تاثیر آموزش بر رعایت احتیاط های استاندارد پیشگیرانه از عفونت هپاتیت B در کارکنان تیم سلامت مراکز شرق تهران

نویسندگان

1 تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس 3. دانشیار گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مقدمه و هدف: کارکنان گروه سلامت، از طریق تماس‌های مخاطره‌آمیز شغلی با خون و مایعات بدن، در معرض آلودگی با ویروس هپاتیت B قراردارند. این مطالعه به‌منظور تعیین تأثیر آموزش بر رعایت احتیاط‌های استاندارد پیشگیرانه از عفونت هپاتیت B در مراکز شرق تهران انجام‌شده‌است.

مواد و روش‌ها: این مطالعه، نیمه‌تجربی از نوع پیش و پس بوده و تعداد 135 نفر از کارکنان گروه سلامت، به‌صورت خوشه‌ای دومرحله‌ای انتخاب‌شدند و ابزارگردآوری داده‌ها پرسش‌نامه محقق‌ساخته با روایی به شیوه محتوایی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای پایایی برابر 5/76 و 91/0 تعیین‌شد. نمونه‌ها طبق برنامه مشخص به روش سخنرانی، بحث گروهی، پرسش و پاسخ و بسته آموزشی آموزش‌دیدند. بی‌درنگ و شش ماه بعد، به‌طور مجدد، پرسش‌نامه یادشده، جمع‌آوری‌شدند و با استفاده از نرم‌افزار 19SPSS، و آزمون آماری فریدمن و ویلکاکسون، به بررسی و مقایسه با پیش‌آزمون پرداخته‌شد.

نتایج: رتبه آگاهی در پیش، بی‌درنگ و شش ماه پس از مداخله آموزشی، به‌ترتیب: 03/1،07/2و79/2؛ رتبه نگرش: 06/1، 97/1و 97/2 و رتبه عملکرد پیشگیرانه از عفونت هپاتیت B: 01/1، 99/1و 98/2 بود که از اختلافی معنی‌دار در هر تکرار در پیش و پس از مداخله آموزشی (001/0 p < ) و رابطه کامل میان متغیرهای آگاهی و نگرش450/0r = ، آگاهی و رفتار 280/0r = ، نگرش و رفتار 568/0r = با سطح معناداری 001/0p= نشان‌داشت و با 60/3 odds= تغییر در رفتار پیش و پس از مداخله دیده‌شد.

نتیجه‌گیری: برنامه آموزشی تدوین‌شده در بهبود رعایت احتیاط‌های استاندارد پیشگیرانه از عفونت هپاتیت B مؤثر بود لذا گنجاندن برنامه‌های آموزشی می‌تواند گامی مؤثر در جهت بهبود سلامت گروه سلامت باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of education on standard precautions for the prevention of hepatitis B virus infection in health care workers in eastern Tehran

چکیده [English]

Background and Objective: The health workers are at risk of infection with hepatitis B through contact with blood and body fluids. This study aimed to determine the effect of education on standard precautions for the prevention of hepatitis B in the eastern Tehran.

Materials and Methods: This study had a quasi-experimental protocol with 135 employees of the health team as a two-stage cluster from eastern Tehran assessed before and after the study and a questionnaire was used for data collection and validation of the method. Content and its reliability was determined by calculating Cronbach's alpha coefficient equal to 76.5 and 0.91. The educational program of lectures, group discussions, questions and answers received training package. Immediately and six months later, questionnaire was used for collecting data and analysis was done using SPSS19 software with the help of Friedman and Wilcoxon tests.

Results: Level of consciousness before, immediately after the intervention and six months later was 1.03, 2.79 and 2.79, ranked attitude was 1.01, 1.97 and 2.97 and proactive performance rating of hepatitis B was 1.01, 1.99 and 2.98, respectively, which showed a significant difference between the pre- and post-intervention Hrtkrar (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Education
  • Preventive behaviors
  • Standard precautions
  • Hepatitis B