تعیین ارتباط میان افسردگی با تبعیت از رژیم درمانی در مبتلایان دیابت نوع2 مراجعه‌کننده به بیمارستان 22 بهمن شهرستان گناباد

نویسندگان

1 دانشکده پرستاری و مامایی گناباد، ایران

2 دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: دیابت، یکی از شایع‌ترین بیماری‌های مزمن است که بسیاری از جنبه‌های روزانه زندگی فرد را متأثر‌می‌سازد. تبعیت از رژیم درمانی، یکی از مشکلات مهم در درمان مبتلایان به دیابت محسوب‌می‌شود که می‌تواند تحت تأثیر عوامل روحی روانی قرارگیرد. افسردگی از شایع‌ترین اختلال‌هایی است که بروز آن، علاوه‌بر تأثیرگذاری در سیر درمان می‌تواند پیش‌آگهی بیماری را نیز دستخوش‌تغییر‌کند؛ بنابراین به‌نظرمی‌رسد، بررسی ارتباط آن با تبعیت از رژیم درمانی در بیماران مبتلا به دیابت، ضروری باشد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی همبستگی با نمونه‌گیری آسان روی 200 بیمار مبتلا به دیابت نوع2 انجام‌شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه افسردگی بک و تبعیت از رژیم درمانی بود. تجزیه‌وتحلیل اطلاعات با نرم‌افزاز SPSS13 انجام‌گرفت.

نتایج: نتایج نشان‌دادند، ارتباط آماری معنی‌داری میان میزان افسردگی و تبعیت از رژیم درمانی در بیماران مبتلا به دیابت نوع2 وجوددارد؛ به این صورت که هرچه میزان افسردگی بیشتر باشد، میزان تبعیت از رژیم درمانی، کمتر می‌شود (001/0 p= و 617/0r=).

نتیجه‌گیری: افسردگی، یکی از عوامل تأثیرگذار در تبعیت از رژیم درمانی افراد دیابتیک است که کنترل آن می‌تواند تبعیت از رژیم درمانی را به‌صورتی قابل‌ملاحظه افزایش‌دهد و از عوارض طولانی‌مدت بیماری جلوگیری‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between depression and adherence to treatment regimens in patients with type 2 diabetes admitted to 22 Bahman hospital in Gonabad

چکیده [English]

Background and Objective: Diabetes is a chronic disease and affects many aspects of daily life. Adherence to treatment regimens is one of the major problems in the treatment of patients with diabetes and affected by psychiatric disorders. Depression is a common disorder in these patients which in addition to the impact on the course of treatment can also worsen the prognosis of the disease. Therefore, its association with adherence to treatment in diabetic patients is essential.

Materials and Methods: This analytical-descriptive study was performed on 200 patients with type 2 diabetes by simple sampling. Beck questionnaire of depression and adherence to treatment regimens was used for data collection and SPSS package was employed for analyzing data.

Results: There was a significant relationship between adherence to treatment regimens and depression in patients with diabetes and more sever depression causes more not-adherent to treatment regimen (p < 0.001, r= 0.617).

Conclusion: Considering the results obtained, depression is one of the factors affecting adherence to treatment regimens in patients with diabetes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depression
  • Treatment regimen
  • Type 2 Diabetes