اصلاح سبک زندگی به‌منظور پیشگیری از اختلال‌های روانی شایع به‌ویژه اختلال افسردگی

نویسندگان

1 روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجتمع بیمارستانی امام خمینی، بخش روان‌تنی، تهران، ایران

2 پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مؤسسه ملی تحقیقات سلامت، تهران، ایران

3 پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: با توجه به شیوع به‌نسبت بالای اختلال‌های روان‌پزشکی به‌ویژه افسردگی در همه دنیا و ازجمله ایران، و سیر صعودی قابل‌توجه شیوع آنها در سال‌های اخیر و همچنین نقش عمده عوامل محیطی و اجتماعی در بروز و تداوم این اختلال‌ها، پیشنهاد مداخلات مناسب در این زمینه به‌منظور اصلاح سبک زندگی درراستای کاهش بروز اختلال‌های روانی به‌خصوص افسردگی، برای ارائه به ذی-نفعان و سیاست‌گذاران حوزه سلامت ضروری به‌نظرمی‌رسد.

مواد روش‌ها: در پژوهش حاضر به‌منظور بررسی مستندها و مقالات موجود از [روش] جستجو در اینترنت توسط موتورهای جستجوگر استفاده‌شده‌است؛ سپس، مقالات به‌دست‌آمده، جمع‌بندی و نتایج بر این اساس استخراج‌شده‌اند.

نتایج: عوامل روانی اجتماعی، نقشی مهم در سبب‌شناسی اختلال‌های روانی ایفامی‌کنند؛ مهم‌ترین عوامل این گروه، شامل وضعیت تأهل، فقر اقتصادی، حوادث ناخوشایند زندگی، محیط نامتعادل هیجانی، استرس‌های مزمن، ناکامی‌های مکرر، مهاجرت و محیط غیرقابل‌پیش‌بینی هستند. به‌منظور پیشگیری از اختلال‌های روانی در جامعه ضرورت‌دارد با استفاده از راهکارهای مناسب با این عوامل سبب‌ساز مقابله‌شود. مهم‌ترین راهکارها به‌طور کلی، مداخلاتی را دربرمی‌گیرند که به شرایط امن و آرام، بدون استرس، اعتدال هیجانی، حرمت‌گذاری به افراد و محیط قابل‌پیش‌بینی در جامعه منجرمی‌شوند.

نتیجه‌گیری: افزایش حساسیت سیاست‌گذاران، مجریان وآحاد مردم نسبت‌به اهمیت موضوع سلامت روان، ضروری است. سیاست‌گذاران باید منابع خود را به سمت مداخلات جامعه‌محور سوق‌دهند و روند کلی این مداخلات باید به سمت فقرزدایی، بهبود شرایط شغلی و ایجاد شرایط باثبات و قابل‌پیش‌بینی در جامعه با تکیه بر توانمندسازی محیط باشد. ایجاد محیط آرام و قابل‌پیش‌بینی، با کمک همکاری‌های بین بخشی و استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های «اجرایی، قضایی و قانون‌گذار» و همکاری با بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد، انجام‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lifestyle modifications in the prevention of common mental disorders, especially depressive disorders

چکیده [English]

Background and Objective: Regarding the high prevalence of mental disorders, especially depression in the world and Iran, and their increasing prevalence in recent years, as well as the major role of social and environmental factors in the prevalence and maintenance of these disorders, appropriate interventions to modify lifestyle in order to reduce the incidence of mental disorders, particularly depression, to be presented to stakeholders and policy makers seems necessary.

Materials and Methods: In this study, the literature was examined using search engines. The retrieved articles were then categorized and reviewed.

Results: Psychosocial factors play an important role in the etiology of mental disorders. The main factors in this category are marital status, economic class, unpleasant life events, the uneven emotional stress, chronic and repeated failures, migration and unpredictable environment. In order to prevent mental disorders in the community, appropriate strategies should be undertaken to deal with these factors. Theese strategies generally include interventions that result in safe and secure low-stress conditions, emotional balance, respecting to people and predictable condition in the community.

Conclusion: Sensitizing policy makers, administrators and the public regarding the importance of mental health is essential. Policymakers need to shift the resources toward community-based interventions. The general trend of these interventions should be directed to poverty alleviation, improving employment conditions and create stable and predictable conditions in society, with an emphasis on empowering people. Creating a calm and predictable environment can be achieved by inter-sectoral cooperation using the capacities of the executive, judicial and legislative organizations with the cooperation of the private sector and NGOs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • prevention
  • Mental disorders
  • Depression
  • Lifestyle