اثرهای حفاظتی بیوکانین آ بر کبد و کلیه موش‌های صحرایی مبتلا به دیابت

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات پزشکی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران

2 دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران

3 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: ترکیب ایزوفلاونوئیدی بیوکانین آ موجود در شبدر قرمز و دانه سویا در درمان دیابت و کاهش لیپیدها مؤثر است. در این مطالعه، آثار کبدی و کلیوی بیوکانین آ در موش‌های صحرایی بررسی‌شد که با استفاده از استرپتوزوسین (STZ) به دیابت خفیف، مبتلا شده‌اند. مواد و روش‌ها: در این مطالعه، موش‌های صحرایی نژاد ویستار با تزریق صفاقی استرپتوزوسین (35 میلی‌گرم برکیلوگرم وزن بدن) دیابتی شدند. دوزهای 10 و 15 میلی‌گرم بر کیلوگرم از بیوکانین آ در دی متیل سولفوکسید 5 درصد با روش گاواژ به‌مدت سی روز به موش‌های مبتلا به دیابت خفیف، برای درمان تجویزشد. وزن حیوانات و عوامل بیوشیمیایی، مانند قند خون ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله، پروفایل لیپیدی، آلانین آمینوترانسفراز (ALT)، آسپارتات آمینوترانسفراز(AST) و آلکالین فسفاتاز (ALP) برای بررسی عملکرد کبد، اوره و کراتینین سرم به‌منظور بررسی عملکرد کلیه اندازه‌گیری‌شدند. نتایج: تجویز بیوکانین آ، موجب کاهش و برگشت به میزان طبیعی وزن و سایر عوامل بیوشیمیایی، مانند قند خون ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله و پروفایل لیپیدی شد که بر اثر دیابتی‌شدن افزایش‌یافته‌بود؛ همچنین مصرف بیوکانین آ، باعث کاهش معنی‌دار آنزیم‌های کبدی، اوره و کراتینین نسبت‌به گروه کنترل دیابتی شد؛ آثار حفاظتی بیوکانین آ در دوز 10 میلی‌گرم بر کیلوگرم، معنی‌دارتر از 15 میلی‌گرم بر کیلوگرم بود. نتیجه‌گیری: مصرف بیوکانین آ، علاوه‌بر آثار آنتی‌دیابتی و کاهندگی لیپیدها، روی بافت کبد و کلیه، اثر حفاظتی دارد و عدم سمیت کبدی و کلیوی این ترکیب در دوزهای یادشده اثبات‌شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Protective effect of biochanin A on the hepatic and renal function of diabetic rats

چکیده [English]

Background and Objective: Biochanin A, a bioflavonoid in red clover and soybeans, is well-known as an anti-diabetic and anti-lipidemic flavonoid. The aim of this investigation was to study the renal and hepatic effects of biochanin A in streptozocin-induced diabetic rats.

Materials and Methods: Diabetes was induced in Wistar rats by administration of streptozocin (35 mg/kg of body weight) intraperitoneally. Diabetic rats were treated with 10 and 15 mg/kg (body weight) of biochanin A in 5% DMSO for 30 days. Body weight and biochemical parameters including fasting blood glucose level (FBG), glycosylated hemoglobin (HbA1c), lipid profile, aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), alkaline phosphatase (ALP), urea and creatinine were assessed.

Results: The data showed normalization and restoration of biochemical parameters such as body weight (BW), FBG, HbA1c and lipid profile in STZ-diabetic rats after oral administration of biochanin A. The results showed significant increases in hepatic enzymes, urea and creatinine in STZ-diabetic rats and oral administration of biochanin A significantly decreased AST, ALT, ALP, urea and creatinine. The data of this investigation also indicate that protective effect of biochanin A on hepatic and renal tissues is greater at a dose of 10 mg/kg as compared to a dose of 15 mg/kg.

Conclusion: Oral administration of biochanin A due to its anti-diabetic, anti-lipidemic effect has a protective effect on hepatic and renal function. The data of this investigation indicate that biochanin A is not toxic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biochanin A
  • Kidney
  • Liver
  • Rat