم، دانشگاه شاهد

چکیده

مقدمه و هدف: نوبت‌کاری، ازجمله پدیده‌های اجتماعی است که امروزه، افراد مشغول در آن، نزدیک به 25% از کل نیروی کار را در جوامع صنعتی تشکیل‌می‌دهند. هدف این پژوهش، مقایسه تأثیر نوبت‌کاری گردشی و ثابت بر فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان‌هاست.

مواد و روش‌ها: جامعه مورد مطالعه، شامل تمامی پرستاران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی شهر رشت در سال 1390 بوده‌است که از میان آنها، نمونه‌ای به اندازه 120 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب‌شد. تمامی شرکت‌کنندگان به پرسش‌نامه فرسودگی شغلی مسلچ و جکسون، به‌منظور سنجش فرسودگی شغلی پاسخ‌دادند.

نتایج: نتایج تحلیل آزمون t مستقل نشان‌دادند، میزان فرسودگی شغلی کلی و زیرمقیاس خستگی عاطفی، در پرستاران شیفت (نوبت) گردشی، بیشتر از پرستاران شیفت ثابت است (05/.>P) اما میان دو زیرمقیاس شخصیت‌زدایی و احساس عدم موفقیت در دو گروه بالا، تفاوتی معنادار مشاهده‌نشد؛ همچنین، میزان فرسودگی شغلی پرستاران زن، به‌طور معناداری، بیشتر از میزان فرسودگی شغلی پرستاران مرد است.

نتیجه‌گیری: می‌توان‌گفت که نوبت‌کاری گردشی به دلیل تغییر چرخه خواب و بیداری با ایجاد نوعی فشار روانی و ایجاد مشکلات فردی و خانوادگی مزمن، میزان فرسودگی شغلی را در افراد افزایش‌می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of fixed and rotating shifts on burnout among nurses working in public and private hospitals in Rasht

چکیده [English]

Background and Objective: Shift working is a social phenomenon today in which nearly 25 percent of the total workforce is engaged in industrialized societies. The purpose of this study was to compare the effect of fixed and rotating shifts on burnout among nurses working in hospitals.

Materials and Methods: The study population consisted of all public and private hospitals of the city of Rasht in 2011, of which a sample size of 120 subjects was chosen using multi-stage random sampling method and all participants responded to the Maslach and Jackson Burnout Inventory to measure burnout in them.

Results: Independent t-test analysis showed that the total burnout and emotional exhaustion subscale is greater in rotating shift nurses than fixed shift nurses (p < 0.05). Regarding the following two subscales (deforestation and lack of success), no significant difference was observed in these two groups. Also, female nurse’s burnout was significantly higher than male nurse’s burnout.

Conclusion: It can be said that rotating shifts due to changes in sleep-wake cycle by causing stress and creating a personal and family chronic problems increases burnout in people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fixed shifts
  • Rotating shifts
  • Burnout
  • nurses