بررسی رابطه میان موانع درک‌شده و عدم تبعیت از رژیم دارویی در بیماران دیابتی نوع 2 شهر اراک در سال 1393

نویسندگان

1 آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران

2 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران

3 کارشناس‌ارشد اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: تبعیت از رژیم دارویی در بیماران دیابتی، یکی از ارکان مدیریت فردی دیابت است لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان موانع درک‌شده و عدم تبعیت از رژیم دارویی در بیماران دیابتی نوع 2 شهر اراک در سال 1393 صورت‌پذیرفته‌است.

مواد و روش‌ها: این مطالعه، پژوهشی مقطعی- تحلیلی است. جامعه پژوهش، 366 نفر از بیماران دیابتی شهر اراک در سال 1393 بودند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، شامل پرسش‌نامه دموگرافیک و پرسش‌نامه تبعیت از رژیم دارویی بود؛ پژوهشگر، پرسش‌نامه را به روش مصاحبه حضوری تکمیل‌کرد. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی (کای‌ دو، آزمون دقیق فیشر، t مستقل) در نرم‌افزار SPSS16 استفاده‌شد.

نتایج: در این مطالعه، بیشترین موانع درک‌شده از دید بیماران، «عدم آگاهی، عدم انگیزه مصرف منظم دارو و گرانی تهیه دارو» بیان‌شدند که موانع درک‌شده با تحصیلات و جنس بیماران، ارتباطی معنی‌دار داشتند (05/0>p).

نتیجه‌گیری: با شناخت نگرش و موانع درک‌شده از دیدگاه بیماران دیابتی درخصوص تبعیت از رژیم دارویی آنان، این امکان به‌وجودمی‌آید که با اجرای مداخلات توانمندسازی مبتنی‌بر رفتارهای خودمدیریتی در سطوح فردی و اجتماعی در بیماری‌های مزمن، برای ارتقای سلامت فردی و اجتماعی، گام‌هایی مثبت درراستای اعتلای سلامت جامعه برداشته‌شوند.

کلیدواژه‌ها