بررسی مقایسه ای اثر بیحسی اپیدورال لیدوکائین، ترامادول و ترکیب آنها در خرگوش

نویسندگان

دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از این تحقیق، بررسی مقایسه‌ای آثار ترامادول، لیدوکائین و ترکیب آنها متعاقب تزریق اپیدورال در خرگوش به‌عنوان مدل حیوانی بود تا الگویی برای تحقیق های بیشتر درزمینه بی‌حسی به روش اپیدورال در انسان، فراهم شود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی 12 سر خرگوش سفید نژاد نیوزلندی به سه گروه چهارتایی تقسیم‌شدند. در گروه آزمایش (L) اول لیدوکائین 2 درصد با دوزmg/kg 4، در گروه (T) آزمایش دوم ترامادول با دوزmg/kg 4/4 و در گروه (T-L) سوم ترکیب لیدوکائین mg/kg 2 و ترامادول mg/kg 2/2 به‌کاررفت. بلوک حسی، بلوک حرکتی، ضربان قلب، تعداد تنفس و دمای رکتال، 10 دقیقه پیش از تزریق و در فواصل زمانی 10 دقیقه پس از تزریق تا دقیقه 90 اندازه‌گیری‌شد. برای تجزیه‌و‌تحلیل آماری از نرم‌افزار SPSS و برنامه آنالیز paired sample t-test استفاده و سطح معناداری (p < 0/05) درنظرگرفته‌شد. نتایج: براساس نتایج این تحقیق تأخیر در آغاز بی‌حسی و بی‌حرکتی با داروی ترامادول (دقیقه 3/0±3) افزایش معناداری نسبت‌به گروه لیدوکائین-ترامادول (دقیقه 5/0±25/1) و گروه لیدوکائین (1 دقیقه) داشت (05/0(P < ؛ همچنین درخصوص طول دوره بی‌حسی و بی‌حرکتی، گروه ترامادول (دقیقه 5/2±7/13) بیشترین کاهش معنادار را نسبت‌به گروه لیدوکائین-ترامادول (دقیقه 1/14±20) و گروه لیدوکائین (دقیقه 10±30) داشت (05/0(P < . نتیجه‌گیری: در این مطالعه، داروی لیدوکائین، نتایجی بهتر را نسبت‌به ترامادول و ترکیب لیدوکائین-ترامادول در تزریق به‌صورت اپیدورال در خرگوش نشان‌داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the anesthetic effect of epidural lidocaine and tramadol and their combination in rabbit

چکیده [English]

Background and Objective: The aim of this research was to compare the anesthetic effect of epidural lidocaine and tramadol and their combination in rabbit as a model for further research on methods of epidural anesthesia in humans.

Materials and Methods: This experimental study was conducted on 12 New Zealand white rabbits that were divided into 3 groups of 4. In the first experimental group (L), 4 mg/kg of lidocaine 2% was used. For the second group (T), 4.4 mg/kg of tramadol was used. Third group (TL) received a combination of lidocaine (2 mg/kg) and tramadol (2.2 mg/kg). Sensory block, motor block, heart rate, respiratory rate and rectal temperature, 10 min before injection and at intervals of 10 minutes up to 90 minutes after injection was measured. SPSS statistical analysis software and paired sample t-test were used and significance level was p < 0.05).

Results: Based on obtained results, lidocaine group showed delayed onset of numbness and immobility (3±0.3 min) versus tramadol (1.25 ± 0.5 min) and tramadol+lidocaine (1 min) (p < 0.05). Also, the duration of numbness and immobility in tramadol group (7.13 ±5.2 min) significantly reduced as compared to the lidocaine+tramadol (20±1.14 min) and lidocaine groups (30±10 min) (p < 0.05).

Conclusion: In this study, lidocaine showed better results than tramadol and combination of lidocaine and tramadol as an epidural agent in rabbits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tramadol
  • Lidocaine
  • Rabbit
  • Epidural
  • Anesthetic